برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت ¬شغلی کارکنان استانداری

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :”منابع  انسانی”

عنوان :

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت ­شغلی کارکنان استانداری اصفهان

استاد راهنما :

دکتر جلال حقیقت منفرد

 

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 ضرورتهای خاص انجام تحقیق: 6

1-4 اهداف تحقیق: 8

1-4-1 اهداف خاص تحقیق: 8

1-4-2 اهداف کاربردی تحقیق: 8

1-5 فرضیه‌ها: 8

1-5-1 فرضیه‌های اصلی تحقیق: 8

1-5-2 فرضیه‌های فرعی تحقیق: 8

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-6-1 هوش هیجانی. 9

1-6-2 رضایت شغلی. 11

1-6-3 تعهد سازمانی. 13

1-7 الگوی مفهومی تحقیق. 15

1-8 روش تحقیق. 16

1-9 ابزار گردآوری اطلاعات.. 16

1-10 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 16

1-11 محدوده تحقیق. 17

1-12 جامعه و نمونه آماری.. 17

1- 13 نتیجه گیری فصل. 17

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 18

2-1 مقدمه. 19

2-2 هیجان. 19

2-2-1 تعریف هیجان. 19

2-2-2 علت هیجان. 20

2-2-3 فواید هیجانات.. 20

2-2-4 تاریخچه هوش هیجانی. 21

2-2-5 الگوهای هوش هیجانی. 22

2-2-5-1 الگوی هوش هیجانی سالووی و مایر. 22

2-2-5-2 الگوی هوشهیجانی گلمن. 25

2-2-5-3 الگوی مختلط هوش هیجانی بار- آن. 26

2-3 رضایت شغلی. 35

2-3-1 عوامل موثر بر رضایت شغلی. 35

2-3-2 پیامدهای رضایت شغلی. 40

2-4 تعهد سازمانی. 42

2-4-1 پیش آیندهای تعهد سازمانی. 43

1-4-1-1  پیش آیندهای فردی: 44

2-4-1-2 پیشآیندهای سازمانی تعهد سازمانی. 45

2-4-2 پیامدهای تعهد سازمانی. 47

2-5 پیشینه تحقیق. 47

2-6استانداری استانداری از نظر لغوی مرکب از دو کلمه استان و داری می باشد که خود اشاره به شرح وظایف این نهاد حاکمیتی دارد . 49

2-6-1 چارت سازمانی استانداری اصفهان. 49

2-6-1 -1 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان. 50

2-6-1-2 دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری استانداری.. 51

2-7 نتیجه گیری.. 52

فصل سوم

روش شناسی تحقیق. 54

3-1 مقدمه. 55

3-2روش تحقیق. 55

3-3 جامعه آماری و روش نمونه‌گیری.. 55

3-4 حجم نمونه. 56

3-5 روش جمع‌آوری داده‌ها 56

3-6 ابزارگردآوری داده‌ها: 56

3-7 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 58

3-7-1 سنجش پایایی(قابلیت اعتماد)  ابزار اندازه‌گیری.. 59

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 59

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق. 60

4-1 مقدمه. 61

4-2 توصیف داده‌های پژوهشی. 61

4-2-1 بررسی توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان. 62

4-2-2 بررسی توزیع فراوانی سن پاسخگویان. 62

4-2-3 بررسی توزیع فراوانی میزان تحصیلات.. 63

4-2-4 بررسی توزیع فراوانی سابقه خدمت.. 64

4-3  اطلاعات مربوط به سوالات پرسشنامه‌های تحقیق. 67

4-4 آمار استنباطی. 75

4-4-1 تحلیل استنباطی فرضیه های اصلی تحقیق. 75

4-4-2 تحلیل استنباطی فرضیه های فرعی تحقیق. 78

4-5  آزمون فریدمن. 90

فصل پنجم

نتیجه‌گیری.. 93

5-1 مقدمه. 94

5-2 نتیجه‌گیری بر اساس فرضیه های تحقیق. 94

5-2-1  نتایج آزمون فریدمن. 95

5-3 نتیجه گیری بر اساس پیشینه تحقیق. 96

5-4 محدویتهای تحقیق. 98

5-5 پیشنهادات.. 98

5-6 نتیجه گیری فصل. 100

منابع و ماخذ 134

منابع فارسی. 135

منابع لاتین. 136

ضمائم  و پیوست ها 102

خروجی نرم افزار. 107

Abstract.. 134

 

 

 

فهرست جداول

جدول 1-3 توزیع سوالات بر اساس ویژگیها 58

جدول (1-4): توزیع و درصد فراوانی جنسیت پاسخگویان. 62

جدول (2-4): توزیع و درصد فراوانی سن پاسخگویان. 62

جدول (3-4): توزیع و درصد فراوانی تحصیلات پاسخگویان. 64

جدول (4-4): توزیع و درصد فراوانی سابقه خدمت پاسخگویان. 66

جدول (5-4): توزیع و درصد فراوانی پست سازمانی پاسخگویان. 67

جدول (6-4) میانگین و انحراف معیار سوالات پرسشنامه هوش هیجانی تحقیق. 68

جدول (7-4) میانگین و انحراف معیار سوالات پرسشنامه تعهد سازمانی تحقیق. 69

جدول (8-4) میانگین و انحراف معیار سوالات پرسشنامه رضایت شغلی تحقیق. 72

جدول (9-4): بررسی ارتباط بین هوشه یجانی و رضایت شغلی کارکنان. 76

جدول (10-4): بررسی ارتباط بین هوشه یجانی و تعهد سازمانی کارکنان. 77

جدول(11-4): رابطه بین هوش هیجانی و تعهد عاطفی کارکنان. 78

جدول(12-4): رابطه بین هوش هیجانی و تعهد مستمر کارکنان. 78

جدول(13-4): رابطه بین هوش هیجانی و تعهد هنجاری کارکنان. 80

جدول(14-4): رابطه بین هوش هیجانی و رضایت از ماهیت کار کارکنان. 81

جدول(15-4): رابطه بین هوش هیجانی و رضایت از سرپرستی. 82

جدول(16-4): رابطه بین هوش هیجانی و رضایت از همکاران. 83

جدول(17-4): رابطه بین هوش هیجانی و رضایت از فرصتهای ترفیع کارکنان. 84

جدول(18-4): رابطه بین هوش هیجانی و رضایت از درآمد 85

جدول شماره 19-4 : مقایسه پاسخگویان زن و مرد در متغیر‌های (هوش هیجانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی) 86

جدول (20-4): مقایسه پاسخگویان برحسب رده‌های سنی در متغیر‌های (هوش هیجانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی) 86

جدول (21-4): مقایسه پاسخگویان برحسب تحصیلات در متغیر‌های (هوش هیجانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی) 88

جدول (23-4): مقایسه پاسخگویان برحسب سابقه خدمت در متغیر‌های (هوش هیجانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی) 89

جدول (24-4): مقایسه پاسخگویان برحسب پست سازمانی در متغیر‌های (هوش هیجانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی) 90

جدول شماره 26-4 : رتبه بندی فرضیه‌ها(عوامل) 91

جدول 27-4 آماره آزمون (تست فریدمن) 91

جدول شماره 28-4 : رتبه بندی فرضیه‌ها(عوامل) 92

 

فهرست نمودارها

نمودار (1-4): توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت.. 62

نمودار (2-4): توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان برحسب  رده های سنی. 63

نمودار (3-4): توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات.. 64

نمودار (4-4): توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت.. 66

نمودار (5-4): توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان برحسب پست سازمانی. 67

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت­شغلی کارکنان استانداری اصفهان بوده است. جامعه آماری عبارت است ازکارکنان رسمی سازمان که نظرات 254 نفر از آنها به طور نمونه مورد بررسی قرار گرفت. داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه ساختاریافته، به کمک نرم افزار SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی ها نشان داد هوش هیجانی تاثیر قابل ملاحظه­ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان استانداری اصفهان دارد. همچنین بین هوش هیجانی و رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. علاوه بر این وجود رابطه معنادار بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان تایید شده است. با تحلیل جزییات می توان اظهار نمود که هوش هیجانی از یک طرف رابطه معنی داری با تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری کارکنان دارد و از طرف دیگر با رضایت از ماهیت کار، رضایت از شیوه سرپرستی، رضایت از همکاران، رضایت از فرصت های ترفیع و رضایت از درآمد رابطه ی معنی دار مثبت دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 441
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: