برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شرق

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایشارتباطات

عنوان :

رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست

 و ویژگیهای کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی منطقه 13پستی)

استاد راهنما :

دکتر فیروز دیندار

استاد مشاور :

دکتر اسماعیل کاووسی

 خرداد1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

فهرست مطالب

صفحه                            عنوان  
1                             چکیده  
2        فصل اول-  کلیات پژوهش

–    مقدمه

 
3 –         بیان مسئله پژوهش  
4 –         اهمیت و ضرورت انجام پژوهش  
7 –         اهداف پژوهش  
8 –         سوالات تحقیق  
8 –         فرضیات تحقیق  
9 –         مفاهیم و واژگان  
12 –         قلمرو تحقیق  
12 –         مدل تحقیق  
  فصل دوم- ادبیات تحقیق  
13 –          بخش اول  
12 –         پیشینه و سابقه موضوع پژوهش  
  –         بخش دوم  
16

16

–         مروری بر تئوری های مرتبط با پژوهش  
–         مقدمه

–         پست و نظریه های توسعه

–        مفاهیم توسعه

–        توسعه

–        نوسازی

–        نوسازی و توسعه

–        مروری اجمالی بر تاریخچه نظریه های توسعه

 
17  
18  
19  
20  
21  

فهرست مطالب

 

صفحه                            عنوان
   
22                    –    نظریه های کلاسیک توسعه

–    نظریه های مدرن توسعه

23 –         نظریه های پسامدرن توسعه
27 –         نگرش سیستمی نسبت به توسعه
30 –         نظریه های ارتباطات و توسعه
30 –         نظریه های ارتباط برای توسعه
31 –         پارادیم نوسازی
32 –         نظریه ارتباطات و نوسازی
33 –         گذر از جامعه سنتی
34 –         موانع نوسازی و توسعه
34                  –   موانع ایدوئولوژیک
34                    –    موانع انگیزشی
35 –         موانع نهادی
35 –            موانع تشکیلاتی
36 –            تأثیر عوامل فرهنگی بر اداره امور توسعه
37 –         پست و توسعه

–         مقدمه

–        پست یک عامل توسعه اجتماعی

–        پست یک عامل توسعه فرهنگی

–        پست یک عامل توسعه اقتصادی

–              بخش سوم

–        خدمات ارتباطی پست

37
36
37
38
40
40

فهرست مطالب

صفحه                            عنوان
   
40                    –    مقدمه

–    تاریخچه صنعت خدمات پستی در ایران

41 –         فرآیند های عملیاتی پست
43 –         کیفیت و امنیت خدمات
47 –         سطح دسترسی
48 –         تحولات جهانی و اثر آن بر پست
48 –         بررسی تحولات ارتباطات و فناوری اطلاعات و اثر آن بر روی پست
49 –         تأثیر فناوری های ارتباطی بر روی پست
50 –         اینترنت و پست
52 –         تأثیر فناوری ارتباطات بر روی پست
54                  –   علاقه مصرف کنندگان به استفاده از کاغذ
56                    –    نقش فناوری اطلاعات در جانشینی نامه
59 –         بررسی جهانی شدن و اثر آن بر پست
61 –            تأثیر جهانی شدن بر پست
  –         بخش چهارم
63 –         پست به مفهوم یک نهاد ارتباطی

–         مقدمه

–        بررسی نقش و جایگاه پست در نظام اجتماعی

–        نقش پست در حفظ محیط زیست

–        نقش پست در کاهش سفرهای درون شهری

–         نقش پست در فرآیند های نظام اداری

–        نقش و جایگاه پست در نظام فرهنگی

63
65
68
70
71
73

 

فهرست مطالب

صفحه                            عنوان
73                    –    بررسی نقش پست در ارتقاء جایگاه فرهنگی عمومی

–    بررسی نقش پست در ارتقاء جایگاه تخصصی جامعه

75 –         بررسی نقش پست در تسهیل ارتباطات فرهنگی
78 –         بررسی و نقش و جایگاه پست در نظام اقتصادی
79 –         نقش پست در صرفه جویی و بهره وری
81 –         بررسی نقش و جایگاه پست در نظام سیاسی
81 –         بررسی نقش پست در ارتباط دو سویه سازمان های غیر دولتی – مردم
86 –         بررسی نقش پست در ارتباط دو سویه بین المللی حکومت ها- مردم
87 –         تحلیل خدمات پستی
88 –         تحلیل تاریخ شناختی پست در ایران
89                  –   تحلیل فرهنگ شناختی پست در ایران
92                    –    تحلیل جامعه شناختی پست در ایران
93 –         مدل ارتباطی در پست
  –         بخش پنجم
99 –            کیفیت زندگی شهری
99 –         مفهوم کیفیت زندگی

–        خاستگاه مفهوم کیفیت زندگی

–        تعریف کیفیت زندگی

–     کیفیت زندگی به مثابه رضایت از زندگی

–        تعاریف مبتنی بر وجوه چندگانه

–        رویکرد عاملیتی و کیفیت زندگی

99
100
100
101
103
 

فهرست مطالب

 

صفحه                            عنوان
   
103                    –    رویکرد مطلوبیت گرایی

–    رویکرد ارزش های عام

108 –         رویکرد نیاز محور
117 –         رویکرد ساختاری و کیفیت زندگی
118 –         رویکرد دیالکیتیک دموکراتیک برنارد
120 –         کیفیت فراگیر زندگی برگر- اشمیت و نول
122 –         سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی
124 –         ابعاد کیفیت زندگی شهری
  فصل سوم– روش شناسی پژوهش
  –         مقدمه
125                  –   نوع و روش اجرای پژوهش
126                    –    روایی و پایایی ابزار سنجش
127 –         جامعه آماری و تعیین حجم نمونه
128 –        روش‌های نمونه‌گیری
128 –            روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
  فصل چهارم- تجزیه و تحلیل پژوهش

–        مقدمه

– تجزیه و تحلیل توصیفی (ویژگی های جامعه شناختی)

–     داده های توصیفی سوالات پرسشنامه

–         تجزیه و تحلیل استنباطی (بررسی و آزمون فرضیه ها)

 

125
125
132
 

 

فهرست مطالب

صفحه                            عنوان
   
142 فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

–   بخش اول- نتایج

142 –         یافته های ناشی از ادبیات تحقیق
143 –         یافته های ناشی از گویه های تحقیق
144 –         یافته های ناشی از آزمون فرضیه ها
147             –  بخش دوم – پیشنهادات
147 –         پیشنهادات ناشی از ادبیات تحقیق
148 –         پیشنهادات ناشی از فرضیه ها
150 –         پیشنهادات برای محققین آتی
150                  –   محدودیت و دشواری های تحقیق
152   فهرست منابع و مآخذ

 

 

فهرست جدول ها

 

صفحه عنوان                           
     
51 تاریخچه اختراع و شیوع نامه الکترونیکی جدول 2- 1
52 فنآوری ها جدید تأثیر گذار بر پست جدول 2- 2
70 بازار بالقوه فعالیت های پستی و سهم شرکت پست جدول 2- 3
102 حوزه های مختلف بکارگیری مفهوم کیفیت زندگی براساس مطالعه فرانس جدول 2- 4
116 فهرست قابلیت های کارکردی پایه ای ناسباوم جدول 2-5
121 کیفیت زندگی و تغییر اجتماعی در دو سطح فردی و اجتماعی جدول 2-6
127 ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری جدول 2-3
130 توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت پاسخگویان جدول 4- 1
131 توزیع فراوانی به تفکیک میزان تحصیلات پاسخگویان جدول 4- 2
132 جدول توزیع فراوانی به تفکیک شغل جدول 4- 3
133 توزیع فراوانی به تفکیک وضعیت تأهل پاسخگویان جدول 4- 4
134 توزیع فراوانی به تفکیک سن پاسخگویان جدول 4- 5
136 مقایسه میانگین و انحراف معیار جدول 4-6
137 توزیع فراوانی و پاسخ به سوالات گرایش به استفاده از خدمات نوین پستی جدول 4-7
139 توزیع فراوانی و پاسخ به سوالات کیفیت زندگی شهری جدول 4-8
142 آزمون فرضیه  رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت زندگی شهری جدول 4-9
143 آزمون فرضیه  رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت اقتصادی شهری جدول 4-10
144 آزمون فرضیه  رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت اجتماعی زندگی شهری جدول 4-11
145 آزمون فرضیه  رابطه استفاده از خدمات ارتباطی نوین و کیفیت محیطی زندگی شهری جدول 4-12

 

 

فهرست نمودارها

 

صفحه عنوان                           
     
50 زمان مورد نیاز (به سال) برای نفوذ رسانه در میان افراد جامعه آمریکا نمودار 2- 1
54 نرخ رشد نامه در مقایسه با سایر بدیل ها در بازار ارتباطات   2000- 2010 نمودار 2- 2
55 ترجیح استفاده کنندگان برای دریافت مطالب

 

نمودار 2- 3
130 توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت پاسخگویان نمودار 4- 1
131 توزیع فراوانی به تفکیک میزان تحصیلات پاسخگویان نمودار 4- 2
132 توزیع فراوانی به تفکیک شغل پاسخگویان نمودار 4- 3
133 توزیع فراوانی به تفکیک وضعیت تأهل پاسخگویان نمودار 4- 4
134 توزیع فراوانی به تفکیک سن پاسخگویان نمودار 4- 5
136 مقایسه میانگین ها نمودار 4- 6

 

فهرست اشکال

صفحه عنوان                           
     
12 مدل تحقیق شکل 1- 1
44 نمایی شماتیک تز فرآیند عملیات پستی شکل 2- 1
59 ابعاد جهانی شدن شکل 2- 2
60 جنبه فرهنگی جهانی شدن شکل 2- 3
93 مدل ارتباطی ارسطو شکل 2- 4
94 مدل ارتباطی لاسول شکل 2- 5
94 مدل ارتباطی شانون و ویور شکل 2- 6
97 مدل ارتباطی در پست شکل 2- 8
114 بازسازی رویکرد قابلیتی سن در زمینه کیفیت زندگی شکل 2- 9
   

چکیده

 

«پست» از قدیمی ترین نهادهای بشری و اولین سازمان ارتباطی جهان است. مطالعات تجربی حاکی از آن است که پست عامل مهمی در امر توسعه ملت ها بوده و بین توسعه بخش پستی و پیشرفت و توسعه کشورها, رابطه همبستگی وجود دارد. همچنین «پست» به عنوان یک عامل زیربنایی در بسیاری از حوزه‌های زندگی جوامع پیشرفته، نقشی اساسی ایفا نموده است.نگاهی به وضعیت پست کشور حاکی از عدم توسعه و توانمندی مورد انتظار این سازمان در ایران است. متوسط سرانه ترافیک مرسولات پستی، به عنوان شاخص اصلی ارزیابی توسعه یافتگی پست، در کشورهای پیشرفته بیش از 500 مرسوله است، این آمار در کشور ایران به زحمت به عدد 12 مرسوله می رسد و عملاً پست ایران عملکرد موفق و مورد انتظار خود را ندارد. این در حالی است که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته ترا از سوی دیگر مطالعات انجام شده حاکی از این نکته است که حجم ترافیک مرسولات پستی در کشور, سالانه در حدود 4 میلیارد فقره می باشد که تنها قریب به20 درصد آن جذب شبکه پستی کشور می شود و بقیه توسط عناصر و مؤسسات غیر رسمی, مثل پایانه های مسافربری یا توسط خود افراد که اصطلاحاً به «خود پستچی گری» تعبیر می شود، انجام می گیرد. در این تحقیق ضمن تبیین جایگاه پست به عنوان یک نهاد ارتباطی، بررسی رابطه گرایش به استفاده از خدمات ارتباطی نوین پست بر روی ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی کیفیت زندگی شهری به عنوان اهداف تحقیق، تعریف و پژوهش کتابخانه ای و میدانی برای دستیابی به این اهداف انجام شده است.روش اجرای تحقیق «پیمایشی» بوده و برای گردآوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از ابزار «پرسشنامه» استفاده شده است. عمده ترین نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین گرایش به استفاده از خدمات و سرویس های نوین پست و  کیفیت زندگی شهری ساکنان منطقه 13 پستی رابطه معنا داری وجود. جهت این رابطه عکس بوده و شدت آن متوسط می باشد.

 

1-1- مقدمه

اگر چه پیدایش شهر و شهرنشینی به چندین هزار سال پیش از میلاد مسیح، در دره های بزرگ بین النهرین، نیل و چین می رسد، لیکن انقلاب صنعتی تحولی جدید در عرصه شهرنشینی بود که منجر به پدید آمدن شهرهای قارچی،ظهور شهرهای میلیونی و پیدایش نواحی شهری گردید.نخستین شهرهای صنعتی در انگلستان ظاهر شدند چنانکه دود کارخانه ها و تأسیسات صنعتی به فضای شهری تصویری داد که تا آن زمان در تاریخ شهرنشینی دیده نشده بود. به تدریج شهرها دو قطبی شدند و مناطق فقیرنشین کارگری با واحدهای مسکونی آلوده و غیربهداشتی در پیرامون مراکز صنعتی و تجاری شهر ظاهر شدند (شکویی، 1383 : 171 ).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 339
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: