برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گیلان
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
( گرایش کودکان )

 

عنوان:

بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی 91-1390

استاد راهنما:

سرکار خانم مینو میترا چهرزاد

استاد مشاور:

سرکار خانم فریبا عسگری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش دانشگاه ها در تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه، بررسی وضعیت نظام آموزشی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف و کاستی ها در فرایند تحصیل دانشجویان، جهت طراحی و اجرای برنامه های مناسب آموزشی ضرورت دارد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن می باشد.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 204 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی مقطع کارشناسی پیوسته دانشکده شهید بهشتی رشت انجام شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسش نامه سه بخشی شامل عوامل فردی، خانوادگی و آموزشی بود. جهت سنجش وضعیت تحصیلی از شاخص میانگین معدل کل ترم های تحصیلی (GPA) استفاده شد. بطوریکه معدل کل بالای 16 به عنوان وضعیت تحصیلی مناسب و معدل کل پایین تر از 16 به عنوان وضعیت تحصیلی نامناسب درنظر گرفته شد. داده ها توسط نرم افزارSPSS نسخه 18 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد که اکثریت دانشجویان (74%) مونث، با سن ≥ 22سال (79%) بودند. 17% از دانشجویان سابقه افتادن از واحدهای درسی و 6% آنها سابقه مشروطی به خصوص در ترم اول و دوم داشتند. اکثریت دانشجویان(61%)دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت وضعیت تحصیلی نامناسب داشتند. بین وضعیت تحصیلی دانشجویان و عوامل فردی از جمله جنس زن(001/0 p <)،وضعیت تاهل(023/0 p <)،معدل دیپلم(001/0 p <)، فاصله اخذ مدرک پیش دانشگاهی تا ورود به دانشگاه(002/0 p <)،افتادن از واحدهای درسی(001/0 p <)، مشروط شدن(003/0 p <)،علاقه مندی به رشته تحصیلی(011/0 p <)،داشتن برنامه منظم برای مطالعه(002/0 p <)، بومی بودن (046/0 p <)،شاغل بودن حین تحصیل(001/0 p <) و مسئولیت تامین مالی خانواده(009/0 p <)، عوامل خانوادگی مانند میزان درآمد ماهانه خانواده(046/0 p <) و نیز عوامل آموزشی حیطه فراگیر از جمله خودکارآمدی تحصیلی(001/0 p <)، استرس و فشار زمانی(007/0 p <) و مشارکت در فعالیت های دانشگاه(014/0 p <) ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد.

نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که بین وضعیت تحصیلی دانشجویان و برخی عوامل فردی، خانوادگی و عوامل آموزشی حیطه فراگیر ارتباط معنی دار آماری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود عوامل فوق در برنا مه ریزی آموزشی دانشجویان پرستاری و مامایی و جذب آنها در نظر گرفته شود .

کلید واژه ها: وضعیت آموزشی، دانشجویان پرستاری، آموزش پرستاری

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
1-1 زمینه پژوهش ………………………………………………………………………………… 2
2-1 اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف ویژه) ……………………………………………. 9
3-1 سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………… 10
4-1 تعاریف نظری و عملی واژه ها …………………………………………………………… 11
6-1 پیش فرض های پژوهش …………………………………………………………………… 13
7-1 محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………… 13

فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق
1-2 چهارچوب پژوهش …………………………………………………………………………. 15
2-2 مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………………………………………….. 31

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………. 44
2-3 جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………………… 44
3-3 روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………. 46
4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش ………………………………………………………… 47
5-3 محیط پژوهش …………………………………………………………………………………….. 47
6-3 ابزار و روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………. 47
7-3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار ……………………………………………………………… 50
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. 53
9-3 ملاحظات اخلاقی ………………………………………………………………………………… 54

فصل چهارم: نتایج تحقیق
1-4 یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………. 56
2-4 جداول ………………………………………………………………………………….. 58

فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها
1-5 بحث و تفسیر نتایج پژوهش …………………………………………………………………… 80
2-5 نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………………………………. 94
3-5 کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های بعدی ………………………………… 96

منابع و مآخذ
– فهرست منابع………………………………………………………………………………………………. 99
– پیوست ها …………………………………………………………………………………………….. 107
– چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………. 117

(پ)

فهرست جداول

 

جدول شماره (1): توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب ویژگی های فردی ……………. 58

جدول شماره (2) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات تحصیلی
قبل از ورود به دانشگاه …………………………………………………………………. 59

جدول شماره (3): توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات تحصیلی
حین تحصیل در دانشگاه ………………………………………………………………………………………. 60

جدول شماره (4) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب
وضعیت اقتصادی – اجتماعی دانشجویان ………………………………………………………………. 63

جدول شماره (5) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب
وضعیت عاطفی – روانی دانشجویان ………………………………………………………………………… 64

جدول شماره (6) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات خانوادگی …………. 65

جدول شماره (7) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب عوامل آموزشی
نظری حیطه فراگیر …………………………………………………………………………………………………. 67

جدول شماره (8 ) : توزیع نظرات واحدهای مورد پژوهش برحسب
عوامل آموزشی نظری حیطه فراده ……………………………………………………………………………. 68

جدول شماره (9) : توزیع نظرات واحد های مورد پژوهش بر حسب
حیطه محیط و تجهیزات آموزشی ……………………………………………………………………………… 68

جدول شماره (10) : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلی ……………… 69

جدول شماره (11) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
ویژگی های فردی …………………………………………………………………………………………….. 70

(ت)

جدول شماره (12) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
مشخصات تحصیلی قبل از تحصیل در دانشگاه …………………………………………………….. 71

جدول شماره (13) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
مشخصات تحصیلی حین تحصیل در دانشگاه ……………………………………………………….. 72

جدول شماره (14) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
وضعیت اقتصادی – اجتماعی دانشجویان …………………………………………………………….. 73

جدول شماره (15) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
وضعیت عاطفی- روانی دانشجویان ……………………………………………………………………… 74

جدول شماره (16) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
مشخصات خانوادگی …………………………………………………………………………………………… 75

جدول شماره (17) : وضعیت تحصیلی واحدهای موردپژوهش برحسب
عوامل آموزشی نظری حیطه فراگیر ………………………………………………………………………. 76

جدول شماره (18) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش بر حسب
عوامل آموزشی نظری حیطه فراده ……………………………………………………………………….. 77

جدول شماره (19) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش بر حسب
عوامل آموزشی نظری حیطه محیط و تجهیزات آموزشی ………………………………………… 77

جدول (20) : عوامل پیش گویی کننده وضعیت تحصیلی در دانشجویان
پرستاری و مامایی (آزمون لجستیک رگرسیون) ……………………………………………………. 78

زمینه پژوهش

 

 

 

 

 

رسالت اصلی دانشگاه ها، تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقاء دانش، گسترش تحقیق و فراهم نمودن زمینه مساعد برای توسعه کشور است. در همین راستا، وجود یک سیستم پایش و ارزشیابی در نظام آموزشی دانشگاه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف، ارتقا کیفیت آموزش و تربیت نیروی انسانی پاسخگو به نیاز جامعه، غیر قابل انکار می باشد(1). یکی از شاخص های مهم ارزشیابی[1] دانشگاه ها، سنجش عملکرد یا وضعیت تحصیلی دانشجویان است(2) که عبارت از داوری درباره تسلط دانشجویان بر دانش و مهارت های بنیادی، اندازه گیری پیشرفت دانشجو در طی زمان، تشخیص مشکلات وی جهت انجام بازخورد مناسب به دانشجویان، ارزشیابی اثربخشی درس و ایجاد انگیزه مطالعه در آنها می باشد(3). عملکرد یا وضعیت تحصیلی[2] به پیشرفت[3] یا افت[4] تحصیلی دانشجویان اطلاق می شود که برای سنجش آن از ابزارهای مختلفی مانند معدل کل، ترم های مشروطی و تعداد واحد های مردودی یا قبولی استفاده می شود(4). پیشرفت تحصیلی، فرآیندی منظم برای تعیین و تشخیص میزان پیشرفت یادگیرندگان در رسیدن به اهداف آموزشی است(5) که مفهومی قابل اندازه گیری بوده و با ابزاری به نام آزمون اندازه گیری می شود(6) و نمرات دروس یا دوره های تحصیلی می تواند به عنوان معیار تعیین کننده پیشرفت تحصیلی مدنظر قرار گیرد(7 ، 8).

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 322
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: