برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه سوره

دانشکده فرهنگ وارتباطات

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ وارتباطات فرهنگی

عنوان:

تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور و رابطه آن با میزان دینداری افراد

(مطالعه موردی پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست کشور)

 

استاد راهنما:

دکتر زهرا طاهری پور

استاد مشاور:

دکترامید علی مسعودی

نیمسال دوم تحصیلی 94-93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با ورود وگسترش شبکه های اجتماعی موبایلی زمینه ارتباط بیشتر افراد در نقاط مختلف دنیا ایجاد شده است ازآنجائی که اطلاعات دقیقی از استفاده کاربران از این شبکه‌ها مشخص نیست. این پژوهش با هدف تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل محور ورابطه آن با میزان دینداری از دیدگاه کارمندان سازمان حفاظت محیط زیست کشور انجام گرفته و درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا شبکه های اجتماعی موبایلی به عنوان یک رسانه فرا نوین باتوجه به تغییر بستر شکل گیری وکاربردها متفاوت چقدر درارتباط با میزان دینداری افراد ایفای نقش می‌کند؟ جامعه آماری را کارمندان سازمان حفاظت محیط زیست کشور درسال 1393 تشکیل می‌دهد. روش نمونه گیری سیستماتیک با روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه از تعداد 250 نفر نظرسنجی به عمل آمده است. از نظریه های جامعه شبکه ای کاستلز، ساخت بندی گیدنز، استفاده وخشنودی کارتز دراین پژوهش مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر تأیید فرضیه ها می‌باشد. بین استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی بر میزان دینداری کارکنان رابطه وجود دارد. بدین معنا دیدگاه افراد و شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری آنان درحد متوسط تأثیر گذار می‌باشد. طبق مقدار بتای شاخص های مدت زمان حضور روزانه کاربران در شبکه، میزان استفاده از شبکه و واقعی بودن مشخصات کاربران معنادار شده است. این سه شاخص می‌تواند میزان تأثیر در دینداری را پیش بینی نماید، ضریب تعیین مدل که مقدار آن برابر است با 0.11 به معنای اینست که 0.11 از تغییرات در میزان دینداری توسط شاخص های مدت زمان حضور در شبکه، میزان استفاده از شبکه و واقعی بودن مشخصات کاربران به طور توأم تبیین می‌شود. و متغیر میزان استفاده از شبکه‌ها با بتای 42 درصد بیشتر از سایر متغیرهای مستقل بردینداری افراد تأثیر می‌گذارد جهت تأثیر آن هم منفی است.

 

واژه های کلیدی: شبکه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی موبایلی، دینداری. هویت دینی

 

 

فهرست مطالب

  1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1.1 بیان مسله وضرورت تحقیق.. 10

1.2 اهداف تحقیق   11

1.3 تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق.. 14

1.3.1 شبکه های اجتماعی (متغیر مستقل)  14

1.3.2 میزان استفاده از شبکه ای های اجتماعی.. 10

1.3.3 تلفن همراه 14

1.3.4 شبکه های موبایلی  14

1.3.5 دین ودینداری (متغییر وابسته) 15

1.3.6 دینداری   15

  1. ادبیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

2.1 مبانی نظری پژوهش…. 17

2.2 پیشینه تحقیق.. 23

2.3 نتیجه گیری بخش مبانی نظری.. 25

2.4 چارجوب نظری تحقیق.. 26

2.5 نظریه ساخت بندی گیدنز. 26

2.5.1 نظریه جامعه شبکه ای کاستلز. 27

2.5.2 نظریه استفاده و خشنودی.. 28

  1. روش انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

3.1 شمای تحقیق.. 31

3.2 فرضیه ها 32

3.3 روش تحقیق.. 32

3.4 روایی و پایایی تحقیق.. 32

3.5 جامعه آماری.. 33

3.6 واحد نمونه گیری.. 33

3.7 واحد آماری.. 33

3.8 روش نمونه گیری.. 33

3.9 رویه جمع آوری اطلاعات.. .. .. 30

  1. تحلیل و توصیف یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

4.1 مقدمه. .. 36

4.1.1 توصیف یافته‌ها  36

4.1.2 آمار توصیفی..  37

4.1.3 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها   37

4.1.4 بررسی متغیرهای تحقیق وابعاد آن  . 34

4.1.5 رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی.. ..38

4.1.6 جدول فراوانی توصیف واستنباط سؤالات پرسشنامه.   43

4.1.7 بررسی نرمال بودن.. 116

4.1.8 آزمون فرضیه های پژوهش…. 117

4.1.9 رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی.. 123

4.1.10 رگرسیون خطی فرضیه‌ها 124

4.1.11 جمع بندی ونتیجه گیری.. 126

4.1.12 جمع بندی توصیف‌ها 127

4.1.13 جمع بندی تحلیل یافته‌ها 130

  1. نتیجه گیری ومنابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..137

5.1 نتیجه گیری کلی.. 137

5.2 پیشنهادات.. 140

5.3 منابع وماخذ. 141

5.4 پیوست‌ها 148

5.4.1 پرسشنامه. 148

5.4.2 فرمول برآورد حجم نمونه کوکران.. 148

 

4.1 مقدمه…………….. 36

4.1.1 توصیف یافته‌ها …………………………36

4.1.2 آمار توصیفی.. …………………………37

4.1.3 بررسی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها …………………………37

جدول (4-1-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس….. 37

جدول (4-1-2) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی… 38

جدول (4-1-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل سکونت…. 39

جدول (4-1-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میانگین سن… 40

جدول (4-1-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار. 41

جدول (4-1-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد.. 42

4.1.4 جدول توصیف یافته ها ……………………… 43

جدول (4-1-8) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان توکل به خدا 43

جدول (4-1-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان علاقه به دین اسلام. 44

جدول (4-1-10) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب افتخار به مسلمان بودن.. 44

جدول (4-1-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان لذت از انجام فرایض دینی… 45

جدول (4-1-12) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان شرکت در نماز جماعت…. 45

جدول (4-1-13) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب علاقه به انتخاب نامهای اسلامی… 46

جدول (4-1-14) توزیع فراوانی برحسب میزان شرکت در مراسم مذهبی… 46

جدول (4-1-15) توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب روزه گرفتن در ماه رمضان.. 47

جدول (4-1-16) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحت تأثیر تصاویر دینی و مذهبی ماهواره و اینترنت…. 47

جدول (4-1- 17) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان شرکت در نماز جمعه. 48

جدول (4-1- 18) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب انجام اعمال دینی بوسیله شبکه های اجتماعی موبایلی… 48

جدول (4-1- 19) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان آرامش قلبی پس از مناجات با خدا 49

جدول (4-1- 20) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب عضویت در شبکه های اجتماعی موبایلی… 49

جدول (4-1- 21) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده روزانه از شبکه های اجتماعی موبایلی… 50

جدول (4-1- 22) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب راهنمای حضور درشبکه های اجتماعی موبایلی… 50

جدول (4-1- 23) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب حضور با مشخصات واقعی در شبکه های اجتماعی موبایلی… 51

جدول (4-1- 24) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اطلاع از اخبارروز در شبکه های اجتماعی… 51

جدول (4-1- 25) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب در ارتباط بودن بادوستان در شبکه های اجتماعی… 52

جدول (4-1- 26) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پیدا کردن دوستان جدید در شبکه های اجتماعی… 52

جدول (4-1- 27) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی… 53

جدول (4-1- 30) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب باورهای دوستان در شبکه های اجتماعی… 54

جدول (4-1- 31) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان اعتماد به اطلاعات درتکنولوژی درشبکه های اجتماعی موبایلی… 55

جدول (4- 1-33) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأثیر فناوری در تغییر هویت وارزشهای معنوی… 56

جدول (4-1- 34) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان واقعی بودن محتوای شبکه های اجتماعی… 56

جدول (4-1- 35) توزیع فراوانی پاسخ گویان برحسب ارزان ودردسترس بودن شبکه های اجتماعی موبایلی… 57

جدول (4-1- 36) توزیع فراوانی برحسب تأثیر شبکه های اجتماعی بردینداری کاربران.. 57

جدول (4-2-37) رابطه بین میزان اعتقادات دینی و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی… 58

2.4 تحلیل یافته ها 58

آزمون کای اسکور. 58

جدول (4-2-38) رابطه بین میزان توکل به خدا و ازریابی پاسخگویان از استفاده شبکه های اجتماعی موبایلی درمیزان دینداری…. 60

آزمون کای اسکور. 60

جدول (4-2-41) رابطه بین میزان لذت از انجام فرایض دینی و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……………………………………………………………………………………………………. 66.

جدول (4-2-43) رابطه بین میزان انتخاب نام های اسلامی برای فرزندان و ارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……….. 70

جدول (4-2-44) رابطه بین میزان شرکت در مراسم مذهبی و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در. 72

آزمون کای اسکور. 72

جدول (4-2-45) رابطه بین میزان روزه گرفتن و استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری… 74

آزمون  کای اسکور. 74

جدول (4-2-46) رابطه بین میزان تأثیر تصاویر ماهواره واینترنت و ارزیابی پاسخ گویان ازاستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری…….. 76

آزمون کای اسکور. 76

جدول (4-2- 47) رابطه بین میزان آرامش قلبی پس از مناجات باخدا و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری…. 78

آزمون کای اسکور. 78

جدول (4-2- 48) رابطه بین میزان شرکت در نمازجمعه و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری… 80

آزمون کای اسکور. 80

جدول (4-2- 49) رابطه بین میزان انجام اعمال دینی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های موبایلی در میزان دینداری… 82

آزمون کای اسکور. 82

جدول (4-2-50) رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی موبایلی وارزیابی پاسخگویان از نقش شبکه. 84

آزمون کای اسکور. 84

جدول (4-2- 51) رابطه بین راهنمای حضورکاربران در شبکه و ارزیابی پاسخگویان از استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی موبایلی        در میزان دینداری   86

آزمون کای اسکور. 86

جدول (4-2- 52) رابطه بین مشخصات واقعی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری……. 88

آزمون کای اسکور. 88

جدول (4-2- 54) رابطه بین ارتباط با دوستان در شبکه وارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی در میزان دینداری90

آزمون کای اسکور. ..90

جدول (4-2-55) رابطه بین اطلاع از اخبار روز بوسیله شبکه های اجتماعی و ارزیابی پاسخگویان در میزان دینداری… ..92

آزمون کای اسکور. ..92

جدول (4-2- 57) رابطه بین آشنایی با عقاید دیگران دربوسیله شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری… …96

آزمون کای اسکور. …96

جدول (4-2- 58) رابطه بین تفریح و سرگرمی در شبکه های اجتماعی ومیزان دینداری… ..98

آزمون کای اسکور. ..98

جدول (4-2- 59) رابطه بین میزان تغییرات در رفتار فرد بوسیله شبکه های اجتماعی در میزان دینداری… 100

آزمون کای اسکور. 100

جدول (4-2- 60) رابطه بین تأیید باروهای افراد در شبکه های اجتماهی توسط دوستان مجازی با میزان دینداری… 102

آزمون کای اسکور. 102

جدول (4-2- 61) رابطه بین اعتماد به تکنولوژی و ارزیابی پاسخگویان استفاده کنندگان شبکه های اجتماعی موبایلی با میزان دینداری……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….101

آزمون کای اسکور. 100

جدول (4-2-62) رابطه بین میزان مشارکت در شبکه های اجتماعی و میزان دینداری… 106

آزمون کای اسکور. 106

آزمون کای اسکور. 108

جدول (4-2- 64) رابطه بین میزان اعتماد به محتوای شبکه های اجتماعی و ارزیابی پاسخگویان دراستفاده از شبکه های اجتماعی در میزان دینداری……….. 110

آزمون کای اسکور. 110

جدول (4-2- 65) رابطه بین تأثیر فناوری در تغییر هویت و ارزش‌های دینی و ارزیابی پاسخگویان در استفاده از شبکه های اجتماعی در میزان دینداری…….. 112

آزمون کای اسکور. 112

جدول (4-2- 66) رابطه بین تأثیر شبکه های اجتماعی موبایلی  برمیزان دینداری کاربران.. 114

آزمون کای اسکور. 114

جدول شماره (4-2-67): بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها 116

4.1.5 آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… 117

جدول (4-2- 68) نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه اول.. 117

جدول (4-2-69) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه اول.. 118

جدول (4-2- 70) نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دوم. 119

جدول (4-2-71) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیه دوم تحقیق… 120

جدول (4-2-73) آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه واقعی بودن مشخصات کاربران و میزان دینداری… 122

جدول (4-2- 74) نتایج تجزیه وتحلیل شاخص های متغیر مستقل و وابسته. 122

جدول (4-2-75) آزمون همبستگی اسپیرمن… 123

جدول 4.1.6 رابطه متغیرهای زمینه ای با دینداری و حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی… …………………………….123

جدول (4-2-76) رابطه متغیرهای وابسته با میزان دینداری و شبکه های اجتماعی………………………………………………………………………………………..124

جدول4.1.7 رگرسیون خطی فرضیه‌ها ……………………. ……..124

جدول (4-2- 77) ضرایب بتا و سطح معناداری بین مؤلفه های شبکه اجتماعی موبایل و دینداری……………………………………………………………… 125

جدول 4.1.8 جمع بندی ونتیجه گیری  . …………………………..126

4.1.9 جمع بندی توصیف‌ها …………………………….127

4.1.10 جمع بندی تحلیل یافته‌ها ……………………………130

  1. نتیجه گیری ومنابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….137

5.1 نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..137

5.2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..140

5.3 منابع وماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………141

5.4 پیوست‌ها                                                                                                                          148

5.4.1 فرمول برآورد حجم نمونه کوکران.. ………………………148

5.4.2 پرسشنامه. ……………………..148

   مقدمه

درعصرارتباطات، فناوری و اینترنت جز لاینفک زندگی بشر شده است. روند افزایشی تعداد کاربران اینترنت توسعه ارتباطات،اطلاعات ازجمله شواهدی موجود در تاثیرگذاری سریع این پدیده ارتباطی درجهان امروز است (ابراهیمی،3:1379). اینترنت را باید بزرگ‌ترین سامانه ای دانست که تاکنون به دست بشر طراحی و اجرا گردیده است و ریشه این شبکه نخستین بار با عنوان شبکه‌های اجتماعی اینترنتی درقالب امروزی در سال ۱۹۶۰ در دانشگاه ایلی نویز در متحده امریکا مطرح شد. درسال ۱۹۹۷ نخستین سایت شبکه اجتماعی اینترنتی به آدرس sxDegrees.com “شش درجه”راه‌اندازی شد. که به کاربرانش اجازه ایجاد پروفایل داد تا آن‌ها بتوانند لیستی از دوستانشان ایجاد کنند، البته موفق نشد و بعد از سه سال متوقف گردید (افتاده،5:1390). درهمین سال سایت شبکه اجتماعی فیس بوک مارک زاکربرگ،2004 درخوابگاه دانشگاه هارواد راه اندازی شد. هدف زاکربرگ ایجاد دسترسی آزاد به داده های اساسی تلفن همراه است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 504
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: