برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : جامعه شناسی

 

عنوان :

بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

 

استاد راهنما :

دکتر هوشنگ ظهیری

 

استاد مشاور :

دکتریعقوب شربتیان

 

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 3

1-2 بیان مساله………………………………………………………………………………………………. 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………… 5

1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6

1-5 تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………. 7

1-5-1 واژه پلیس………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-2 امنیت………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-3 احساس…………………………………………………………………………………………….. 9

1-5-4 امنیت و احساس امنیت………………………………………………………………………….. 9

1-5-5 نشانه های عدم احساس امنیت……………………………………………………………….. 11

1-5-6 امنیت از دیدگاه اسلام…………………………………………………………………………… 12

1-6 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 13

فصل دوم : مبانی نظری و تجربی تحقیق

2-1 تاریخچه پلیس در جهان…………………………………………………………………………… 16

2-2 تاریخچه تشکیل پلیس در ایران………………………………………………………………….. 16

2-3 پلیس پس از انقلاب………………………………………………………………………………… 17

2-4 تاریخچه پلیس 110………………………………………………………………………………… 19

2-5 مروری بر پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………. 21

2-5-1 پیشینه تحقیقات خارجی……………………………………………………………………….. 21

2-5-2 پیشینه تحقیقات خارجی……………………………………………………………………….. 24

2-6بررسی مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………. 26

2-6-1 نظریه اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………………… 26

2-6-2 نظریه کنترل اجتماعی……………………………………………………………………………. 26

2-6-3 قرارداد اجتماعی(روسو)……………………………………………………………………….. 27

2-6-4 مارکسیسم و امنیت اجتماعی………………………………………………………………….. 28

2-6-5 الگوی دورکیم…………………………………………………………………………………….. 28

2-7 چهارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………… 29

2-7-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 29

2-7-2 مکتب ساختی…………………………………………………………………………………….. 31

2-7-3 مکتب کارکردی………………………………………………………………………………….. 32

2-7-4 کارکردگرایی ساختاری…………………………………………………………………………. 33

2-7-5 نظم اجتماعی از دیدگاه کارکردگرایی ساختاری…………………………………………… 36

2-7-6 الگوی دورکیم…………………………………………………………………………………….. 36

2-7-7 نظریه کنترل اجتماعی……………………………………………………………………………. 37

2-7-8 مدل نظری…………………………………………………………………………………………. 41

2-8 فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………… 42

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 44

3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. 44

3-2-1 طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف…………………………………………………………….. 44

3-2-2 طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش…………………………………………………………….. 44

3-3 متغیرها…………………………………………………………………………………………………. 45

3-3-1 تعاریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………… 46

3-3-2 تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………….. 48

3-4 جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. 49

3-5 حجم نمونه و شیوه نمونه گیری………………………………………………………………….. 50

3-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………… 52

3-7 روایی و پایایی ابزار تحقیق……………………………………………………………………….. 54

3-7-1 تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه……………………………………………………………….. 54

3-7-2 تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه…………………………………………………….. 54

3-8 روش های تجزیه و تحلیل داده های آماری…………………………………………………… 56

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 59

4-2 تحلیل توصیفی………………………………………………………………………………………. 59

4-2-1 آمار توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی………………………………………………… 59

4-3 بخش دوم : آمار استنباطی…………………………………………………………………………. 70

4-3-1 نحوه محاسبه امتیاز یا نمرات عامل های استخراج شده در تحقیق…………………….. 71

4-3-2 آزمون توزیع دو جمله ای (باینومیال) مولفه های تحقیق………………………………… 71

4-3-3 آزمون همبستگی پیرسون به منظور بررسی فرضیات تحقیق…………………………….. 73

4-3-4 آزمون رگرسیون خطی چندگانه……………………………………………………………….. 80

4-3-5 آزمون تحلیل واریانس فریدمن……………………………………………………………….. 82

فصل پنجم : بررسی نتایج پژوهش

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 85

5-2 بررسی نتایج پژوهش با توجه به آزمون های آماری…………………………………………. 85

5-2-1 بررسی نتایج پژوهش با توجه به آزمون توزیع دو جمله ای (باینومیال) …………….. 85

5-2-2 بررسی نتایج پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون……………………………… 85

5-2-3 بررسی نتایج پژوهش با توجه به آزمون رگرسیون خطی چندگانه……………………… 86

5-2-4 بررسی نتایج پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن……………………… 86

5-3 بحث…………………………………………………………………………………………………… 86

5-4 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………….. 86

5-5 ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………………. 87

5-5-1 پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق……………………………………………………….. 87

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………….. 88

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….. 91

فهرست جداول

جدول 3-1 : جدول نمونه 384 نفری منطقه 8 به تفکیک سن و جنسیت……………………… 52

جدول 3-2 مولفه ها و سوالات تحقیق……………………………………………………………….. 53

جدول 3-3 شکل کلی و امتیازبندی سوالات پرسشنامه……………………………………………. 54

جدول 3-4 مقدار آلفای کرونباخ مولفه های تحقیق………………………………………………… 56

جدول 4-1 توزیع جامعه آماری بر حسب متغیر جنسیت…………………………………………. 59

جدول 4-3 توزیع جامعه آماری بر حسب متغیر طبقه سنی………………………………………. 61

جدول 4-5 توزیع جامعه آماری بر حسب متغیر تأهل…………………………………………….. 62

جدول 4-7 توزیع جامعه آماری بر حسب متغیر سطح تحصیلات………………………………. 64

جدول 4-9 توزیع جامعه آماری بر حسب متغیر وضعیت اشتغال……………………………….. 66

جدول 4-11 توزیع جامعه آماری بر حسب متغیر شغل…………………………………………… 67

جدول 4-13 توزیع جامعه آماری بر حسب متغیر درآمد ماهیانه………………………………… 69

جدول 4-15 آزمون توزیع دو جمله ای (باینومیال) به منظور بررسی مناسب بودن مولفه های تحقیق72

جدول 4-16 آزمون همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه یکم………………………………… 74

جدول 4-17 آزمون همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه دوم………………………………… 75

جدول 4-18 آزمون همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه سوم……………………………….. 76

جدول 4-19 آزمون همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه چهارم…………………………….. 77

جدول 4-20 آزمون همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه پنجم………………………………. 78

جدول 4-21 آزمون همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه ششم………………………………. 79

جدول 4-23 نتایج فرضیات تحقیق……………………………………………………………………. 81

جدول 4-25 میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن…………………………………………………….. 83

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-2 متغیر جنسیت……………………………………………………………………………….. 60

نمودار 4-4 متغیر طبقه سنی……………………………………………………………………………… 62

نمودار 4-6 متغیر تأهل……………………………………………………………………………………. 63

نمودار 4-8 متغیر سطح تحصیلات…………………………………………………………………….. 65

نمودار 4-10 متغیر وضعیت اشتغال…………………………………………………………………… 66

نمودار 4-11 متغیر شغل………………………………………………………………………………….. 68

نمودار 4-13 متغیر درآمد ماهیانه……………………………………………………………………….. 70

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 360
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: