برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه مطالعه‌ بین‌نسلی عادات غذایی در میان زنان شهر شیراز

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه شیراز

دانشکده اقتصاد، مدیریت، علوم اجتماعی

پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد در رشته‌ جمعیت‌شناسی

مطالعه‌ بین‌نسلی عادات غذایی در میان زنان شهر شیراز

 

استاد راهنما

دکتر علی‌یار احمدی

 

شهریور ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسئله  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

1-2- اهمیت موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  3

1-3- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  4

1-3-1- هدف کلی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3-2- اهداف جزئی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  7

2-2- تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  9

 

فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

3-1- مروری بر نظریات مرتبط   ………………………………………………………………………………………………………………………..  19

3-1-1- نظریه ذائقه بوردیو ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

3-1-2- نظریه نیاز مازلو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………21

3-1-3- نظریه یادگیری اجتماعی تارد و باندورا  ……………………………………………………………………………………………….. 23

3-1-4- نظریه مک دونالیزه شدن ریتزر ………………………………………………………………………………………………………………. 25

3-1-5- تئوری کنش و مفهوم عادت‌واره بوردیو ………………………………………………………………………………………………… 27

3-1-6- نظریه کنش منطقی آیزن و فیش‌باین ………………………………………………………………………………………………… 29

3-1-7- نظریه گذار تغذیه‌ای پاپکین …………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-2- چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

3-3- مدل نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………32

3-3-1- مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-3-2- مدل تجربی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  33

3-4- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

3-5- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………….  32

3-5-1- متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34

3-5-2- متغیرهای مستقل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

 

فصل چهارم: روش‌شناسی تحقیق

4-1- روش و تکنیک تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………  38

4-2- ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

4-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

4-4- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………….. 39

4-5- پایایی و روایی ابزار سنجش ……………………………………………………………………………………………………………………  40

4-6- تکنیک تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………. 40

 

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

5-1- آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

5-2- آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

5-3- تحلیل چند متغیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

 

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری

6-1- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

6-2-  پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

6-3- محدودیت‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

 

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94

 

 

فهرست جداول

شماره و عنوان                                                                                        صفحه

 

4-1- ضرایب آلفای کرونباخ متغیر وابسته تحقیق                                                      40

5-1-1- توزیع فراوانی گروه سنی به تفکیک نسل مادران و دختران                                43

5-1-2- توزیع فراوانی تعداد فرزندان در نسل مادران                                                  44

5-1-3- توزیع فراوانی قومیت به تفکیک نسل مادران و دختران    44

5-1-4- توزیع فراوانی وضعیت تأهل به تفکیک نسل مادران و دختران   45

5-1-5- توزیع فراوانی وضعیت اشتغال به تفکیک نسل مادران و دختران                                             45

5-1-6- توزیع فراوانی هزینه ماهیانه در نسل مادران      46

5-1-7- توزیع فراوانی هزینه ماهیانه در نسل دختران                        47

5-1-8- توزیع فراوانی طبقه اجتماعی فرد به تفکیک نسل مادران و دختران                     48

5-1-9- توزیع فراوانی تحصیلات به تفکیک نسل مادران و دختران                                49

5-1-10- وضعیت استفاده روزانه از رسانه‌های جمعی به تفکیک گروه سنی مادران             50

5-1-11- وضعیت استفاده روزانه از رسانه‌های جمعی به تفکیک گروه سنی دختران            51

5-1-12- توزیع فراوانی ارزیابی پاسخگویان از وضعیت سلامتیشان به تفکیک نسل             52

5-1-13- توزیع فراوانی احساسات غالب پاسخگویان به تفکیک نسل                               53

5-1-14- توزیع فراوانی سابقه بیماری مختل کننده زندگی، به تفکیک نسل                     54

5-1-14- توزیع فراوانی سابقه بیماری‌های خاص، به تفکیک نسل                                 55

5-1-16- توزیع فراوانی فعالیت بدنی به تفکیک نسل مادران و دختران                        55

5-1-17- توزیع فراوانی تصور از بدن پاسخگویان،  به تفکیک نسل                                57

5-1-18- توزیع فراوانی نمایه توده بدنی پاسخگویان به تفکیک نسل                              58

5-1-19- توزیع فراوانی میزان کنترل تغییرات وزن به تفکیک نسل                               59

5-1-20- توزیع فراوانی عادت غذایی به تفکیک نسل مادران و دختران                           60

5-1-21- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه‌های سنی و میانگین عادت غذایی          61

5-1-22- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب هزینه ماهیانه و میانگین عادت غذایی            61

5-1-23- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب طبقه و میانگین عادت غذایی                      62

5-1-24- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه‌های تحصیلی و میانگین عادت غذایی      63

5-1-25- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال و میانگین عادت غذایی          63

5-1-26- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان فعالیت و میانگین عادت غذایی            64

5-1-27- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب کنترل وزن و میانگین عادت غذایی               64

5-2-1- آزمون رابطه‌ی عادت غذایی با سن پاسخگویان                         65

5-2-2- آزمون رگرسیون رابطه‌ی عادت غذایی با تعداد فرزندان مادر                              66

5-2-3- آزمون تحلیل واریانس عادت غذایی بر اساس قومیت پاسخگویان                         66

5-2-4- آزمون رابطه‌ی عادت غذایی با وضعیت تأهل در نسل دختران                             67

5-2-5-1  آزمون تفاوت میانگین عادت غذایی بر اساس اشتغال مادران                           67

5-2-5-2 آزمون رابطه‌ی عادت غذایی با اشتغال مادران                                              68

5-2-5-3  آزمون تحلیل واریانس عادت غذایی بر اساس وضعیت اشتغال دختران                68

5-2-6- آزمون رگرسیون رابطه‌ی عادت غذایی با هزینه پاسخگویان                                69

5-2-7-1 نتایج آزمون تحلیل واریانس عادت غذایی بر اساس طبقه اجتماعی پاسخگویان      70

5-2-7-2 آزمون رگرسیون رابطه‌ی عادت غذایی با طبقه اجتماعی پاسخگویان                   70

5-2-8- آزمون رابطه‌ی عادت غذایی با میزان استفاده پاسخگویان از رسانه‌های جمعی         71

5-2-9- آزمون رابطه‌ی عادت غذایی با تحصیلات به تفکیک نسل مادران و دختران             72

5-2-10 آزمون رگرسیون رابطه عادت غذایی با سابقه بیماری به تفکیک نسل                    73

5-2-11- آزمون رابطه‌ی عادت غذایی با فعالیت بدنی به تفکیک نسل مادران و دختران        73

5-2-12- آزمون تحلیل واریانس عادت غذایی بر اساس تصور از بدن به تفکیک نسل           74

5-2-13- آزمون رابطه‌ی عادت غذایی با حجم بدن به تفکیک نسل                           75

5-2-14- آزمون تحلیل واریانس عادت غذایی بر اساس میزان کنترل وزن پاسخگویان         75

5-3-1-1- متغیرهای اقتصادی- اجتماعی وارد شده در رگرسیون گام‌به‌گام نسل مادران       76

5-3-1-2- متغیرهای اقتصادی- اجتماعی وارد شده در رگرسیون گام‌به‌گام نسل دختران      77

5-3-1-3 متغیرهای وارد شده آگاهی در در رگرسیون گام‌به‌گام برای نسل مادران              78

5-3-1-4 متغیرهای وارد شده آگاهی در در رگرسیون گام‌به‌گام برای نسل دختران             78

5-3-1-5 متغیرهای وارد شده شاخص‌های سلامت در رگرسیون گام‌به‌گام نسل مادران        79

5-3-1- 6 متغیرهای وارد شده شاخص‌های سلامت در رگرسیون گام‌به‌گام نسل دختران      80

5-3-1-7 متغیرهای خارج شده از رگرسیون گام به گام در مرحله آخر در نسل مادران         81

5-3-1-8 متغیرهای خارج شده از رگرسیون گام به گام در مرحله آخر در نسل دختران       81

5-3-2-1 نتایج رگرسیون چندگانه مدل نهایی در تبیین عادت غذایی برای نسل دختران      82

5-3-2-2 نتایج رگرسیون چند گانه مدل نهایی در تبیین عادت غذایی برای نسل مادران      83

6-1- نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق                                                                     87

 

فهرست شکل‌ها

 

شماره و

 

3-1- مدل مفهومی                                                                                          33

3-2- مدل تجربی                                                                                            33

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 324
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: