برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم با مفهوم انتقال در اندیشه هارولد لاسو

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

دانشگاه سوره

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

 

عنوان پایان نامه:

بررسی تطبیقی مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم با مفهوم انتقال در اندیشه  هارولد لاسول، کلود شنون  و  وارن ویوور 

 

 

استاد راهنما:

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر کاوس (محمد) روحی برندق

 

استاد مشاور:

دکتر علی جعفری

 

خرداد ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

     چکیده:

مبتنی بر رویکرد مکتب انتقال، یکی از مبانی و پایه های نظری در علم ارتباطات «انتقال پیام» است که براساس آن اصول ارتباطات و در راستای آن شیوه های ارتباطات شکل گرفته است. در رساله حاضر  بر محور «انتقال پیام» به عنوان مبنای اولیۀ ارتباط، در یک مطالعۀ مقایسه ای، میزان تطابق مفهوم ارتباطی انتقال در مکتب انتقال با مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم بررسی شده است. در این تحقیق گردآوری اطلاعات به روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای می باشد که با بهره گیری از تکنیک تحلیل محتوا، اطلاعاتِ گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در مکتب انتقال از میان عناصر سازنده یک پیام، قصد و منظور پیام عامل بسیار مهمی هستند، زیرا پیام چیزی است که فرستنده همه قصد خود را در آن قرار می دهد. از این رو، نظریه ارتباطات لاسول، شنون و ویور به عنوان یکی از هسته های اصلی، مثال روشنی از مکتب فرایند است که ارتباطات را انتقال پیام ها می داند و مطالعه ارتباطات از آن پدید آمده است. در پژوهش حاضر با آنالیز نمودنِ مؤلفه ها و اجزای مدل های شنون و ویوور و لاسول، این نتایج بدست آمد که اجزا و مؤلفه هایِ مدل ارتباطی دعوت در قرآن کریم با مؤلفه ها و اجزای این دو مدل قابلیت انطباق دارد. اجزاء و مؤلفه ها عبارتند از: منبع اطلاعات، فرستنده، پیام، گیرنده، اختلال و مقصد.

 

     کلید واژه ها:  ارتباط، دعوت، مکتب انتقال، سیستم ارتباطی قرآن.

فهرست مطالب

 

       فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………. 1

مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………. 1

 • بیان مسئله:…………………………………………………………………………………….. 3
 • ضرورت و اهمیّت موضوع…………………………………………………………………… 4
 • هدف های تحقیق……………………………………………………………………………… 5
 • سؤال های تحقیق……………………………………………………………………………… 5
 • فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………… 6
 • مفاهیم اصلی تحقیق…………………………………………………………………………… 6
 • پیشینۀ تحقیق……………………………………………………………………………………. 6
 • روش تحقیق……………………………………………………………………………………. 8
 • ساختار تحقیق………………………………………………………………………………….. 9

        فصل دوم: مبانی نظری تحقیق……………………………………………………. 10   

 • تبیین نظریه ارتباطی در علم ارتباطات

2.1. مفاهیم و تعاریف………………………………………………………………………………………… 10

 • مفهوم ارتباط…………………………………………………………………………………….. 10
  • ریشه مفهوم ارتباط در لغت……………………………………………………….. 10
 • تعریف اصطلاحی ارتباط……………………………………………………………… 11
 • بررسی مؤلفه ها و اجزای اساسی دخیل در تعریف ارتباط………………………. 15
  • شناخت فراگرد……………………………………………………………………… 15
  • معنی در ارتباطات انسان با انسان………………………………………………. 16
 • مدل ها………………………………………………………………………………………………. 17
  • مکاتب مطرح در ارتباطات……………………………………………………………………. 17
   • مکتب انتقال……………………………………………………………………………… 17
    • نظریات مطرح در مکتب انتقال…………………………………………………… 18
     • نظریه تزریقی……………………………………………………………. 18
     • نظریه تأثیر محدود …………………………………………………….  18
     • نظریه استفاده و رضامندی…………………………………………….. 19
     • نظریه برجسته سازی……………………………………………………. 19
     • نظریه وابستگی مخاطبان……………………………………………….. 19
     • نظریه شکاف آگاهی………………………………………………….. 20
     • نظریه کاشت…………………………………………………………….. 20
     • نظریه مارپیچ سکوت…………………………………………………… 20
     • نظریه دریافت……………………………………………………………. 21
    • مکتب تبادل معنا………………………………………………………………………… 22
   • مدل های ارتباط در مکتب انتقال…………………………………………………………….. 22
    • شیوه ارتباط دستوری…………………………………………………………………… 22
    • شیوه ارتباط خدماتی…………………………………………………………………… 22
    • شیوه ارتباط انجمنی……………………………………………………………………. 23
   • الگوهای ارتباطی در مکتب انتقال……………………………………………………………. 27
    • الگوی کلود شنون و وارن ویور………………………………………………………. 27
     • گسترش مدل شنون و ویوور………………………………………………………. 30
    • الگوی هارولد لاسول…………………………………………………………………… 31

 

 • تبیین نظریه سیستم دعوت در قرآن کریم……………………………………………………. 35
  • تعاریف و مفاهیم …………………………………………………………………………………  35
   • مفهوم دعوت ……………………………………………………………………………………. 35
   • ضرورت و اهمیت دعوت از دیدگاه قرآن ………………………………………………… 40
   • شرایط دعوت از دیدگاه قرآن کریم……………………………………………………….. 44
   • اهداف و آثار دعوت از دیدگاه قرآن کریم……………………………………………….. 48
   • گستره دعوت از دیدگاه قرآن کریم ……………………………………………………….. 54
   • روش های دعوت در قرآن کریم……………………………………………………………. 68
   • شرایط و ویژگى‏هاى دعوت گران…………………………………………………………… 75
   • دعوت گران در قرآن کریم…………………………………………………………………. 82

نمونه ها و مصادیق دعوت انبیاء (علیهم السلام) ………………………………………….. 90

 • دعوت شوندگان از دیدگاه قرآن کریم…………………………………………………….. 101
 • مقابله با دعوت در قرآن کریم…………………………………………………………………………………………………….. 109

فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………. 116 

فصل چهارم: یافته های تحقیق………………………………………………………..  119                                                              

بررسی تطبیقی نظریه کلود شنون، وارن ویوور و هارولد لاسول با نظریه ارتباطی دعوت در قرآن کریم

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………..  131                                                          

منابع و مآخذ     140

فهرست شکل ها

شکل 1- 2: شیوه های ارتباط و موضوع های نظریۀ ارتباط جمعی………………………………………… 24

شکل 2- 2: سه برداشت از فرایند ارتباط……………………………………………………………………….. 26

شکل 3- 2: «مدل ریاضی» شنون و ویوور، ارتباطات را به عنوان فرایندی خطی و یک طرفه توصیف می کند (1949)    28

شکل 4- 2 : گسترش مدل شنون و ویوور توسط دفلور که بازخورد را هم گنجانده است (1970)… 30

شکل 5- 2: فرمول لسول با عناصر معادل در فرایند ارتباط (1948) ……………………………………… 32

شکل6- 2: فرمول لسول با حوزه های معادل در پژوهش ارتباطات………………………………………… 32

شکل 7- 2: گسترش فرمول لسول توسط بردداک……………………………………………………………. 33

شکل 1- 4: «مدل ریاضی» شنون و ویوور، ارتباطات را به عنوان فرایندی خطی و یک طرفه توصیف می کند (1949)   120

شکل 2- 4 : گسترش مدل شنون و ویوور توسط دفلور که بازخورد را هم گنجانده است (1970) ..  122

شکل 3- 4 : بازخوانی مدل شنون و ویوور (و گسترده شده آن توسط دفلور)،  مبتنی بر  مدل ارتباطیِ دعوت در قرآن کریم ………………………………………………………………………………………………………………………….. 127

شکل 4- 4: فرمول لسول با عناصر معادل در فرایند ارتباط (1948) ………………………………………  127

شکل 5- 2: گسترش فرمول لسول توسط بردداک  128

       مقدمه:

«مطالعات ارتباطی، یکی از شاخه های جوان علوم اجتماعی معاصر به شمار می رود که در ایران نیز بسیار جوان است. این مطالعات پس از پایان جنگ جهانی دوم رو به رشد گذاشته، و هنوز شالوده های نظری و ابزارهای روش شناسی خاص خود را نیافته است. در طی حدود نیم قرن اخیر، مطالعات ارتباطی، در زمینه های گوناگون از مبانی نظری و شیوه های روش شناسی رشته های علمی دیگر کمک گرفته است.»[1]

«ارتباط» در یکی از اولین مدل های ارتباطی بر محور «انتقال پیام» ترسیم شد که در مطالعات گوناگون پیش از دوران رنسانس عنصر اصلی مورد نظر در ارتباطات «اندیشه های انسانی» و یا «محتوا»ی پیام بوده است، امّا در طول جنگ جهانی دوم به تناسب نیازهای ایجاد شده، تمام شکل های ارتباط مورد توجه خاص قرار گرفت و ارتباطات به عنوان «انتقال اطلاعات» و «اقناع» مورد استفاده و کاربرد قرار گرفته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 331
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: