برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اقتصادی زنان مورد مطالعه فرهنگیان زن منطقه 9 تهران

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی 

 

عنوان

 

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اقتصادی زنان  مورد مطالعه فرهنگیان زن منطقه 9 تهران

 

 

استاد راهنما

دکتر منصور وثوقی

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا محسنی تبریزی

 

سال تحصیلی 1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………3

1-2-تبیین مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………..3

1-3-ضرورت واهمیت تحقیق………………………………………………………………………………….4

1-4-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..6

1-5-سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه مطالعات تحقیق

2-1-پیشینه مطالعات تحقیق…………………………………………………………………………………….8

2-2- مروری برمبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………..11

2-2-1-نظریه های مربوط به مشارکت……………………………………………………………………..11

2-2-2-دیدگاه های عوامل اجتماعی  موثر بر مشارکت اقتصادی……………………………13

1-قدرت طلبی……………………………………………………………………………………15

2-استقلال مالی …………………………………………………………………………………21

3-منزلت اجتماعی………………………………………………………………………………22

4- تحصیلات……………………………………………………………………………………23

5- سن…………………………………………………………………………………………..24

6-مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………25

7-تاهل وتجرد…………………………………………………………………………………..26

2-2-3-مشارکت زنان………………………………………………………………………….27

2-3-چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………..31

2-4- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………….34

2-5- مدل تحقیق……………………………………………………………………………….35

 

فصل  سوم : متدولوژی تحقیق

3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………….38

3-2- جامعه آماری……………………………………………………………………………38

3-3- نحوه تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………39

3-4- روش نمونه گیری………………………………………………………………………..39

3-5- نحوه و روش گرد آوری داده ها…………………………………………………………40

3-5-1- مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری…………………………………………………….40

3-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………….41

3-7- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………….45

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………46

3-9- نحوه پردازش داده ها ……………………………………………………………………47

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………….50

4-2- داده های توصیفی ………………………………………………………………………..50

4-2-1- بررسی ویژ گیهای جمعی شناختی گرو ههای پاسخ دهنده ………………………….51

4-3- تحلیل توصیفی مو لفه ها و متغیر ها …………………………………………………….57

4-3-1- تحلیل توصیفی شاخص احساس مسولیت پذیری اجتماعی ………………………….57

4-3-2- تحلیل توصیفی شاخص احساس منزلت اجتماعی ……………………………………57

4-3-3- تحلیل توصیفی شاخص تمایل به استقلال مالی ………………………………………58

4-3-4- تحلیل توصیفی شاخص تمایل به قدرت طلبی ……………………………………….59

4-3-5- تحلیل توصیفی شاخص سن ………………………………………………………….59

4-3-6- تحلیل توصیفی شاخص تاهل و تجرد ……………………………………………….60

4-4- تحلیل استنباطی …………………………………………………………………………60

4-4-1- آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………..60

4-4-2- آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………………………62

4-4-3- آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………..63

4-4-4- آزمون فرضیه چهارم …………………………………………………………………65

4-4-5- آزمون فرضیه پنجم ……………………………………………………………………66

4-4-6- آزمون فرضیه ششم ……………………………………………………………………68

4-5- نتایج حاصل از ضریب همبستگی چوپروف …………………………………………..69

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5- مقدمه ………………………………………………………………………………………72

5-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ……………………………………………..72

5-1-1- یافته های مربوط به فرضیه اول تحقیق ……………………………………………72

5-1-2- یافته های مربوط به فرضیه دوم تحقیق ……………………………………………73

5-1-3- یافته های مربوط به فرضیه سوم تحقیق …………………………………………..73

5-1-4- یافته های مربوط به فرضیه چهارم تحقیق ………………………………………..74

5-1-5- یافته های مربوط به فرضیه پنجم تحقیق ………………………………………….75

5-1-6- یافته های مربوط به فرضیه ششم تحقیق ……………………………………………75

5-1-7- الویت بندی شاخص ها ……………………………………………………………..76

5-2- پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق ……………………………………………………77

5-2-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………..78

5-3- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………..79

فهرست منابع و ماخذ …………………………………………………………………………80

پیوست …………………………………………………………………………………………84

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………85

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………….92

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

 

3-1-جدول ضرایب پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مرحله اول………………46

4-1-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن ………………………………….51

4-2-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کاری………………………….52

4-3-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سطح تحصیلات…………………….54

4-4-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب شغل…………………………………55

4-5-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب درآمد………………………………..56

4-6-جدول توزیع فراوانی ارزیابی مسئولیت اجتماعی در میزان مشارکت اقتصادی…..57

4-7-جدول توزیع فراوانی ارزیابی منزلت اجتماعی در میزان مشارکت اقتصادی…….57

4-9-جدول توزیع فراوانی ارزیابی استقلال مالی در میزان مشارکت اقتصادی………..58

-10-جدول توزیع فراوانی ارزیابی قدرت طلبی در میزان مشارکت اقتصادی……….594

4-11-جدول توزیع فراوانی ارزیابی میزان سن در میزان مشارکت اقتصادی…………59

4-12-جدول توزیع فراوانی ارزیابی تاهل وتجرد در میزان مشارکت اقتصادی………60

4-13-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای مسئولیت پذیری اجتماعی………………………………………………………….61

4-15-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل

دادهای منزلت اجتماعی…………………………………………………………………….62

4-17-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای استقلال مالی……………………………………………………………………….64

4-19-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای قدرت طلبی…………………………………………………………………………65

4-21-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای تاهل وتجرد…………………………………………………………………………67

4-23-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای سن…………………………………………………………………………………….68

4-25-جدول نتایج رتبه بندی از طریق آزمون ضریب چوپروف…………………………70

فهرست نمودارها

4-1-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن …………………………………52

4-2-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کاری…………………………53

4-3-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سطح تحصیلات……………………54

4-4-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب شغل…………………………………55

4-5-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب درآمد……………………………….56

فهرست شکل ها

2-1- شکل عوامل موثر بر مشارکت اقتصادی زنان……………………………………..13

2-2- شکل جامعه پذیری جنسیتی …………………………………………………………15

2-3- شکل مراحل چرخه زندگی …………………………………………………………20

2-4- شکل مشارکت اقتصادی زنان ……………………………………………………..30

2-5- شکل ماتریس نظریه ها وفرضیات مستخرج………………………………………34

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 334
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: