برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه رسانه مدرن و برساخت هویت و کانال ­های ماهواره ­ای کردی و هویت قومی کردهای ایران

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان­ نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی(گرایش مطالعات جوانان)

موضوع:

رسانه مدرن و برساخت هویت: کانال­های ماهواره ­ای کردی و هویت قومی کردهای ایران

 استاد راهنما:

دکتر احمد رضایی

استاد مشاور:

 دکتر نادر رازقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………..1

 1 – 1 – بیان  مسئله……………………………………………………………………………2

مدرنیته؛ از پیشرفت علمی تا ابهام نمایشی ………………………………………………..2

رسانه‌های ارتباطی؛ از سرگردانی در برزخ مدرنیته ………………………………………….5

تلویزیون؛ به سیاره تصاویر خوش آمدید! ……………………………………………………6

هویت؛ از جستجوی امر گمشده به سوی سیالیت ………………………………………7

هویت قومی؛ از یکسان سازی قومی به سوی …………………………………………….8

کانال‌های ماهواره‌ای کردی؛ از باتلاق حاشیه بودگی ………………………………………9

مسئله نهایی؛ به سوی طرح سوال پژوهش ……………………………………………….10

 1 – 2 – اهمیت و ضرورت موضوع ……………………………………………………………11

1 – 3 – اهداف پژوهش…………………………………………………………………………11

1 – 4 – سوالات پژوهش………………………………………………………………………11

1 – 5 – حدود پژوهش …………………………………………………………………………12

فصل دوم: روایت های مسئله

مقدمه …………………………………………………………………………………………….14

2 – 1 – روایت‌های ایرانی از مسئله …………………………………………………………….14

 2 – 1 – 1 – روایت اول: رسانه مدرن، هویت قومی را تقویت می‌کند ……………………14

 2 – 1 – 2 – روایت دوم: رسانه مدرن، هویت قومی را تضعیف می‌کند …………………….15

2 – 2 – روایت‌های غیر ایرانی از مسئله……………………………………………………….16

 2 – 2 – 1 – روایت اول: رسانه مدرن، هویت قومی را تقویت می‌کند…………………16

 2 – 2 – 2 – روایت دوم: رسانه مدرن، هویت‌های دیاسپوریک را شکل می‌دهد……………18

    2 – 2 – 3 – روایت سوم: رسانه مدرن، هویت‌های پنهان همزیست طلب ایجاد می‌کند ……19

2 – 3 – جمع بندی: به سوی چرایی پژوهش ………………………………………………..20

فصل سوم: ادبیات و چارچوب نظری

 مقدمه …………………………………………………………………………………………….23

3 – 1 – واکاوی ادبیات نظری ……………………………………………………………………23

3 – 1 – 1 – رسانه مدرن: از سلطه ذهنی تا رهایی بخشی پست مدرنیستی………..23

3 – 1 – 1 – 1 –  تأثیرات رسانه؛ از مرگ مخاطب تا انگاشت طرح واره­ای…………24

مدل تأثیرات مستقیم ……………………………………………………………………24

مدل اثرات مشروط …………………………………………………………………………24

مدل اثرات انباشتی …………………………………………………………………………24

مدل شناختی- تراکنشی ……………………………………………………………25

3 – 1 – 1 – 2 –   نظریه انتقادی؛ سوگواران مرگ سوژه در جهان رسانه‌ای …………..25

تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر: منفی گرایان یوتوپیایی …………………………….26

3 – 1 – 1 – 3 –   پست مدرنیسم: از سیاره تصاویر بودریار به خردمندانه­گی­های محلی واتیمو…27

ژان بودریار:  از حادواقع­گرایی وانمایی به سوی شبیخون مجازی ………………………..28

استوارت هال: رمزگذاری و رمزگشایی از گفتمان تلویزیون…………………………….29

مارشال مک لوهان:  به سوی دهکده جهانی …………………………………………..30

جیانی واتیمو: از تک خطی مرکز – بنیاد به سوی رهایی بخشی خردمندانه­گی محلی…..31

 3 – 1 – 2- هویت: از جستجوی امر گم‌شده به سیالیت سوژه چندتکه ریزومی……..32

3 – 1 – 2 – 1 –  سوژه روشنگری: شبح کوگیتوی دکارتی …………………………….32

رنه دکارت: من می‌اندیشم، پس هستم ………………………………………………..32

3- 1 – 2 – 2-  سوژه جامعه شناختی: مرگ سوژه خودبنیاد – تولد دیگری مهم………..33

آنتونی گیدنز: خویشتن به منزله پروژه بازاندیشی ……………………………………34

مانوئل کاستلز: از مشروعیت بخشی منطق سلطه به مقاومت هویتی حاشیه‌ها ……….34

ریچارد جنکینز: هویت اجتماعی به عنوان فرآیند بودن و شدن……………………..36

هنری تاجفل: خودآگاهی سوژه از احساس تعلق به گروه ……………………………..37

هربرت مید: دیگری تعمیم یافته …………………………………………………………..38

3 – 1 – 2 – 3 –  سوژه پسامدرن: از مرکز زدایی رادیکال از سوژه به تحقق امیال متکثر….. 38

استوارت هال: از نقد کوگیتوی دکارتی به سوژه بودگی به حاشیه رانده شده‌ها …………..39

ژاک دریدا: از شالوده شکنی معنا به تابعیت زبانی سوژه …………………………………..40

میشل فوکو: از تبارشناسی سوژه مدرن به نفی اسطوره بزرگ درون بودگی …………..41

ژاک لاکان: نگاهی پسافرویدی؛ «خود» شالوده شکنی شده ……………………………..41

اسلاوی ژیژک: از کوگیتوی دکارتی به مرکز زدایی رادیکال از سوبژکتیویته …………43

ژیل دلوز و فلیکس گاتاری:  سوژه سیال، میل‌های متکثر و تفکر ریزومی ………………..44

3 – 1 – 3 – ناسیونالیسم: از ریشه‌های قومی به سوی نگاهی پسااستعماری ………….46

3 – 1 – 3 – 1 –  پارادایم های ناسیونالیسم: از ازلی گرایی تا نمادگرایی قومی…………..46

ازلی گرایی: مدافعان تاریخی بودن قوم و ملت ………………………………………46

مدرنیسم: ملت و ناسیونالیسم به مثابه پدیده‌هایی مدرن ……………………….47

نمادگرایی قومی: به سوی تعریفی ذهنی از ملت و قوم…………………….49

3 – 1 – 3 – 2 –   پسااستعمارگرایی: از ملی گرایی ضد استعماری به بازنمایی سوژه در حاشیه ..50

ناسیونالیسم، ملی گرایی و مطالعات پسااستعماری ………………………….50

قومیت و مسئله بازنمایی: از مکتب بیرمنگام به مطالعات پسااستعماری……54

  3 – 2 – چارچوب نظری: از تجربه تلخ مدرنیته به سیالیت سوژه تکه تکه شده… 56

3 – 2 – 1 –  به سوی چارچوب نظری: برساخت هویت در جهان رسانه­ای ……….57

3 – 2 – 2 –  سخن نهایی: رسانه مدرن و برساخت هویت…………………………63

3 – 2 – 1 –  فرضیات پژوهش ………………………………………………………..63

فصل چهارم: روش شناسی

مقدمه ……………………………………………………………………………….65

4 – 1 – جنگ‌های پارادایمی: از اثبات گرایی به پراگماتیسم………………….65

4 – 2 – روش شناسی ترکیبی: به سوی درکی نئوپراگماتیستی از روش ………..67

4 – 3 – انتخاب روش تحقیق: روش شناسی ترکیبی ……………………………68

4 – 3 – 1 –  روش تحقیق کمی: به سوی عملیاتی کردن مفاهیم………………69

4 – 3 – 1 – 1 –  جامعه آماری ………………………………………………….69

4 – 3 – 1 – 2 –  واحد تحلیل …………………………………………………………70

4 – 3 – 1 – 3 –  حجم نمونه …………………………………………………………70

4 – 3 – 1 – 4 –  روش نمونه گیری ………………………………………..71

4 – 3 – 1 – 5 –  تعریف عملیاتی مفاهیم ……………………………………..71

4 – 3 – 1 – 6 –  اعتبار و پایایی پژوهش……………………………………….74

4 – 3 – 2 –  روش تحقیق کیفی: نشانه شناسی به مثابه ابزار پژوهش ………..75

4 – 3 – 2 – 1 –  نشانه شناسی: از نظریه تا روش……………………………..75

4 – 3 – 2 – 2 –  دلالت صریح و دلالت ضمنی…………………………………..79

4 – 3 – 2 – 3 –  تحلیل همنشینی و تحلیل جانشینی ………………………….80

4 – 3 – 2 – 4 –  رولان بارت و رمزگان ……………………………………………80

4 – 3 – 2 – 5 –  سوالات اصلی ……………………………………………………82

4 – 4 – بحث نهایی: از پیمایش به تفسیر ……………………………………..82

فصل پنجم: یافته های پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………..84

5 – 1 – تحلیل کمی یافته‌ها …………………………………………………………..84

5 – 1 – 1 –  توصیف متغیرهای پژوهش ………………………………………………..84

5 – 1 – 1 – 1 –  توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب جنسیت…………………..85

5 – 1 – 1 – 2 –  توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب شهر محل سکونت ……….85

5 – 1 – 1 – 3 –   توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب گویش………………………86

5 – 1 – 1 – 4 –   توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب مذهب …………………86

5 – 1 – 1 – 5 –   توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات…………..87

5 – 1 – 1 – 6  –  توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب وضعیت تأهل………….87

5 – 1 – 1 – 7 –   توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سن …………………….88

5 – 1 – 1 – 8 –  توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات والدین ……88

5 – 1 – 1 – 9 –   توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب میانگین درآمد خانواده……89

5 – 1 – 1 – 10 –   توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب میزان هویت قومی………89

5 – 1 – 1 – 11 –  توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب احساس در حاشیه بودگی……..90

5 – 1 – 1 – 12 –  توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب نوع کانال ماهواره‌ای مصرفی…….91

5 – 1 – 1 – 13 –   توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب نوع برنامه‌های مصرفی…92

5 – 1 – 2 –  تحلیل داده‌ها؛ آزمون فرضیات پژوهش ………………………………..92

5 – 1 – 2 – 1 –  آزمون فرضیه اول ………………………………………………….92

5 – 1 – 2 – 2 –  آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………93

5 – 1 – 2 – 3 –  آزمون فرضیه سوم …………………………………………………..94

5 – 1 – 2 – 4 –  آزمون فرضیه چهارم ………………………………………………………95

5 – 1 – 2 – 5 –  آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………97

5 – 1 – 2 – 6 –  آزمون فرضیه ششم …………………………………………98

5 – 1 – 2 – 7 –  آزمون فرضیه هفتم……………………………………………..108

5 – 2 – تحلیل کیفی؛ نشانه­شناسی کانال­های ماهواره‌ای (مطالعه موردی: نوروز تی­وی)…112

5 – 2 – 1 –   مروری بر تاریخچه شکل­گیری  کانال ماهواره­ای نوروز تی­وی………….112

5  – 2 – 2 –  دال‌ها و مدلول‌های موجود در برنامه‌ها بر اساس مدل رولان بارت…….112

5 – 2 – 2 – 1 –  پرچم کردستان …………………………………………………..112

5 – 2 – 2 – 2 –  نقشه کردستان …………………………………………………114

5 – 2 – 2 – 3 –   نوروز ……………………………………………………………….115

5 – 2 – 2 – 4 –  زبان کردی …………………………………………………………..116

5 – 2 – 2 – 5 –  موسیقی…………………………………………………………….116

5 – 2 – 2 – 6 –  سرود ملی ………………………………………………….117

5 – 2 – 2 – 7 –  قندیل …………………………………………………………….119

5 – 2 – 2 – 8 –  پژاک …………………………………………………………….120

5 – 2 – 2 – 9 –  رقص (هه­لپه­رکی) ……………………………………………….121

5 – 2 – 2 – 10 –  تصویر شهیدان (مبارزین) (عگید، زیلان، روناهی، بریتان و…)……122

5 – 2 – 2 – 11 –  شخصیت­های تاریخی (عبدالله اوجالان) …………………………123

5 – 2 – 2 – 11 –  اسامی کردی (افراد، کوه­ها، مبارزان، شهرها، عناوین برنامه­ ها و…)…124

5 – 2 – 3 –  تحلیل همنشینی و تحلیل جانشینی …………………………………..125

تحلیل همنشینی ……………………………………………………………………….125

تحلیل جانشینی ……………………………………………………………………..127

5  – 2 – 4 – جمع­بندی کلی …………………………………………………………….130

5 – 3 – تفسیر یافته­ها…………………………………………………………………..131

5 – 4 – سخن آخر: جمع بندی نهایی ……………………………………………….136

فصل ششم: نتیجه گیری

مقدمه ……………………………………………………………………………139

تبیین یافته‌های پژوهش ……………………………………………………………140

محدودیت‌های پژوهش ………………………………………………………….145

پیشنهادات پژوهشی …………………………………………………………………146

منابع فارسی …………………………………………………………………………147

منابع کردی ……………………………………………………………………………151

منابع انگلیسی ………………………………………………………………………151

ضمایم ……………………………………………………………………157

چکیده:

جامعه نوین را می‌توان جامعه‌ای دانست که منطق رسانه بر آن حاکم است. در هزاره سوم، رسانه به تمام بخش‌های زندگی بشری نفوذ کرده است و به یکی از ابزارهای اصلی برساخت هویت تبدیل شده است. در پژوهش حاضر به بررسی رسانه مدرن کردی (کانال­های ماهواره­ای کردی) و رابطه آن با هویت یابی قومی کردهای ایران پرداخته می‌شود. برای نیل به این هدف از روش شناسی ترکیبی استفاده شده است. در بخش کمی از ابزار پرسشنامه و در بخش کیفی از تکنیک نشانه شناسی استفاده شده است که از ترکیب آن‌ها به تفسیر یافته‌ها رسیده‌ایم.

یافته‌های پژوهش نشانگر این مسئله می‌باشد که رابطه بین میزان و مدت استفاده از کانال­های ماهواره‌ای کردی و هویت قومی کردهای ایران در تمام ابعاد آن معنادار و مثبت می‌باشد. همچنین، رابطه بین میزان احساس در حاشیه بودگی و هویت قومی کردهای ایران، مستقیم و مثبت می‌باشد. کانال­های ماهواره­ای کردی، رسانه هایی ایدئولوژیک هستند و بازنمایی هویت قومی کردها در این کانال­های ماهواره­ای در هماهنگ با منافع حزبی و ایدئولوژیک شان می باشد. به هر حال، سطح بالای مخاطبان این کانال­های ماهواره­ای در رشد هویت قومی کردها در ایران تاثیرگذار بوده است.

مقدمه:

«این بهای خیانت است»! مردی بلندقد و با موهای بلند قهوه‌ای را که به صلیبی بسته شده است از در ورودی میدان داخل می‌کنند. جمعیت زیادی گرد هم آمده‌اند. به محض دیدن مرد، با داد و فریاد و سبزی و میوه‌های گندیده به استقبالش می‌روند. همه فریاد می‌زنند خائن، خائن، خائن! مرد را به شدت شکنجه می‌کنند و همه ناظران هورا می‌کشند. کودکی با دیدن صحنه شکنجه مرد، خنده‌ای بر لبانش نقش می‌بندد. نام مرد «والاس» است. جنگجویی اسطوره‌ای از اسکاتلند که برای رهایی اسکاتلند از یوغ استعمار بریتانیا جنگیده است. او در اسکاتلند مردی شجاع است. مردم همه او را قبول دارند و از مقبولیتی بسیار زیاد برخوردار است. او وطن پرستی به تمام معنا می‌باشد و مردم برای نجات او حاضرند هر کاری بکنند. این بخشی از سکانس پایانی فیلم «شجاع دل» میل گیبسون است، فیلمی که تأثیر زیادی در رشد ناسیونالیسم اسکاتلندی داشت. هویت‌ها هم چنین سرنوشتی دارند و هویت قومی بسیار بیشتر. برای ملتی چون اسکاتلند، «والاس» اسطوره است و به بخشی از «خود» اسکاتلندی تبدیل شده است و انقطاع فرآیند سوژه بودگی اسکاتلندی را پایان می‌دهد. در مقابل برای انگلیسی‌ها، «والاس» خائنی است که باید مجازات شود. او به ملت خود (از دیدگاه انگلیسی­ها، اسکاتلندی‌ها جزئی از بریتانیا هستند) خیانت کرده است و مردم هم چنین می‌گویند. هویت و فرآیند سوژه­بودگی، امری بسیار پیچیده و در عین حال دو طرفه است. می‌تواند به رهایی منجر شود و در سوی دیگر مرگ را به انتظار بماند. بسیاری از رهبران کرد هم سرنوشتی شبیه «والاس» داشته‌اند. «قاضی محمد» برای کردها تبدیل به اسطوره شد، اما برای بسیاری از ایرانیان، او خائنی بیش نبود و به همین دلیل مجازات شد. عبدالله اوجالان برای کردهای ترکیه تبدیل به شخصیتی افسانه‌ای شده است، در حالی که برای مردمان ترک، تروریستی است که جان فرزندان آن‌ها را می‌گیرد. در مقابل «اردوغان» که از مقبولیت زیادی در میان ترک‌ها برخوردار است، در میان بسیاری از کردهای ترکیه، تروریستی بیش نیست. به هر حال، هدف از طرح این مسائل در ابتدای کار، تاکید بر پیچیدگی هویت قومی، دو سویه­بودگی آن و به ویژه در رابطه با کردها که درگیر نوعی دیگری چندگانه (ولی، 1383) هستند، می‌باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 335
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: