برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه های ارشد

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

جامعه أصفهان

کلیه اللغات

قسم اللغه العربیه وآدابها

 

رساله مقدمه لنیل الماجستیر فی فرع اللغه العربیه وآدابها

 

الخطاب القرآنی ازاء الاتجاهات الفکریه

 

 

الأستاذ المشرف:

الدکتور سردار اصلانی

 

الأستاذ المشرف المساعد:

الدکتور نصر الله شاملی

 

ربیع الأول 1433

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

الملخص

هدف القرآن، هدایه  البشر کله على اختلاف أجناسهم وأزمانهم إلى الکمال والسعاده ویجب لهذه الهدایه، إبلاغ نداء الکتاب السماوی علی أساس سلائق المخاطبین وقدراتهم الفکریه، فحاول هذا البحث دراسه کیفیه بیان الرب إزاء الاتجاهات الفکریه منها المؤمنین والکافرین والمنافقین وأهل الکتاب بالاستفاده من القواعد البلاغیه بناء على المنهج الوصفی والتحلیلی وأن یقدم مجموعه منتظمه من الأسلوب البیانی وکیفیه الخطاب القرآنی. ومن أهم نتایج هذه الدراسه هی أن الخطاب القرآنی باعتباره خطاباً لغویاً من الله سبحانه وتعالى إلی العباد (المخاطَبین) عبر النص القرآنی بغیه لهدایتهم إلی الکمال، یخاطب فئات مختلفه من الناس فکان لکل فئه منهم خطاب یمیزها عن غیرها، حسب مقتضى الحال وداعیه المقام، فنجد فیه التنوع على حسب حال المخاطبین أی حالاتهم النفسیه والثقافیه والاجتماعیه. إن الله تعالى امتاز خطاب المؤمنین بالتعظیم والتشریف فجاءت العبارات واضحه سلسه عذبه خالیه من الشده والقوه فی حین امتاز خطاب الکفار بالزجر والترهیب والوعید بلهجه شدیده وألفاظ عنیفه قویه تنفیراً لنهم وتحذیراً لهم بخطاب غیر مباشر وبصیغه الغائب. فأکثر الخطاب القرآنی فی المنافقین،کان فی رسم معالمهم الشخصیه باعتبار أنهم کانوا صوره جدیده مجهوله للمؤمنین وهی فی حاجه إلى مزید من البیان حتى یتعرفوا بسماتها الکثیره المغلقه الملتویه. وهو خطاب مقرون بالوعد والوعید والزجر والتهدید والذم والاستهزاء بنسبه إلیهم بأسلوب قوی ولهجه شدیده وردّ حاسم وألفاظ عنیفه. ثم نجد فی القرآن الکریم خطاباً موجهاً إلى أهل الکتاب، وهم الیهود والنصارى على کثرته وتنوعه فی أسالیب الخطاب، حیناً یخاطبهم بالخطاب المباشر وحیناً آخر یخاطبهم عن طریق النبی (صلی الله علیه وآله) ومره یخاطبهم من قبیل الوصف. وکل نوع من هذه الخطابات، کانت مطابقه لحال المخاطب وغرض الخطاب ویستخدم فی الذم أو المدح أو کلیهما حسب سیاق الکلام. فإن القرآن الکریم یواجه السلائق المختلفه الفکریه حسب عقائدهم الفکریه وموقفهم من إجابه فطرتهم وهی التوحید، أی هذه المبادئ الفکریه کانت سبب إختلاف الخطاب ولم تکن الذات والقومیه.

المفردات الرئیسیه: الخطاب القرآنی، المؤمنون، الکافرون، المنافقون، أهل الکتاب.

 

 

 

 

 

چکیده

هدف قرآن، هدایت تمام انسان‌ها به سوی کمال و سعادت است. و لازمه‌ی این هدایت، رساندن پیام کتاب آسمانی فراخور سلیقه‌های فکری مخاطبان و قدرت اندیشه آنان است. این پژوهش سعی دارد چگونگی و نحوه‌ی بیان و گفتار خداوند در برابر این گرایش‌های فکری (مؤمنان، کافران، منافقان و اهل کتاب)، و خصوصیات و ویژه‌گی‌هایی که خطاب هر گروه را از گروه دیگر متمایز می‌سازد، بیان نماید و در پی آن یک جمع بندی مشخص از اسلوب بیانی و نحوه خطاب قرآن کریم در اختیار خواننده قرار دهد. از جمله دستاورد‌های پژوهش حاضر آن است که قرآن, گروه‌های مختلف مردم را با هدف هدایت ایشان به سوی کمال، مورد خطاب قرار داده است وکیفیت خطاب هر گروه متناسب با شرایط روحی، فرهنگی، شناختی و اجتماعی آنان متفاوت می‌باشد. خداوند سبحان مؤمنان را با خطاب تشریف و تعظیم گرامی داشته و با کلماتی لطیف، نرم و به دور از هر گونه شدت  و خشونت آنان را مورد ندا قرار داده است و این در حالی است که خطاب خداوند به کفار غیر مستقیم ، زجر‌آور، تهدید کننده ، تهکمی و همراه با کلماتی خشن و کوبنده است که نشان از دوری جستن و برائت از ایشان دارد. شایان ذکر است که بیشترین خطاب قرآن نسبت به منافقان در بیان ویژگی‌های شخصیتی آنان است؛ چرا که این گروه برای مؤمنان چهره‌ای جدید و نا‌شناخته‌اند و نیاز به شرح و توضیح بیشتری دارند و از خصوصیات این خطاب می‌توان به زجر آور بودن، سرزنش کننده و بشارت دهنده به عذاب اشاره کرد که با بیانی تند و کوبنده و الفاظی قوی و خشن مخاطبان خود را مورد خطاب قرار می‌دهد. خطاب متعدد و متنوع قرآن نسبت به اهل کتاب در مواردی مستقیم است و در مواردی غیر مستقیم (به واسطه پیامبر). شایان ذکر است که این تعدد خطاب و تنوع آن, متناسب با حال مخاطب و غرض خطاب است و مطابق با سیاق کلام گاهی برای ستایش وگاهی برای سرزنش مخاطب و یا هر دو به کار می‌رود.

بنابراین قرآن کریم سلیقه‌های مختلف فکری را متناسب با افکار و عقاید‌شان ، مورد خطاب قرار داده است و به عبارت دیگر این افکار و عقائد آنهاست که سبب اختلاف خطاب می‌شود نه شخصیت و قومیت آنان.

واژگان کلیدی: خطاب قرآنی ، مؤمنان، منافقان، کافران، اهل کتاب.

 


الفهرس

العنوان                                                                                    الصفحه                                                

التمهید…………………………………………………………………………د

الفصل الأول: المقدمه

1-1-بیان المسأله……………………………………………………………….1

1-2- الأبحاث السابقه…………………………………………………………..2

1-3- أهداف البحث……………………………………………………………3

1-4-دوافع البحث وأهمیته……………………………………………………….3

1-5-فوائد البحث………………………………………………………………3

1-6- أسئله البحث …………………………………………………………….4

الفصل الثانی: فی الإطار النظری للدراسه

2-1- تعریف المصطلحات………………………………………………………..5

2-1-1- الخطاب……………………………………………………………5

2-1-1-1- الخطاب فی اللغه………………………………………………5

2-1-1-2- الخطاب فی الاصطلاح…………………………………………6

2-1-1-3- الخطاب فی القرآن…………………………………………….8

 

2-1-2- السیاق…………………………………………………………….9

2-1-2-1- السیاق فی اللغه……………………………………………….9

2-1-2-2- السیاق فی الاصطلاح…………………………………………10

2-1-2-3- أهمیه السیاق………………………………………………..17

2-1-3- البلاغه…………………………………………………………..21

2-1-3-1- البلاغه فی اللغه………………………………………………21

2-1-3-2- البلاغه فی الاصطلاح…………………………………………22

2-2- البلاغه والخطاب…………………………………………………………26

2-2-1- أهمیه علم البلاغه فی فهم الخطاب والوقوف علی أغراضه………………….26

2-2-2- البلاغه فی الخطاب…………………………………………………28

 

 

العنوان                                                                                                          الصفحه 2-2-2-1- جمل الخطاب بین الخبر والإنشاء…………………………………..29

2-2-2-2- التقدیم والتأخیر وعلاقته بالخطاب………………………………34

2-2-2-3- التعریف والتنکیر وعلاقته بالخطاب……………………………..38

2-2-2-4- الفصل والوصل وعلاقته بالخطاب………………………………40

2-2-2-5- الحذف والذکر وعلاقته بالخطاب………………………………44

2-3- دور المخاطب فی صیاغه الخطاب……………………………………………46

الفصل الثالث: مستوى الخطاب القرآنی

3-1- تمهید………………………………………………………………….54

3-2- خطاب المؤمنین………………………………………………………….55

3-2-1- النتیجه…………………………………………………………..78

3-3- خطاب الکافرین…………………………………………………………79

3-3-1- النتیجه…………………………………………………………..99

3-4- خطاب المنافقین………………………………………………………..100

3-4-1- النتیجه…………………………………………………………119

3-5- خطاب أهل الکتاب…………………………………………………….119

3-5-1- الدعوه إلى المشترکات…………………………………………….128

3-5-2- الدعوه إلى تصحیح عقیده التوحید…………………………………..130

3-5-2-1-الیهود…………………………………………………….130

3-5-2-2- النصارى………………………………………………….137

3-5-3- الدعوه إلى نبوه محمد (صلى الله علیه وآله)…………………………..142

3-5-4- تذکیرهم بالنعم………………………………………………….146

3-5-5- تقسیم أهل الکتاب بالمشرک والمؤمن والمنافق…………………………149

3-5-6- الصفات الشخصیه……………………………………………….151

3-5-7- النتیجه…………………………………………………………153

الخاتمه……………………………………………………………………….154

فهرس المصادر والمراجع………………………………………………………..157

1-المراجع باللغه العربیه…………………………………………………….157

 

 

العنوان                                                                                                                الصفحه

2-المراجع باللغه الفارسیه…………………………………………………..163

3- الرسائل الجامعیه……………………………………………………….163

4-المصادر الإلکترونیه……………………………………………………..163

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 429
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات عرب

پایان نامه برای دریافت

درجه کارشناسی ارشد M.A.

عنوان:

مدح پیامبر ص در شعر شعرای عصر عباسی

استاد راهنما

دکتر حامد صدقی

استاد مشاور:

دکتر علی اصغر مقصودی

پاییز 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات 6
خلاصه فصل اول 7
1-1- بیان مسئله 8
1-2- اهمیت تحقیق 9
1-3- سوالات تحقیق 9
1-4- فرضیه های تحقیق 10
1-5- اهداف تحقیق 11
1-6- پیشینه تحقیق 12
1-7- روش کار تحقیق 12
فصل دوم: بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی، فرهنگی، ادبی عصر عباسی 13
خلاصه فصل دوم 14
2-1- اوضاع سیاسی در عصر عباسی 16
2-1-1- بررسی عملکرد خلفا در عصر عباسی 18
2-2- اوضاع اجتماعی در عصر عباسی 21
2-2-1- گروه های مختلف مردم یا طبقات اجتماعی آن عصر 24
2-3- اوضاع اقتصادی در عصر عباسی 25
2-4- اوضاع دینی در عصر عباسی 27
2-5- اوضاع فرهنگی در عصر عباسی 29
2-6- اوضاع ادبی در عصر عباسی 32
2-6-1- مهمترین مراکز ادب و تعلیم در عصر عباسی 34
2-6-2- نثر در عصر عباسی 35
2-6-3- شعر در عصر عباسی 36
فصل سوم: سیر تحول مدح پیامبر(ص) از آغاز تا عصر عباسیان 39

 

عنوان صفحه
خلاصه فصل سوم 40
3-1- مدح در لغت 42
3-2- مدح در اصطلاح 42
3-3- انواع مدح 44
3-3-1- مدح صادق 44
3-3-2- مدح کاذب 45
3-4- مدح نبوی 45
3-4-1- ظهور و پیدایش مدایح نبوی 45
3-4-2- تعریف شعر مدح نبوی 48
3-4-3- ویژگی های شعر مدح نبوی 49
3-4-4- ارزیابی انگیزه در مدح نبوی 50
3-5- مدح نبوی از صدر اسلام تا عصر عباسیان 52
3-5-1- مدح پیامبر در صدر اسلام 52
3-5-2- مدح پیامبر در دوره اموی 66
3-5-3- مدح پیامبر در دوره عباسی 69
3-5-3-1- مدح در عصر عباسی 69
3-5-3-2- جایگاه مدح نبوی در عصر عباسی 71
3-5-3-2-1- تأثیر ترفندهای سیاسی و مذهبی عباسیان بر سبک مدایح شعرای اهل بیت و پیامبر(ص) 73
فصل چهارم: مدح پیامبر(ص) در شعر شعرای عباسی 75
خلاصه فصل 4 76
4-1- نگاهی به زندگی پیامبر(ص) از ولایت تا رحلت در میان مدایح شعرای عصر عباسی 77
4-1-1- اصل و نسب و خاندان پیامبر (ص) 77
4-1-2- میلاد پیامبر(ص) و حوادث مهم هنگام تولد ایشان 85
4-1-3- بشارت تورات و انجیل و کاهنان عرب از آمدن پیامبر خاتم محمد(ص) 90
4-1-4- داستان هایی از دوران طفولیت پیامبر (ص) 95
4-1-4-1- نامگذاری پیامبر(ص) 95

 

عنوان صفحه
4-1-4-2- داستان شق الصدر 98
4-1-4-3- سفر به شام و ملاقات با بحیرا 100
4-1-5- بعثت و دریافت وحی 103
4-1-6- حوادث مهم در دوران نبوت 108
4-1-6-1- معجزه شق القمر 108
4-1-6-2- معراج یا سیر شبانه رسول خدا (ص) 110
4-1-6-3- هجرت به یثرب و اقامت در غار ثور 113
4-1-7- وفات پیامبر(ص) 116
4-2- جلوه صفات پیامبر(ص) در شعر شعرای عصر عباسی 119
4-2-1- سروری پیامبر(ص) بر کل کائنات 119
4-2-2- خاتمیت پیامبر (ص) 125
4-2-3- هدایت 127
4-2-4- شفاعت پیامبر(ص) 130
4-2-5- ملجاء و پناهگاه 133
4-2-6- جود و بخشش 136
4-2-7- علم پیامبر(ص) 138
4-2-8- رحمه للعالمین 140
4-2-9- زیبایی و نورانیت پیامبر(ص) 142
نتیجه گیری 146
چکیده عربی 149
فهرست آیات قرآنی 154
منابع 156
چکیده انگلیسی 161

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

خلاصه فصل اول

در زبان های اسلامی به ویژه عربی آثار بسیاری در ثنای پیامبر (ص) سروده شده است این گونه از آثار اشعاری هستند که پیامبر (ص) و زندگی و کرامات ایشان در محور آن قرار دارند و این اشعار مدایح نبوی نام گرفته است. این مدایح در ادبیات عرب از اهمیت بالایی برخوردار هستند و از نظر اخلاقی و تربیتی بسیار سودمند می باشند بنابراین با توجه به اهمیت مدایح نبوی و علاقه اینجانب به شخص پیامبر (ص) بر آن شدم تا موضوع پایان نامه ام را به بررسی مدایح نبوی در عصر عباسی اختصاص دهم زیرا کارهای زیادی در زمینه مدح پیامبر (ص) در دوره های مختلف صورت گرفته است اما تاکنون کسی به بررسی مدایح نبوی در عصر عباسی نپرداخته است. اینجانب برای شروع پژوهش در این زمینه ابتدا به کتاب خانه مراجعه کرده و کتابهای مربوط به موضوع را مطالعه کردم و سپس مطالبی را فیش برداری کرده و دسته بندی نمودم و در آخر آنها پاکنویس کرده و به شکل پژوهش حاضر درآوردم.

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 485
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه شیراز

کلیه الآداب و العلوم الانسانیه

 

رساله مقدّمه لنیل شهاده الماجستیر قسم اللغه العربیه و آدابها بجامعه شیراز

 

مظاهر أدب المقاومه فی شعر علی فوده

الأستاذ المشرف:

الدکتور سید فضل الله میر قادری

السنه الدراسیّه

1393- 1392

ذو­القعده 1435

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مقاومت به معنای پایداری و دفاع از جان و زندگی و تن­ندادن به ذلت و خواری است،و ادبیات پایداری،ادبیاتی­است که با ستمگر مقابله­نموده و از حق ستمدیده دفاع­می­کند،و از نزدیک مصیبت‌ها را در­می­یابد،و به‌طور آگاهانه مردم را به جهاد علیه هرگونه دشمنی دعوت­می­نماید.یکی از گونه‌های ادبیات پایداری،شعر است که بیانگر ایمان گوینده آن به مردم و اعتماد به توانایی آنان در غلبه بر ستم واطمینان به پیروزی و آزادی­خواهی برای رهایی از چنگال استعمار و اشغال است. ندای شاعران پایداری در رویارویی بااستعمار و برانگیختن مردم نسبت به‌این رویارویی همواره استوار باقی­مانده و مسئله فلسطین از جایگاه مهمی نزد شاعران عرب برخوردار­بوده­است.و شاعر شهید علی فوده نیز از نادر شاعرانی­است که در حوزه­ی هنر شعر و شاعری و در جبهه­های جنگ به عنوان یک مبارز مبارزه­کرده و با جان­فشانی از وطن خود دفاع­کرده است.

این پژوهش به بررسی جلوه‎‌های ادبیات پایداری در شعر علی فوده شاعر شهید فلسطینی با روش وصفی – تحلیلی می­پردازد که براساس این روش جلوه‌های ادبیات پایداری از سروده‌های شاعر استخراج شده و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته­است.

این پژوهش پس از مطالعه دقیق اشعار علی فوده و تحلیل آن به این نتیجه­رسیده­است که شعر شاعر پیوند استواری با مردم فلسطینی­دارد و بخش عظیمی از اشعار خود را با شجاعت و فداکاری به رویارویی با محرومیت و ستم و دفاع از حقوق مردم فلسطین اختصاص­داده­است،اما از بارزترین جلوه‌های پایداری در شعرش،به تصویر کشیدن درد‌ و رنج پناهندگان فلسطینی در تبعیدگاه،آرمان فلسطین،امیدبه آینده و آزادی،دعوت به مقابله با ظلم و پایداری،غم غربت،سر‌فرو‌نیاوردن در برابر اشغالگران،دوری و آوارگی،اسیران فلسطینی در تبعیدگاه و زندان‌ها وبازداشت ها،شهادت و فداکاری،دعوت به آزادی،شناساندن چهره رژیم صهیونیستی است.و در بعضی از اشعارش برای بیان مقاصد خود از نماد استفاده­کرده و به زبان حیوانات نیز سخن­گفته­است.

واژگان کلیدی: پایداری،ادبیات پایداری،جلوه­های پایداری،شعر،علی  فوده

الملخص

المقاومه هى الصمود و الدفاع عن النفس و الحیاه و رفض الذلّ و الاستسلام،و أدب المقاومه هو الأدب الذی یواجه الظالم و یدافع عن صیحه المظلوم و یحسّ الکوارث من قریب و یدرک بأنّه یجب علیه أن یدعو الشعب إلى الجهاد ضدّ أی عدوٍّ بصورهٍ واعیهٍ،و من اشکال هذا الأدب فهو الشعر،و شعر المقاومه یعبر عن إیمان قائله بالشعب و الثقه بقدرته على اجتثاث الظلم و الیقین بالانتصار و طلب الحریه للوطن و تحریر الأمه من نیر الاستعمار و الاحتلال.و بقی نداء الشعراء المقاومه قویاً فی مواجهه الاستعمار و تحریک الجماهیر على مواجهته. شکلت قضیه فلسطین محورا مهما عند شعراء العرب،و یعد الشاعر الشهید علی فوده من أقلّ الشعراء الّذی قاتل بالکلمه و الرصاصه معا و دافع عن وطنه بالتضحیه بالنفس.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 406
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان­های خارجی

گروه زبان­شناسی همگانی ، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان و فرهنگ و زبان­های باستانی

 

­واژه­های دانشگاهی آکادمیک و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

 

 

پایان­نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان

 

استاد راهنما :

آقای دکتر رضامراد صحرایی

استاد مشاور:

خانم دکتر شهلا رقیب­دوست

شهریور 1393

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

امروزه به واسطۀ پژوهش­های فراوانی که در زمینۀ واژه­آموزی انجام شده­است، دیگر اهمیت مهارت واژگانی، چه در زبان­آموزی با اهداف عمومی و چه در زبان­آموزی با اهداف خاص، بر هیچ کس پوشیده نیست. دانش واژگانی، همچنین، برای افرادی که علم خاصی را به زبانی جز زبان مادری خود فرا می­گیرند، اهمیت ویژه­ای دارد. هدف این پژوهش این است که با الگوگیری از یک نمونه­فهرست نظام­مند تهیه­شده برای زبان انگلیسی، فهرستی از واژه­های دانشگاهی برای زبان فارسی تولید کند. در پژوهش حاضر، ابتدا مهم­ترین یافته­های حوزۀ آموزش واژه را از نظر می­گذرانیم. سپس، فهرست واژه­های دانشگاهی کاکس­هد (2000) را معرفی می­کنیم. در مرحلۀ بعد، چهار کتاب آموزشی زبان فارسی را بر اساس معادل­های فارسی واژه­های این فهرست مورد ارزیابی قرار می­دهیم. از تحلیل و ارزیابی چهار کتاب آموزشی، چنین نتیجه می­گیریم که واژه­های آموزش­داده­شده در این کتاب­ها تطابق اندکی با معادل­های فارسی واژه­های فهرست دانشگاهی کاکس­هد (2000) دارند. در این میان، کتاب خواندن سطح میانی دارای بیشترین و کتاب فارسی ویژۀ علوم پزشکی دارای کمترین میزان تطابق با فهرست مذکور هستند.

کلیدواژه­ها: واژه، مهارت واژگانی، فهرست واژه­های دانشگاهی، برابرنهاد

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2. بیان مسأله 3

1-3. اهمیت پژوهش 5

1-4. هدف پژوهش 5

1-5. سؤال­های پژوهش 6

1-6. فرضیه­های پژوهش 6

1-7. شیوۀ انجام پژوهش 7

1-8. تعریف برخی مفاهیم و واژه­های کلیدی 8

1-9. محدودیت­های پژوهش 9

1-10. ساختار پژوهش 10

فصل دوم: پیشینه

2-1. مقدمه 13

2-2. اهمیت واژه 13

2-3. واژه­های پایه 14

2-3-1. تعریف واژه­های پایه 14

2-3-2. انواع واژه­های پایه 15

2-3-3. روش­های تشخیص واژه­های پایه 16

2-3-4. معیارهای تشخیص واژه­های پایه 18

2-3-4-1. جایگزینی نحوی 18

2-3-4-2. متضاد 18

2-3-4-3. باهم­آیی همنشینی 19

2-3-4-4. گستردگی 19

2-3-4-5. شمول معنایی ……………………………………………………………………………………………………………..20

2-3-4-6. عاری بودن از مظاهر فرهنگی …………………………………………………………………………………….20

2-3-4-7. تلخیص ……………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-3-4-8. باهم­آیی متداعی ……………………………………………………………………………………………………….. 21

2-3-4-9. خنثایی زمینۀ گفتمانی …………………………………………………………………………………………….. 22

2-3-4-10. خنثایی ارتباطی گفتمان ………………………………………………………………………………………… 22

2-4. یادگیری واژه ………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-5. اصول آموزش واژه ………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-6. روش­های آموزش واژه ………………………………………………………………………………………………………… 28

2-6-1. آموزش واژه محور……………………………………………………………………………………………………………. 30

2-6-2. استفاده از تصویر در آموزش زبان…………………………………………………………………………………… 33

2-6-3. فعالیت­های رایانه­مبنا ……………………………………………………………………………………………………… 33

2-7. مراحل تحول نثر فارسی در دوران اخیر …………………………………………………………………………….. 35

2-7-1. نادیده­انگاری …………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-7-2. بهت ………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-7-3. خودیافت ………………………………………………………………………………………………………………………… 37

2-7-4. آگاهی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-8. تجربۀ کشورهای دیگر ………………………………………………………………………………………………………… 38

2-8-1. واژه­گزینی در ایسلند ……………………………………………………………………………………………………… 39

2-8-2. واژه­گزینی در هند ………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-8-3. واژه­گزینی در پاکستان …………………………………………………………………………………………………… 42

2-8-4. واژه­گزینی در روسیه ……………………………………………………………………………………………………… 42

2-8-5. واژه­گزینی در کشورهای عربی ………………………………………………………………………………………. 44

2-8-6. واژه­گزینی در ژاپن …………………………………………………………………………………………………………. 45

2-8-7. واژه­گزینی در چین ………………………………………………………………………………………………………… 46

2-8-8. واژه­شناسی در مالزی و اندونزی ……………………………………………………………………………………. 47

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 316
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

جامعه إصفهان

 

کلیه اللّغات  الأجنبیه

 

قسم اللّغه العربیه

 

رساله لنیل درجه الماجستیر فی اللّغه العربیه وآدابها

 

 

  الصور القرآنیه فی نهج البلاغه معنی وبلاغه من خطبه 1 إلی 120

 

 

الأستاذ المشرف:

الدکتور سید علی میرلوحی

 

المشرف المساعد:

الدکتور عبدالغنی ایروانی زاده

 

رمضان 1431

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

الملخص:

هذه الرساله تهتمّ باستخراج الصور القرآنیه ومضامینها فی نهج البلاغه ومعالجتها علی أساس المواضیع البلاغیه کالاقتباس والتضمین والتلمیح والاستشهاد و غیرها من الصنایع اللفظیه و المعنویه أحیاناً. بسبب نشوء الإمام علی (ع) فی منزل الوحی والنبوه ورؤیته نزول الآیات القرآنیه وجمعه وتنسیقه، طبیعی بعد هذا التماسک والالتئام بین علی علیه السلام والقرآن، أن ینعکس القرآن فی مفاهیمه ومبادئه على أفکارعلی علیه السلام ومفاهیمه وعقائده، ویصبح أمیر المؤمنین علی علیه السلام ترجمان القرآن للأُمه الإسلامیه وصداه. سکب الرسول (ص) فی قلب الإمام (ع) آیات الله حتی قیل علی (ع) القرآن الناطق الذی یفسر ویشرح ویبین مدلول الکلمات الإلهیه للقرآن الصامت، من هنا، فإن نهج البلاغه فی الحقیقه تفسیر وتوضیح للقرآن الکریم. إنّ دراسه القرآن الکریم ونهج البلاغه فی مختلف جوانبهما، دراسه ممتعه وهی فی نفس الوقت ضروره إسلامیه ملحّه وکلاهما – القرآنُ الکریمُ ونهج البلاغه – أهمُّ مصدرین للثقافه الإسلامیّه عند جماهیر المسلمین علی مدی القرون. من مجری معالجه هذا البحث أدرک محتوی الخطب فی نهج البلاغه والمضامین القرآنیه فیها وتوضّح هذه المعالجه لنا مقدار وکیفیه تأثر الإمام علیه السلام بالقرآن الکریم مستعیناً بالتفاسیر القرآنیه والشروح المشهوره التی ألّفت حول نهج البلاغه أیضاً تکشف عن الأهداف التی دفعت الإمام لکی یستفید من الآیات القرآنیه فی خطبه اقتباساً أو تضمینا أو استشهادا أو تلمیحاً.

الکلمات الدلیلیه: القرآن، الإمام علی (ع)، نهج البلاغه، المعنی، البلاغه،.

چکیده:

این پایان نامه به استخراج صورت های قرآنی ومضامین آنها در نهج البلاغه اهتمام می ورزد وآنها را بر اساس موضوعات بلاغی اقتباس، تضمین، تلمیح، استشهاد و احیانا صنایع لفظی و معنوی دیگر بررسی می کند. . به علت پرورش یافتن امام علی (ع) در خانه وحی ونبوت ومشاهده نزول آیات قرآنی وگردآوری وتنظیم قرآن (توسط ایشان)، وبعد از این پیوند و همراهی بین امام علی (ع) وقرآن طبیعی است که مفاهیم واصول قرآن در افکار ومفاهیم وعقائد امام علی (ع) منعکس گردد وامیر المؤمنین علی علیه السلام ترجمان وپژواک قرآن برای امت اسلامی گردد. فرستاده (خدا) (ص) آیات الهی را در قلب پیامبر ریخت به صورتیکه گفته می شود علی علی السلام قرآن ناطقی است که کلمات الهی در قرآن صامت را شرح وتفسیر می دهد از اینجاست که در حقیقت نهج البلاغه تفسیر وتوضیح قرآن کریم است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 420
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

بررسی چالشهای فراروی نظام پاسخ دهی جنایی ایران در قبال کنترل و عرضه مواد مخدر به کشور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

مخدر،یعنی تخدیر کننده و هر آنچه که باعث ایجاد تغییر غییر طبیعی در عملکرد دستگاه عصبی مرکزی شود و مواد مخدر به طور ویژه به ماده ای اطلاق می گردد که موجب اختلال  در حرکات ارادی و عدم تعادل رفتار و تغییرات جسمی در افراد می شود.[1]در گذشته مناطق مختلف کشور ،عمدتا تریاک و حشیش را به عمل آورده و در داخل مصرف می شده است ،اما تدریجا با افزایش مصرف و پدیده اعتیاد کشت این مواد منع گردید چرا که قضیه به سمت اعتیاد جوانان سوق پیدا کرد ،سود آوری این تجارت و توانمندی قاچاقچیان  و شمار معتادان رو به افزایش،چالشی بود  که با منع تولید ،منجر به گستردگی پدیده ورود و عرضه مواد مخدر در سطح کشور گردید که راه چاره مقابله با آن کنترل ورود و عرضه مواد مخدر در سطح کشور گردید.[2]

اگرچه با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر،راهکارهای حقوقی مبارزه جدی با این معضل فراهم گردید و با ادغام نیروی سه گانه کمیته انقلاب اسلامی،شهربانی و ژاندارمری در قالب نیروی انتظامی و تشکیل و احیا ستاد مبارزه با مواد مخدر  برای ایجاد تمرکز و هماهنگی میان عملکردها و روندهای سازمانهای ذیربط و استفاده  مقطعی از نیروی انتظامی  سپاه پاسداران و سرمایه گذاری  کلان برای کنترل نوار مرکزی شرق کشور و علی رغم اقدامات سلبی  و کنترل موفق،نه تنها مسئله مواد مخدر درکشور حل نشد و از میان نرفت بلکه بنا به عواملی ابعاد گسترده ای به خود گرفت که البته این موضوع مسئله اصلی این تحقیق  را به خود اختصاص می دهد و در این پژوهش بر آن هستیم که در جهت مرتفع کردن این چالشها چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

در قبال ورود مواد مخدر به علت اقدامات ضعیف دستگاه های کشور و  به این علت که  اقدام های اولیه نظام پاسخ دهی جنایی کشور در قبال وارد کنندگان مواد مخدر انجام گرفت،عمدتا جنبه سلبی و کمتر جنبه ایجابی داشت ،از اینرو بسیاری از قاچاقچیان  و وارد کنندگان مواد مخدر  در صورت رهایی از مجازات در زمان کمی به این جرم بازگشته و اقدامات خود را از سر می گیرند .

علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاری کشور از جمله عدم سیستم کنترل ماهواره ای و مشکل در کنترل مرزها و عدم همکاری با نهادهای بین المللی همه و همه سبب شده است که ورود مواد مخدر به کشور با ابعاد گسترده ای انجام گیرد و این تهدیدی برای کشور محسوب می شود.

به هرحال در همه جای دنیامواد مخدر ،به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه ها و آسیب های جدی خود،باعث جلب افکار  متولیان سیاست جنایی شده ،به گونه ای که مبارزه با این مشکل بزرگ یخش عظیمی از رسالت سیاست جنایی کشور را تشکیل می دهد.0[3]

از طرفی اهمیت این نکته که پیشگیری یکی از سودمندترین روش برای  کنترل ورود و عرضه مواد مخدر می باشد بررسی این نکته نیز از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.

الف:بیان مسئله

پدیده­های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پاره­ای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیان­بار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزش­های اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی می­شوند..[4] امروزه پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزش­ها و کرامت انسانی است و دولت­ها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروت­های نامشروع و کلانی دست می­یابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه می­گردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بین­المللی می­داند که عده­ای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بین­المللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایه­گذاری در قسمت­های مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه می­دهند .[5] مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به ماده­ای اعتیادآور تبدیل گردید. کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت می­دهند.البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماری­های گوناگون رنج می­بردند، به این ماده مخدر معتاد کرد.[6] حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراداستفاده­­کننده می­خرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید[7]
با آغاز برقراری نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی انتظار می­رفت قوه مقننه، قانونی برای تحدید کاربری تریاک به موارد علمی و پزشکی تصویب کند؛ زیرا در این زمانه سوء مصرف مواد مخدر جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داده بود اما از یک­سو، مسئولان نظام نوپای مشروطه از بیم بهانه­تراشی­ها و شورش احتمالی مخالفان – به ویژه سوء مصرف­کنندگان تریاک- از این کار خودداری کردند، و از سوی دیگر، با تصویب قانونی برای مبارزه قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر در مجلس اول، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ مواد مخدر و بالا رفتن ریسک قاچاق محتمل بود. البته اگر مبارزه­ای هم در کار نبود، باعث فراوانی بیشتر مواد مخدر و در نتیجه، گسترش اعتیاد می­گردید. بنابراین، قانون­گذار باید با اتخاذ بهترین شیوه و مفیدترین آن، ضمن توجه به عواقب تصمیم­گیری­ها، به گونه­ای با این پدیده شوم برخورد می­کرد که ضمن جلوگیری از بروز تنش­های احتمالی در آینده، تا حد ممکن راه گسترش سوء مصرف مواد مخدر را سد کند. از این رو، قوه مقننه با لحاظ همه جوانب تصمیم گرفت بررسی مشکل مواد مخدر در نخستین دوره قانون­گذاری مسکوت بماند و تصمیم­گیری به دوره بعد موکول گردد که در سال 1289 نخستین «قانون تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح ملی، منطقه­ای و جهانی می­گذرد.در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر صنعتی به داخل کشور هم شده که آشنایی ناکافی با انواعی از این مواد، کشف آنها را با اشکال بیشتری روبه­رو کرده است .[8]آمارها نشان می­دهد نزدیک به یک میلیون نقر در افغانستان به دلیل فقر و نبود شغل در کار کشت و تولید خشخاش فعالیت دارند[9] و افزون بر تولید عمده تریاک جهان، بیش از 26 درصد هروئین و 42 درصد کوکائین جهان نیز در این کشور تولید می­شود. ضمنا بر اساس گزارش UNODC،ارزش کل تجارت مواد مخدر جهان در سال 2006، بیش از 320 میلیارد دلار بوده است . در این بین شبکه­های قاچاق، عمده­فروشی و حمل و نقل، ده­ها برابر ارزش افزوده­ای که نصیب زارعان افغانستان می­شود، سود می­برند. بنابراین در زنده نگه داشتن سازوکار تولید و مصرف و قاچاق فعال­اند. فقر گسترده و بیکاری، به ویژه در مناطق شرقی ایران، شمار زیادی قاچاقچی خرده­پا و همکار برای جابه­جایی می­سازد. برآورد­های مربوط به خسارت مواد مخدر در ایران بر حسب روش به متوسط سالیانه شش میلیارد دلار می­رسد. به طور متوسط بر اساس آمار، سالیانه حدود 200 نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور در جریان مبارزه با مواد مخدر به قتل می­رسند، و حدود 200 تن مواد مخدر کشف می­شود. چیزی حدود 700 تا 750 نفر از قاچاقچیان و حاملان نیز به قتل می­رسند یا اعدام می­شوند.این ارقام همچنین از نابسامانی­های شدید اجتماعی حکایت دارند. هزینه­های اجتماعی شامل معتادان، از کار افتادگان، هزینه­های اقتصادی و از همه مهم­تر قبول مجازات اعدام و برخورد خشونت­بار با قربانیان از یک سو و عاملان غیرقابل کنترل از دیگر سو در کشور بسیار بالا است که این مقدار هزینه سنگین کاملا غیرقابل دفاع است افزون بر اینها، در دهه گذشته جمع وسیعی از داروها و پیش­سازها، استفاده­ای فراگیر و عمومی یافت که از یک سو در پیمان­نامه­های 1961، 1971 و 1988 مدنظر قرار نگرفته و از سوی دیگر از سال 1338 به بعد، قانون­گذار ایران به اصلاح آن اقدام نکرده است. این موضوع سبب شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک، قرص­های هیجان­آور از جمله اکستاسی، داروهای آرام بخش و سایر داروهای جدیدی که در قانون سابق جرم­انگاری نشده، گردید که در حال حاضر موجب بروز آسیب­های جدی شده­اند .[10]در این میان یکی از مهمترین آسیب های موجود مشکلات و نقص هایی می باشد که در سیستم پاسخ دهی جنایی کشور در قبال عرضه و ورود مواد مخدر وجود دارد و در هر دوره نیز با تصویب قوانین جدید و راهکارهای نامناسب به این مشکلات افزوده می شود در این پژوهش مسئله اصلی تحقیق شناساسیی این روندهای نامناسب و پیشنهاداتی در جهت اصلاح این مسائل می باشد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 349
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه علامه‏ طباطبایی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

پایان‏ نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه غرب

مقام عدم در هستی ‏شناسی بنیادین هیدگر

استاد راهنما:

دکتر احمد‏علی حیدری

استاد مشاور:

دکتر رضا سلیمان‏حشمت

بهمن 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه   1

بخش اول: تأملاتی در باب عدم   4

 • درک عام و معمول ما از عدم  4
 • معانی چهارگانه‏ی عدم  5
 • تاریخچه‏ی عدم 7
 • نیستی در تفکر پارمنیدس  7
 • عدم و نفی در تفکر هگل 11
 • عدم و نیست‏انگاری در نیچه 15
 • مراد هیدگر از معنای وجود و عدم چیست؟  18

بخش دوم: مقام عدم در اندیشه‏ی هیدگر   22

مقدمه   22

 • عدم در سایه‏ی پرسش معنادار از وجود در هستی‏‏شناسی بنیادین هستی و زمان 23

مقدمه   23

 • هستی‏شناسی و هستی‏شناسی بنیادین 24
 • از سوژه به دازاین  31
 • ترس‏آگاهی، افشاکننده‏ی حقیقت عدمی وجود انسان و منادی اصالت 40

نتیجه‏گیری   64

 • عدم و پرسش از آن در مابعدالطبیعه چیست؟ 69

مقدمه   69

 • عدم و تفاوت هستی‏شناختی در مابعداطبیعه چیست؟ 71
 • رابطه‏ی ترس‏آگاهی و عدم در مابعدالطبیعه چیست؟   76

نتیجه‏گیری   85

 • انتقاد کارنپ 86
 • عدم در تفکر هیدگر متأخر  91

بخش سوم: هیدگر و و آیین بودا   95

 • عدم در ساحت اندیشه‏ی آیین بودا 95
 • عدم هیدگر در آینه‏ی اندیشه‏ی آیین بودای ماهایانا  97
 • رابطه‌ی میان هیدگر، آیین بودا و بوم­شناسی عمقی 101

جمع‌بندی       104

فهرست منابع   107

پیوست‏ها     111

 

مقدمه

در ابتدای این رساله شاید انتظار آن باشد که سخنی در باب زندگی مارتین هیدگر[1] به میان آید. با این وجود نگارنده دیدگاه این متفکر بزرگ آلمانی را، که جستجو در زندگی شخصی فیلسوفان را برای دریافت فلسفه‏ی آن‏ها خالی از فایده می‏دانست (احمدی، 1388، ص16)، محترم شمرده و کاوش در فلسفه‏ی او را با نظر به زندگی شخصی او آغاز نمی‏کند. تصدیق این مطلب را به‏ سادگی می‏توان از میان جملات خود او درک کرد، آنجایی‏که درباره‏ی زندگی ارسطو به شاگردانش گفت: «او به دنیا آمد، کار کرد، و مرد» (به نقل از احمدی، 1388، ص16).

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 351
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

 بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

موضوع مهم در مورد جرایم منوط به نتیجه مانند قتل مساله احراز رابطه علیت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه می باشد، نکته اساسی این است که معین گردد نتیجه حاصله بوسیله متهم ایجاد شده است یا خیر؟ اهمیت احراز این رابطه وقتی بیشتر آشکار می گردد که در حصول نتیجه مجرمانه علتهای متعددی دخالت داشته باشند و وظیفه قاضی تعیین علتی باشد که از میان علل گوناگون نتیجه مجرمانه را به وی منتسب نماید. اثبات رابطه علیت در جرم قتل به دلیل بار سنگین مسئولیت ناشی از آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . در این جرم از میان علل مختلفی که منجر به نتیجه گردیده اند هر گاه علتی یافتیم که لازمه آن قتل باشد یعنی بدون وجود آن قتل حادث نشود و با وجود آن قتل لزوما بوجود آید، علت واقعی قتل است خواه داخل در تعاریف هر کدام از علل ضروری، مستقیم، پویا، مناسب، کافی قرار گیرد خواه عنوان سبب بر آن اطلاق گردد یا مباشر. آنچه اهمیت دارد شناخت علتی است که به نتیجه مناسبتر، منطقی تر و عادلانه تری در قتل منتهی گردد. طرح بحث تسبیب به خاطر کشف رابطه سببیت میان جنایت و جانی می باشد. بنابراین تسبیب به دلیل اینکه بیانگر رابطه مذکور است مورد بحث و گفتگو واقع می شود. غالبا در کتب حقوقی از تسبیب با عنوان علیت یاد می شود. اسباب متعدد گاه در عرض یکدیگر قرار می گیرند که به آن اشتراک در تسبیب گفته می شود و گاه در طول یکدیگر قرار می گیرند که به این حالت اجتماع اسباب گفته می شود. اجتماع در اسباب مربوط به زمانی است که دو سبب به صورت تقدّم و یا تأخیر زمانی موجبات وقوع جنایت را فراهم آورند که در این حالت مشهور فقهای امامیه و نیز قانونگذار حکم به ضمان سبب مقدم در تأثیر می دهندبی شک برای تعیین علت واقعی قتل قاضی بایستی به اوضاع و احوال و سایر قرائن و امارات توجه نماید تا میان رفتار مجرمانه (علّت) و نتیجه (معلول) ملازمه عرفی وجود داشته باشد تا عرف بدون هیچ گونه مسامحه ای قتل را به وی نسبت دهد. خلاصه اینکه قاعده مند نمودن رابطه علیت غیرممکن است هر چند به آن تظاهر شود.

لازم به ذکر است که این نوشتار شامل سه فصل که فصل اول آن شامل کلیات ، فصل دو آن شامل حکم تسبیب در دیدگاه های مختلف ، وفصل سوم آن شامل رویّه قضایی ایران و آمریکا است.

کلید واژه ها:

قتل عمد ، تسبیب ، علّت ، شرط ، مباشر

مقدمه

 

قوانین کیفری در هر جامعه ای ابزاری است که با تمسک به آن میتوان از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی حمایت کرد. تاریخ نشان می دهد که قدیمی ترین قوانینی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفتهای علمی  وفرهنگی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفت های علمی وفرهنگی به رشد وحیات خود ادامه داده، قوانین جزایی می باشد. مقررات کیفری به علّت مشخصات خاصّی که دارد مؤثرترین ابزاری است که می تواند اعمال مجرمانه ای را کنترل کند. واز همین حیث اندیشمندان معتقدنداجرای قوانین جزایی موجب تنظیم روابط بین افراد وبرقراری نظم وامنیّت واجرای عدالت می شود. زیرا عدم امنیّت اجتماعی کافی مانع تکامل حیات جمعی وپیشرفت اجتماع می شود.

ازهمین رو نظام کیفری همواره درپی اجرای عدالت است ورسیدن به عدالت محتاج به یک نظام حقوقی کم نقص می باشد. عدالت خواهی تنها راه رسیدن به کمال است که برتمام قواعد حقوق حکومت می کند. وجدان طبیعی حقوق در همه انسانها وجود دارد، منتها باتأمل وتفکّر باید این وجدان راپرورش داد. وباید از تجربه ها وافکار دیگران نیز استفاده کرد، به همین دلیل است که گفته شده زبان حقوقی هر کشور ساخته عالمان حقوقی آن کشور می باشد.

اگر چه در نظام حقوقی واحد اقوال ونظرات مختلفی دیده می شود که هر یک درمقابل دیگری است ولی همین تضاد وتصادم وتنازع است که موجب رشد وتعالی می شود. دنیای ما صحنه برخورد اندیشه هااست البتّه این موضوع شاید از دید برخی ناخوشایند ونا مطلوب به نظر رسد. ولی آنچه که واقعیّت دارد منائت وبلندی ونیز تکاپو وجنبش ودر نهایت رسیدن به مطلوبمان، همه مولود همین ناهمنگی هاست.

پس برای دستیابی یه یک نظام حقوقی سالم ورسیدن به عدالت نیاز  است که مسائل طرح شده موردبررسی وتحلیل قرار گیرند. اندیشمندان حقوق کیفری درمورد رابطه تسبیب در کتب ویادداشت های خود یا ذکری نکرده یا خیلی خلاصه ومختصر از کنار آن گذشته اند.مشکلات ودشواری تحقیق درمورد چنین موضوعی بر پژوهش گران ومحققان پوشیده نیست.

نظام جزایی هر جامعه مهم ترین نهاد حقوقی و نماینده میزان رشد و توسعه آن جامعه در پاسداری و حفاظت از آزادی های اساسی، حقوق و ارزش انسانی است، با آنکه تعیین حقوق ، تکالیف و امتیازات

افراد جامعه به وسیله منابع معتبر حقوقی هرکشور صورت می­گیرد ولی تضمین و تحکیم این ارزشها به عهده نظام جزایی است.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 325
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی‌ارشد رشته زبان و ادبیات عربی(M.A)

عنوان:

بررسی وجوه بیانی دیدگاه‌های اجتماعی امام علی(ع) در کلمات قصار نهج البلاغه

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا عبدالمحمدی   

استاد مشاور:

دکتر حسن سوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

کلمات امام علی(ع) با دو امتیاز شناخته می‏شده است: یکی فصاحت و بلاغت، و دیگر چند جانبه بودن و به اصطلاح امروز چند بعدی بودن. هر یک از این دو امتیاز به تنهایی کافی است که به کلمات علی(ع) ارزش فراوان بدهد، ولی توام شدن این دو با یکدیگر یعنی اینکه سخنی در مسیرها و میدان‌های‏ مختلف و احیانا متضاد رفته و در عین حال کمال فصاحت و بلاغت خود را درهمه آنها حفظ کرده باشد، سخن علی(ع) را قریب به حد اعجاز قرار داده‏ است و به همین جهت سخن علی در حد وسط کلام مخلوق و کلام خالق قرار گرفته‏ است و درباره‏اش گفته‏اند: «فَوقَ کَلامِ المَخلوقِ وَ دونَ کَلامِ الخالِقِ!»آنحضرت به ویژه دربیان دیدگاه‌های اجتماعی با استفاده هنرمندانه از صنایع ادبی داد سخن داده است . در انجام این تحقیق با استفاده از منابع مختلف از جمله جواهرالبلاغه و شرح و ترجمه آن ،شرح ابن ابی الحدید و ابن میثم بحرانی و شرح ها و ترجمه‌ای دیگر و نیز نرم‌افزار و برخی مطالب سایت‌های مرتبط که عناوین آن‌ها دربخش فهرست منابع و مآخذ خواهد آمد، به بررسی تعداد 78 کلمه از کلمات قصار آن حضرت(ع) که دارای دیدگاه‌های اجتماعی می‌باشند، از نظر کاربرد فن بیان پرداخته شده است. و مشخص می‌شود که علی(ع) با استفاده از انواع کنایه و تشبیه در درجه اول و در مراتب بعدی استعاره و انواع مجاز در کلمات قصار مقاصد اجتماعی و آموزه‌های زندگی جمعی بشر را به صورت محسوس و ملموس به تصویر کشیده است، به طوری که مخاطبین خودرا وادار به تاملی لذت‌بخش می‌نماید که پس از دست یافتن به نتیجه این کنکاش دلنشین و دریافت معانی بلندکلام، خاضعانه در برابر پذیرش آن سرتسلیم فرود می آورد.

مقدمه:

ادبیات کلید دلهاست،اگرصالحان آن را به کارگیرندخیروصلاح را به دلها وارد می سازدو اگربه دست تبهکاران افتدبا افکارو هواهای نفسانی خود آن را به بیهودگی و لغومبتلا می سازدومردم را به انحراف می‌کشانند.ادبیات شمشیری دو لبه است گاه موانع را درمقابل مسیر کمال از بین می برد و گاه زخم نیزه ای می‌شود ودرنفوس برگزیدگان فرو می رودواین مصداق زبان کسانی است که خداوند منزه و متعال درباره ایشان می‌‌فرماید:﴿فَإذا ذَهَبَ الخَوفُ سَلقُوکُم بِِأَلسِنهٍ حِدادٍ﴾(احزاب؛19)پس چون ترس و خوف از آنان رخت بربنددبازبان های برنده باشمابرخورد می کنند.﴿اللهُ نَزّلَ أحسَنَ الحَدیثِ کِتاباً مُتشابهاً مَثانیَّ تَقشَعِرُّ مِنهُ جُلودُ الّذینَ یخشَونَ رَبَّهُم..﴾(زمر؛23)(خدابهترین سخن را نازل کرده است کتابی متشابه ودوتادوتا که از تلاوت آن کسانی راکه از پروردگارشان می‌ترسند ازخوف تن بلرزد…)آیه ی فوق گویاترین آیه درارتباط با بلاغت قرآن کریم است که  قرآن کریم را سخنی نیکو و همسان در راستی ودرستی معانی و تناسب و استواری نظم و تألیف معرفی می کند.اگربلاغت در زبان عرب را به تمامی مدیون قرآن کریم بدانیم و بزرگترین عامل درشکل گیری علمی تابدین حدگسترده رانزول وحی به حساب آوریم سخنی به گزاف نگفته ایم و به جرأت می توان گفت اگرقرآن کریم نازل نمی شد چه بسا که علوم بلاغت و صرف و نحو و بسیاری دیگر از معارف درمیان اعراب شکل نمی گرفت.شکی نداریم که قرآن کریم درزمینه ی زیبایی و آرایش سخن هنرنمایی کرده است.درحدی که با هیچ سخن زیبا و فصیحی قابل مقایسه و رقابت نیست.هرگاه بحث از فصاحت وسخنوری می شود ناخود آگاه نام نهج البلاغه براذهان تداعی می شود. آری نهج البلاغه پس از قرآن کریم جامع ترین منبع فکری اسلامی به خصوص تشیع به شمار می آید وطی قرن های متمادی خواستگاه اندیشه های والا از جهت معنا و سخنان بلیغ از جهت لفظ برای ملل عرب وعجم بوده است .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنیدلینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 370
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش:

حقوق بین الملل

عنوان:

تعامل سازمان گمرک  جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حاتم صادقی زیازی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                                        صفحه

مقدمه 1

فصل اول:سازمان تجارت جهانی 7

مبحث اول- پیشینه و ساختار سازمان تجارت جهانی 8

گفتار اول-  پیشینه سازمان تجارت جهانی 8

گفتار دوم- ساختار سازمان تجارت جهانی 10

مبحث دوم- اصول و اهداف سازمان تجارت جهانی 14

گفتار اول-  اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی 14

گفتار دوم-اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی 15

مبحث سوم- ساختار درونی سازمان تجارت جهانی و الزامات گات 16

گفتار اول-  موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) 16

گفتار دوم-  فرآیند پیوستن به سازمان تجارت جهانی 23

مبحث چهارم- ایران و سازمان تجارت جهانی 30

گفتار اول- پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی 30

گفتار دوم-  الزامات ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی 36

فصل دوم: سازمان گمرک جهانی 46

مبحث اول-  آشنایی با سازمان جهانی گمرک 47

گفتار اول- مفهوم لغوی گمرک 47

گفتار دوم-  تاریخچه شورای همکاری گمرکی 48

مبحث دوم-  تشکیلات سازمانی و ساختار سازمان جهانی گمرک 50

گفتار اول- تشکیلات سازمان 50

گفتار دوم-وظایف،‌عضویت و دستورالعمل های سازمان 55

مبحث سوم- کنوانسیون های بین المللی گمرکی 57

گفتار اول- کنوانسیون ایجاد شورای همکاری گمرکی 57

گفتار دوم- کنوانسیون ارزش بروکسل 58

گفتار سوم-  کنوانسیون اصلاحی کیوتو 59

گفتار چهارم- کنترل براساس روال حسابرسی 68

گفتار پنجم- هماهنگی با همتاهای خارجی 70

گفتار ششم-  نیازهای حمل و نقل ترانزیتی 72

مبحث چهارم-  کنوانسیون نمانکلاتور 73

گفتار اول- کنوانسیون سیستم هماهنگ شده طبقه بندی کالا 74

گفتار دوم-  کنوانسیون سیستم ورود موقت 75

گفتار سوم- کنوانسیون نایروبی 77

گفتار چهارم-  کنوانسیون استانبول 77

مبحث پنجم- اقدامات سازمان جهانی گمرک 78

مبحث ششم- برنامه های راهبرد سازمان جهانی گمرک 79

فصل سوم: رابطه سازمان جهانی گمرک و سازمان تجارت جهانی 81

مبحث اول- نقش سازمان جهانی گمرک در امنیت و تسهیل تجارت جهانی 82

گفتار اول- شروط اصلی وکلیدی 83

گفتار دوم- استانداردگمرک-گمرک 83

گفتار سوم- استاندارد گمرک با بازرگانی 86

گفتار چهارم – بازنگری روش های گمرکی 88

مبحث دوم- تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و سازمان جهانی تجارت 90

گفتار اول- فرآیند تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی و تعرفه وتجارت 92

گفتار دوم- فرآیند تصمیم گیری در سازمان جهانی تجارت 93

گفتارسوم- بررسی دقیق فرآیند تصمیم گیری توسط اعضاء سازمان جهانی تجارت 95

بنداول- رویه های جدید در تصمیم گیری سازمان جهانی تجارت 96

بنددوم- آماده شدن برای مذاکرات در تسهیل تجارت: 97

مبحث سوم- استثنائات قانونی برتعهدات در سازمان تجارت جهانی و گات 99

مبحث چهارم- دیدگاه ها و اختیارات درباره تسهیل تجارت 102

گفتار اول- اختیارات درگات و سازمان تجارت جهانی 102

گفتار دوم- دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎری 103

مبحث پنجم- عوامل مرتبط با چارچوب بین المللی گمرک جهانی 118

گفتار اول- درستکاری با نگاهی به اعلامیه آروشا 118

گفتار دوم- نکسوس سامانه جدیدمدیریت یکپارچه سازی مرزی 119

بند اول- سامانه جدید مدیریت یکپارچه سازی مرزی 119

بند دوم-  مزایای نکسوس 119

گفتار سوم- مدیریت مرزی هماهنگ شده 120

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 129

منابع و مأخذ 135

 


مقدمه

الف- بیان وتعریف مسأله

در دنیای امروز و در بستر جهانی شدن اقتصاد، که تقسیم کار و تخصصی شدن تولید کالاها در مناطق مختلف جهان از نتایج آن است،‌تجارت بین الملل به یکی از راهکارهای اساسی دولت ها برای برآورده ساختن نیازهای کشورشان تبدیل شده است.

برای نیل به این مهم، در سال های واپسین هزاره دوم، در امتداد مذاکرات ادواری گات، سازمانی تشکیل شد،‌تحت عنوان سازمان جهانی تجارت، که هدف آن :آزاد سازی تجارت در روابط کشورهای مختلف بود.

در راستای برآورده ساختن این هدف، سازوکارهای مختلفی به کار گرفته شده واصولی بر این سازمان حاکم گردیده است. اصول حاکم بر این سازمان یعنی : اصل عدم تبعیض ، اصل آزاد سازی تجاری، اصل شفافیت، اصل تجارت عادلانه یا منصفانه واصل حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای در حال توسعه، از اصول پایه ای این سازمان می باشند.

کشورهای عضو این سازمان ، باید از تعرفه های گمرکی به عنوان تنها عامل کنترل تجارت خارجی استفاده کنند. از این رو، موانع غیر تعرفه ای غیرضروری به صورت گام به گام حذف می شوند و موانع ضروری ،‌حتی الامکان به تعرفه تبدیل می گردند. در ادامه نیز تعرفه ها کاهش یافته و در نهایت تثبیت می گردند، با این هدف که دولت ها نتوانند با اقتضاء شرایط، آن ها را افزایش دهند. این امر منجر به اجرای تمامی اصول پیشگفت و نیل به اهداف سازمان می گردد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 403
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 تير 1395 | نظرات ()