برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد تهران شرق (قیام دشت )

 

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی(M.A)

 

عنوان:

بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان .مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق (قیام دشت).

 

استاد راهنما:

دکتر فیروز دیندار فرکوش

 

استاد مشاور:

دکتر سید وحید عقیلی

  

 

                                                  سال تحصیلی1389-90

                                                 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

        عنوان مطالب                                                                                                          صفحه

             

فصل اول

کلیات تحقیق

چکیده……………………………………… 1

1-1مقدمه…………………………………………………………………………………. 2

1-2بیان مسئله……………………………………………………………………….. 3

1-3اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………… 5

1-4اهداف تحقیق……………………………………………………………………… 6

1-4-1هدف کلی………………………………………………………………………….. 6

1-4-2اهداف جزئی……………………………………………………………………. 6

1-4-3اهداف آرمانی………………………………………………………………… 6

1-4-4اهداف کاربردی……………………………………………………………… 7

1-5محل اجرای مطالعه موردی………………………………………………… 7

1-6سوالات تحقیق……………………………………………………………………… 7

1-7فرضیه های تحقیق……………………………………………………………… 7

1-8تعریف واژه ها………………………………………………………………….. 8

1-8-1رسانه های فردی……………………………………………………………. 8

1-8-1-1اینترنت……………………………………………………………………… 8

1-8-1–11ایمیل…………………………………………………………………………… 8

1-8-1–12شبکه های اجتماعی……………………………………………………… 8

1-8-1-2تلفن همراه………………………………………………………………….     8

1-8-2ارتباطات چهره به چهره………………………………………………. 9

1-9محدوده مکانی تحقیق………………………………………………………… 9

1-10محدوده زمانی تحقیق………………………………………………………. 9

فصل دوم

2-11بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق……………………………. 10

2-12رسانه های فردی…………………………………………………………….. 10

2-13اینترنت…………………………………………………………………………… 10

2-14شبکه های اجتماعی…………………………………………………………. 17

2-15پست الکترونیک……………………………………………………………….. 20

2-16تلفن همراه…………………………………………………………………….. 22

2-16-1تماس صوتی…………………………………………………………………… 22

2-16-2تماس تصویری……………………………………………………………….. 22

2-16-3پیام کوتاه…………………………………………………………………. 22

2-16-4بلوتوث…………………………………………………………………………. 22

mms5-16-2……………………………………………………………………………….. 23

2-17ارتباطات – کامپیوتر واسط((cmc……………………………………   31

2-17-1تعاملات اجتماعی و اینترنت………………………………………..   31

2-17-1-1ماهیت cmcخوب ،بد و زشت………………………………………. 33

2-17-1-1-1رویکرد های ناقص………………………………………………… 34

2-17-1-1-1-1حضور ، فقدان سر نخ و غنا…………………………… 34

2-17-1-1-1-2مدل حضور اجتماعی………………………………………….. 35

2-17-1-1-1-3مدل فاقد سر نخ………………………………………………. 36

2-17-1-1-1-4مدل غنای رسانه ای………………………………………… 36

2-18ارتباطات چهره به چهره……………………. 38

2-18-1ارتباط مستقیم و شخصی……………………………………………… 38

2-18-2ارتباط غیر مستقیم و غیر شخصی……………………………… 38

2-18-3ارتباط غیر مستقیم از طریق مطبوعات……………………. 38

2-18-4ارتباط تعاملی شخصی و غیر شخصی……………………………. 38

2-18-1ارتباط…………………………………………………………………………. 38

2-18-1-1ارتباط به عنوان ابزاری برای اقناع………………… 39

2-18-1-2ارتباط به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات…. 40

2-18-1-3ارتباط به عنوان ابزاری برای تشکیل گروهها…… 41

2-18انواع ارتباط…………………………………………………………………. 42

2-18ارتباط از لحاظ محتوا و کارکرد……………………………….. 42

2-18-1جدول 2-1 مقایسه مجاری ارتباط فردی و جمعی………. 43

2-18ارتباطات انسانی…………………………………………………………… 43

2-18-1جدول 2-2 سطوح وضعیتی انواع ارتباطات انسانی…… 45

2-18-1-1ارتباط با خود یا ارتباط درون فردی………………… 45

2-18-1-2ارتباط میان فردی………………………………………………….. 47

2-18-1-3تعریف ارتباط میان فردی……………………………………… 48

2-18-1-4مدل شماره 2-3ارتباطات میان فردی پیتر هارتلی 49

2-19چهارچوب نظری…………………………………………………………………. 51

2-19-1نظریه برلو…………………………………………………………………. 51

2-19-1-1معنی…………………………………………………………………………. 51

2-19-1-2فراگرد……………………………………………………………………… 52

2-19-2نظریه پنجره جوهری……………………………………………………. 56

2-20مدل شماره 2-4 مدل پژوهشی محقق………………………………… 58

2-21شاخص های برگرفته از نظریات……………………………………… 59

2-22متغییر ها ، مقیاس ها و گویه های تحقیق………………… 60

2-23پیشینه تحقیق…………………………………………………………………. 61

2-23-1تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………….. 61

2-23-2تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………. 63

2-24جمع بندی…………………………………………………………………………. 65

فصل سوم

3-25روش شناسی………………………………………………………………………. 67

3-26روش تحقیق………………………………………………………………………. 67

3-27مدل متغییر های مورد بررسی……………………………………….. 67

3-28روش جمع آوری دادها……………………………………………………… 68

3-29تعاریف عملیاتی…………………………………………………………….. 68

3-29-1اعتماد بنفس……………………………………………………………….. 68

3-29-2مهارت کلامی…………………………………………………………………. 68

3-29-3مهارت غیر کلامی…………………………………………………………. 68

3-29-4مهارت گوش دادن…………………………………………………………. 68

3-29-5ارتباط فرد با جمع……………………………………………………. 69

3-30جامعه آماری…………………………………………………………………… 69

3-31روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………….. 69

3-32روایی تحقیق…………………………………………………………………… 70

3-33پایایی تحقیق…………………………………………………………………. 70

3-34محدودیت ها…………………………………………………………………….. 70

فصل چهارم

4-35 یافته های تحقیق و جداول…………………………………………. 72

4-35-1مقدمه…………………………………………………………………………… 72

4-35-1-1بخش اول : توصیف یافته ها………………………………….. 72

4-35-1-2بخش دوم:تحلیل یافته های تحقیق……………………….. 92

فصل پنجم :

5-36نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………. 95

5-36-1مقدمه……………………………………………………………………………..   95

5-36-1-1نتیجه گیری……………………………………………………………… 95

5-36-1-2تحلیل داده ها………………………………………………………. 100

5-37پیشنهاد ها……………………………………………………………………. 104

منابع وماخذ ………………………………. 106

پیوست :

ضمیمه 1 پرسشنامه……………………………………………………………….. 107

چکیده لاتین………………………………………………………………………………   110

کلیات تحقیق:

چکیده:

افزایش استفاده از رسانه های فردی (اینترنت و تلفن همراه ) دگرگونی های گسترده ای را به دنبال خود آورده و بسته به ویژگی های فردی پیا مدهای متفاوتی بر جای گذاشته است . در این پژوهش بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است . جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی به تعداد 4383 ، حجم نمونه 384،روش تحقیق از نوع پیمایشی و به صورت تصادفی ساده ، ابزار جمع آوری داده ها از پرسشنامه ، وداده های خام پژوهش با استفاده از نرم افزار  spssتجزیه و تحلیل و به دست آمده است . بدین منظور 5 فرضیه مطرح شد که بین کاهش یا افزایش اعتماد بنفس در ارتباطات چهره به چهره و استفاده از رسانه های فردی ،  میان استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های کلامی در ارتباطات چهره به چهره ، بین استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های غیر کلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره ، میان استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش مهارت گوش دادن در فرد و میان استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش ارتباط فرد با جمع به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تحقیق در خصوص کاهش یا افزایش اعتماد بنفس با توجه به آزمون دوجمله ای ، با 95 درصد اطمینان و 5 درصد خطا فرضیه تحقیق رد می شود . به عبارت دیگر میان کاهش یا افزایش اعتمادبنفس در ارتباطات چهره به چهره و استفاده از رسانه های فردی رابطه ای وجود ندارد  . در مورد استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های کلامی در ارتباطات چهره به چهره نتایج بدست آمده نشان می دهند که طبق آزمون دوجمله ای با 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا فرضیه تحقیق تأیید می شود . به عبارت دیگر استفاده از رسانه های فردی موجب کاهش مهارت های کلامی در ارتباط چهره به چهره می شود . در مورد استفاده از رسانه های فردی و رشد مهارت های غیر کلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره طبق نتایج بدست آمده  طبق آزمون دوجمله ای ، با 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا فرضیه تحقیق تأیید می شود . به عبارت دیگر استفاده از رسانه های فردی موجب تضعیف مهارت های غیرکلامی در فرایند ارتباط چهره به چهره می شود . در مورد استفاده از رسانه های فردی و کاهش مهارت گوش دادن در فرد نتایج بدست آمده طبق آزمون دوجمله ای ، با 99 درصد اطمینان و 1 درصد خطا فرضیه تحقیق تأیید می شود . به عبارت دیگر می توان گفت ، استفاده از رسانه های فردی موجب کاهش مهارت گوش دادن در فرد می شود . در مورد استفاده از رسانه های فردی و کاهش ارتباط فرد با جمع نتایج بدست آمده طبق آزمون دوجمله ای ، با 95 درصد اطمینان و 5 درصد خطا فرضیه تحقیق رد می شود . به عبارت دیگر بین استفاده از رسانه های فردی و کاهش یا افزایش ارتباط فرد با جمع رابطه ای وجود ندارد .

مقدمه :

با توسعه تکنولوژی های ارتباطی مثل استفاده از اینترنت هر فرد می تواند با داشتن یک نام کاربری به صورت خصوصی از اینترنت استفاده نماید و همچنین میتواند از طریق تلفن همراه تماس صوتی ، تصویری و پیام متنی داشته باشد . رسانه های فردی رسانه هایی هستند که یک فرد به تنهایی از آن استفاده میکند . همواره به نظر می رسد همه صنایع ارتباطی قبلی ضمن فردی بودن ، به حوزه فردی فرد استقلال نمی بخشیده و بستر توسعه فردی را فراهم نمی کرده است . اینترنت و تلفن همراه مهمترین تکنولوژی فردی است که ضمن «خلوت مستقل فردی» رابطه اجتماعی فرد را در یک بستر شبکه ای معنا دار کرده است . اگر عناصر مادی نیاز های فردی را در یک تعامل اجتماعی عناصری مثل لباس ، وسیله حمل و نقل و وسایل شخصی زندگی فرد بدانیم اینترنت و تلفن همراه نیز به نیاز های فردی و اجتماعی فرد اظافه شده است .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 330
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: