برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی ایرانی در زمینه فروش محصولات آموزشی

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت-گروه مدیریت بازرگانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : “بازاریابی”

 

عنوان:

بررسی عوامل مؤثر در افزایش فروش سایت­های اینترنتی ایرانی

در زمینه فروش محصولات آموزشی

 

استاد راهنما:

دکتر افسانه ملکمی

 

استاد مشاور:

دکتر کامل کمالی

 زمستان 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله تحقیق. 4

1-3- ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4- اهداف تحقیق. 6

1-4-1- اهداف نظری تحقیق. 6

1-4-2- اهداف کاربردی تحقیق. 6

1-5- چارچوب نظری تحقیق. 6

1-6- فرضیات تحقیق. 8

1-7- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی) 8

1-8- تعریف متغیرهای تحقیق. 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه. 11

2-1- بخش اول: مبانی نظری تحقیق. 12

2-1-1- تجارت الکترونیک… 12

2-1-1-1- تعاریف تجارت الکترونیکی. 12

2-1-1-2- مزایا و معایب استفاده از تجارت الکترونیکی. 13

2-1-2- رفتار مصرف­کننده (خریدار) 14

2-1-2-1- اهمیت مطالعه رفتار مصرف‌کننده 15

2-1-2-2- نقش تحلیل رفتار خریدار در مدیریت بازاریابی. 15

2-1-3- بازاریابی اینترنتی. 24

2-1-3-1- پیدایش و مفهوم بازاریابی. 24

2-1-3-2- تعاریف بازاریابی اینترنتی. 26

2-1-3-3- مزایای بازاریابی اینترنتی. 27

2-1-3-4- آمیخته بازاریابی اینترنتی. 28

2-1-3-5- ضرورت پرداختن به بازاریابی اینترنتی. 30

2-1-3-6- ابزارهای مختلف برای پیاده‌سازی بازاریابی اینترنتی. 33

2-1-4- تبلیغات اینترنتی. 37

2-1-4-1- تعریف تبلیغات اینترنتی. 37

2-1-4-2- تاریخچه تبلیغات اینترنتی. 38

2-1-4-3- مقایسه تبلیغات سنتی و اینترنتی. 39

2-1-4-4- خدمات مختلف در حوزه تبلیغات اینترنتی. 40

2-1-4-5- اشکال مختلف تبلیغات اینترنتی. 41

2-2- بخش دوم: پیشینه تحقیق. 47

2-2-1- تحقیقات خارجی. 47

2-2-2- تحقیقات داخلی. 48

2-3- بخش سوم: تاریخچه قلمرو مکانی. 52

2-3-1-نمونه برخی سایت­های خارجی. 52

2-3-2- نحوه عملکرد فروشگاه­های اینترنتی در ایران. 54

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 57

3-2- روش تحقیق. 57

3-3- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 58

3-4- ارتباط میان سوالات پرسشنامه و متغیرهای تحقیق. 59

3-5- روایی و اعتبار ابزار تحقیق. 59

3-5-1- روایی ابزار تحقیق. 59

3-5-2- پایایی ابزار تحقیق. 60

3-6- جامعه آماری (N) 61

3-7- حجم نمونه آماری.. 62

3-8- روش نمونه‌گیری.. 62

3-9- روش تحلیل داده‌ها 63

3-9-1- ارائه داده‌های گردآوری شده 63

3-9-2- آزمون فرضیات.. 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

4-1- مقدمه. 65

4-1-1- بررسی وضعیت توزیع متغیرها 66

4-2- اطلاعات جمعیت شناختی. 67

4-2-1- جنسیت پاسخگویان. 67

4-2-2- وضعیت تأهل پاسخگویان. 67

4-2-3- مقطع تحصیلی پاسخگویان. 68

4-2-4- سابقه خرید اینترنتی پاسخگویان. 68

4-3- آزمون تأثیرگذاری مولفه‌های تحقیق بر خرید افراد 69

4-3-1- متغیر شماره یک: طراحی سایت.. 70

4-3-2- آزمون سوالات مرتبط با متغیر طراحی سایت.. 71

4-3-3- متغیر شماره دو: سهولت استفاده از امکانات سایت.. 72

4-3-4- آزمون سوالات مرتبط با متغیر سهولت استفاده از امکانات سایت.. 73

4-3-5- متغیر شماره سه: رتبه سایت در موتورهای جستجو. 74

4-3-6- آزمون سوالات مرتبط با متغیر رتبه سایت در موتورهای جستجو. 75

4-3-7- متغیر شماره چهار: تبلیغات اینترنتی. 76

4-3-8- آزمون سوالات مرتبط با متغیر تبلیغات اینترنتی. 77

4-4- بررسی تأثیر عوامل جمعیت شناختی. 78

4-4-1- تأثیر جنسیت پاسخگویان. 78

4-4-2- تأثیر وضعیت تأهل پاسخگویان. 79

4-4-3- تأثیر تحصیلات پاسخگویان. 80

4-4-4- تأثیر سابقه خرید اینترنتی پاسخگویان. 82

4-5- رتبه­بندی عوامل مؤثر بر خرید اینترنتی افراد 83

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 86

5-2- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن. 86

5-3- نتایج به دست آمده از تحقیق. 87

5-3-1- نتایج آزمون عوامل مؤثر. 87

5-3-2- نتایج آزمون عوامل جمعیت شناختی. 89

5-3-3- رتبه بندی عوامل مؤثر. 89

5-4- محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق. 90

5-5- پیشنهادهای تحقیق. 91

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج تحقیق. 91

5-5-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 92

پیوست ها و ضمائم 92

منابع و ماخذ 96

چکیده لاتین. 101

 

فهرست جداول

جدول شماره 2-1- مقایسه تبلیغات اینترنتی و تبلیغات سنتی (گائو، 2002) 40

جدول شماره 2-2- مقایسه اشکال مختلف تبلیغات اینترنتی (گائو ،  2002) 46

جدول شماره 3-1- ارتباط میان مولفه­های تحقیق و سوالات پرسشنامه. 59

جدول شماره 3-2- آلفای کرونباخ منتج از سوالات پرسشنامه. 61

جدول شماره 4-1- سطوح معنی داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق. 66

جدول شماره 4-2- جنسیت پاسخگویان. 67

جدول شماره 4-3- وضعیت تاهل پاسخگویان. 67

جدول شماره 4-4- مقطع تحصیلی پاسخگویان. 68

جدول شماره 4-5-سابقه خرید اینترنتی. 68

جدول شماره 4-6- نتایج آزمون سوالات مرتبط با متغیر طراحی سایت.. 70

جدول شماره 4-7- نتایج آزمون تأثیرگذاری متغیر سهولت استفاده از امکانات سایت.. 71

جدول شماره 4-8- نتایج آزمون سوالات مرتبط با متغیر سهولت استفاده از امکانات سایت.. 72

جدول شماره 4-9- نتایج آزمون تأثیرگذاری متغیر رتبه سایت در موتورهای جستجو. 73

جدول شماره 4-10- نتایج آزمون سوالات مرتبط با متغیر رتبه سایت در موتورهای جستجو. 74

جدول شماره 4-11- نتایج آزمون تأثیرگذاری متغیر تبلیغات اینترنتی. 75

جدول شماره 4-12- نتایج آزمون سوالات مرتبط با متغیر تبلیغات اینترنتی. 76

جدول شماره 4-13- نتایج آزمون تأثیرگذاری متغیر جنسیت.. 77

جدول شماره 4-14- نتایج آزمون تأثیرگذاری وضعیت تاهل. 78

جدول شماره 4-15- نتایج آزمون تأثیرگذاری تحصیلات.. 79

جدول شماره 4-16- نتایج آزمون تأثیرگذاری سابقه خرید اینترنتی. 81

جدول شماره 4-17- رتبه­بندی متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن. 82

جدول شماره 4-18- رتبه­بندی متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن. 83

جدول شماره 4-17- سطح معنی داری آزمون فریدمن برای رتبه بندی.. 83

جدول شماره 5-1- مرور اجمالی آزمون عوامل تأثیرگذار. 88

جدول شماره 5-2- بررسی تأثیر عوامل جمعیت شناختی. 89

جدول شماره 5-3- رتبه­بندی متغیرهای تحقیق. 89

 

فهرست شکل  ها

 

شکل 1-1- مدل رفتار خریداران اینترنتی از نظرکاتلر (کاتلر، 2003) 7

شکل 1-2- مدل مفهومی تحقیق. 7

شکل 2-1- مقایسه مدل جعبه سیاه و CIP (کاتلر و آرمسترانگ، 1391) 18

شکل 2-2- مدل رفتار خریدار از دیدگاه ویلکی (ویلکی، 2010) 19

شکل 2-3- مدل رفتار خریدار از دیدگاه هاوکینز (هاوکینز، 2009) 20

شکل 2-4- مدل رفتار خریدار از دیدگاه شیفمن (شیفمن، 2011) 22

شکل 2-5- مدل رفتار خریداران اینترنتی از نظرکاتلر (کاتلر، 2003) 23

شکل 2-6- مدل نظری تحقیق. 24

 

 

چکیده

 

امروزه با پیشرفت تکنولوژی تمامی مفاهیم مرتبط با بازار و مصرف کننده دستخوش تغییرات اساسی شده است. رواج استفاده از کامپیوتر به عنوان یکی از اثرگذار ترین تکنولوژی­های قرن حاضر و هم­چنین همه­گیر شدن اینترنت و تلفیق آن با عرضه و فروش کالاها و خدمات باعث شده است که بازارهای الکترونیکی و فروش کالا از طریق وب سایت به یکی از پرسودترین و لازم­ترین شیوه­های فروش کالا تبدیل شود. هزینه­های به شدت پایین فروش اینترنتی در مقایسه با فروش حضوری و هم­چنین عدم محدودیت در عرضه کالاها و خدمات باعث شده است تا این بخش از صنعت فروش در سال­های اخیر با رشد قابل ملاحظه­ای روبرو شده و سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دهد.

هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل تأثیرگذار بر رفتار خریداران اینترنتی محصولات آموزشی و بررسی میزان تأثیرگذاری آنها از طریق رتبه­بندی آنهاست. هدف از شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار خریداران، به دست آوردن مبنایی برای تأثیرگذاری بر خریداران در این بازارهاست.

این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر روش توصیفی- پیمایشی محسوب می شود.

برای گردآوری مبانی نظری تحقیق از منابع کتابخانه‌ای مانند مطالب موجود در کتاب‌ها، مقالات، نشریات و پایان‌نامه‌ها استفاده شده است

و برای جمع‌آوری اطلاعاتی که برای بررسی فرضیه‌ها به آنها نیاز بوده است از پرسشنامه استفاده شده است. که این پرسش نامه محقق ساخته و با مشورت اساتید تنظیم گردیده است.

در بخش آماری برای سنجیدن متغیرهای تاثیر گذار از آزمون t-student   و برای  رتبه بندی آنها از آزمون فریدمن استفاده شده است که همه محاسبات توسط نرم افزار spss انجام گرفته است. تعداد نمونه 384 نفر بوده که در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز رشته های علوم انسانی که حداقل یک سابقه خرید اینترنتی داشته اند توزیع گردیه است که نتایج زیر را در بر داشته است:

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 453
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: