برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شوشتر

 

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد “M.A

رشته:علوم اجتماعی

گرایش: جمعیت شناسی

 

عنوان:

بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز

 

استاد راهنما:

دکتر نصرالله پور افکاری

 

استاد مشاور:

دکتر احمد علی کیشی پور

  

زمستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2.بیان مسئله و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………..5

1-3.اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

1-4.توصیف منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………….6

1-5.شرح مفاهیم و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………….7

1-6.مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………..9

1-7.پایگاه اقتصادی و اجتماعی…………………………………………………………………………………………….10

1-8.کاربرد نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2.سرمایه………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-3.اشکال سرمایه………………………………………………………………………………………………………………12

2-4.تفاوت انواع سرمایه………………………………………………………………………………………………………14

2-5.تاریخچه سرمایه…………………………………………………………………………………………………………..15

2-6.مفهوم سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………15

2-7.اجزاءسرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………17

2-8.دیدگاه های نظری داخلی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………18

2-9.دیدگاه های نظری خارجی سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………….21

2-9-1.نظریه جیمز کلمن…………………………………………………………………………………………………….21

2-9-2.نظریه پیر بوردیو………………………………………………………………………………………………………24

2-9-3.نظریه رابرت پاتنام……………………………………………………………………………………………………25

2-9-4.نظریه فرنسیس فوکویاما……………………………………………………………………………………………26

 

2-10.دیدگاه های حاشیه نشینی……………………………………………………………………………………………28

2-10-1.دیدگاه لیبرالیستی……………………………………………………………………………………………………28

2-10-2.دیدگاه ساختارگرایان………………………………………………………………………………………………29

2-10-3.دیدگاه نوسازی………………………………………………………………………………………………………30

2-11.تعریف حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………….32

2-12.علل پیدایش حاشیه نشینی در ایران………………………………………………………………………………35

2-13.پیامدهای زیستی حاشیه نشینی در ایران…………………………………………………………………………37

2-14.ویژگی های حاشیه نشینی……………………………………………………………………………………………39

2-14-1.نمونه هایی از اوصاف عمومی زندگی حاشیه نشینی……………………………………………………40

2-14-2.رشد حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………….42

2-14-3.پیامدهای حاشیه نشینی……………………………………………………………………………………………43

2-15.پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..50

2-15-1.تحقیقات داخلی انجام شده………………………………………………………………………………………50

2-15-2.تحقیقات خارجی انجام شده…………………………………………………………………………………….56

2-16.مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………58

2-16-1.نظریه استافر……………………………………………………………………………………………………………58

2-16-2.نظریه ساستاد………………………………………………………………………………………………………….58

2-16-3.نظریه اورت .اس.لی………………………………………………………………………………………………..59

2-16-4.نظریه زلینسکی……………………………………………………………………………………………………….59

2-16-5.نظریه بوردیو………………………………………………………………………………………………………….59

2-17.انواع حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………………59

2-18.چهارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………….68

2-19.فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….71

2-20.مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………72

 

فصل سوم : روش تحقیق

3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….74

3-2.روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..74

3-3.جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..75

3-4.تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………76

3-4-1.شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..77

3-4-2.ابزار گردآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………..77

3-5.شیوه امتیاز دهی……………………………………………………………………………………………………………77

3-6.روش تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………78

3-6-1.روش های آماری توصیفی…………………………………………………………………………………………78

3-6-2.روش های استنباطی………………………………………………………………………………………………….78

3-7.اعتبار و روایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………78

3-7-1.اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………78

3-7-2.روایی……………………………………………………………………………………………………………………..79

3-8.قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………..80

3-9.قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………..80

3-10.واحد تحلیل و سطح مشاهده……………………………………………………………………………………….80

3-11.استخراج……………………………………………………………………………………………………………………80

3-12.تعریف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………..81

3-12-1.تعاریف نظری متغیر وابسته……………………………………………………………………………………..81

3-12-2.تعاریف نظری متغیر مستقل…………………………………………………………………………………….81

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………85

4-2.آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….85

4-3.آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………101

 

 

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات

5-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….113

5-2.نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………113

5-3.محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………….115

5-4.پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..116

منابع و مآخذ

الف : فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………..118

ب : فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………122

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………….123

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….124

فهرست جداول

عنوان                                                                                           صفحه

2-1.جدول : منابع سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………28

4-1.جدول : توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….85

4-2.جدول : توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………87

4-3.جدول :آمارهای توصیفی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان……………………………………………………..88

4-4.جدول :آمارهای توصیفی قومیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………….89

4-5.جدول :آمارهای توصیفی تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………….90

4-6.جدول : آمارهای توصیفی اشتغال پاسخ دهندگان………………………………………………………………91

4-7.جدول :آمارهای توصیفی نوع شغل پاسخ دهندگان……………………………………………………………92

4-8.جدول :آمارهای توصیفی درآمد ماهیانه پاسخ دهندگان………………………………………………………93

4-9.جدول :آمارهای توصیفی مسکن پاسخ دهندگان……………………………………………………………….94

4-10.جدول :آمارهای میزان کنترل اجتماعی…………………………………………………………………………..95

4-11.جدول :آمارهای میزان اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………………..96
4-12.جدول :آمارهای میزان مشارکت رسمی و غیر رسمی……………………………………………………….97
4-13.جدول :آمارهای میزان انسجام اجتماعی………………………………………………………………………….98
4-14.جدول :آمارهای میزان روابط اجتماعی…………………………………………………………………………..99
4-15.جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و سن……………………………………………………………………..101
4-16.جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و جنس…………………………………………………………………..101
4-17.جدول :آزمون t برای میانگین دو گروه (مجرد و متاهل)………………………………………………….102  
4-18.جدول : توزیع فراوانی بر حسب تاهل…………………………………………………………………………..102

4-19.جدول :آزمون t برای میانگین دو گروه مجرد و متاهل……………………………………………………..103

 
4-20.جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب قومیت…………………………………………………..103  
4-21.جدول : آنالیز واریانس بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و قومیت……………………………………….102  
4-22.جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب اشتغال………………………………………………….104  
4-23.جدول : آزمون t برای اختلاف میانگین های دو گروه (شاغل و بیکار)………………………………104  
4-24. جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات……………………………………………105  
4-25. جدول : آنالیز واریانس سرمایه اجتماعی و تحصیلات…………………………………………………….105  
4-26. جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب مسکن………………………………………………….106  
4-27. جدول : آنالیز واریانس سرمایه اجتماعی و وضعیت مسکن……………………………………………..106  
4-28. جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب نوع شغل………………………………………………107  
   
4-29. جدول : آنالیز واریانس سرمایه اجتماعی و نوع شغل………………………………………………………107  
     

4-30. جدول : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب درآمد ماهیانه………………………………………..108

4-31. جدول : آنالیز واریانس سرمایه اجتماعی ودرآمد ماهیانه………………………………………………… 108

4-32.جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و کنترل اجتماعی……………………………………………………..109

4-33. جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی……………………………………………………109

4-34. جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی………………………………………………..110

4-35. جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی…………………………………………………..110

4-36. جدول : رابطه بین سرمایه اجتماعی و روابط اجتماعی……………………………………………………111

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                     صفحه

4-1.نمودار : سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………86

4-2.نمودار : جنس پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………87

4-3.نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک تاهل…………………………………………………………………………..88

4-4.نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک قومیت………………………………………………………………………..89

4-5. نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک تحصیلات………………………………………………………………….91

4-6. نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک وضعیت اشتغال…………………………………………………………..92

4-7.نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک نوع شغل…………………………………………………………………….93

4-8. نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک درآمد ماهیانه………………………………………………………………94

4-9.نمودار : پاسخ دهندگان به تفکیک وضعیت مسکن……………………………………………………………95

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                     صفحه

2-1 .شکل: نظریه جیمز کلمن………………………………………………………………………………………………24

2-2 .شکل: مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………72

 

چکیده

هدف از این تحقیق ،بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز است .که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  تعداد400نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .واحد تحلیل ، فرد است .روش گردآوری اطلاعات به صورت پیمایشی می باشدکه برای اندازه گیری متغیرها و گردآوری اطلاعات از‌» پرسشنامه محقق»استفاده شده است.در گردآوری داده ها از روش میدانی و پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است .پس از بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ، با استفاده از نرو افزار spssتجزیه و تحلیل گردیده اند .جهت بررسی معنی داری بین متغیرها و آزمون های همبستگی نا پارامتریک که برای متغیرهای کمی ،کاربرد دارند، فرضیات آزمون شده به تحلیل پرداخته شد.نتایج نشان گر آن است که متغیرها ،عدم امکانات رفاهی ،فقر ،عدم شغل نامناسب ،جنگ تحمیلی ، فقدان نهادهای سازمان یافته نقش مهمی درشکل گیری حاشیه نشینی در شهرستان اهواز داشته اند .بین متغیرهای وابسته رابطه مثبت و مستقیم مشاهده گردیده است .

واژگان کلیدی : سرمایه اجتماعی – اعتماد – مشارکت – حاشیه نشینی اهواز

1.مقدمه

امروزه در کنار سرمایه های انسانی ، مالی و اقتصادی ، سرمایه دیگری بنام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است.این مفهوم به پیوندها ، ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد.که با خلق هنجار ها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. سرمایه اجتماعی به عنوان یک اهرم ، مورد اقبال فراوان نیز واقع شده است .در دیدگاه های سنتی مدیریت توسعه سرمایه های اقتصادی ،فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا می کردند.اما در عصر حاضر برای توسعه بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی نیازمندیم .زیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه ها به طور بهینه انجام نخواهد شد.در جامعه ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی است سایر سرمایه ها ابتر می مانند و تلف می شوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 338
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: