برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان (رویکرد سیستم دینامیک)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه امام صادق

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی واقتصاد

روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان

(رویکرد سیستم دینامیک)

استاد راهنما:

دکتر داود منظور

استاد مشاور:

دکتر مهدی صادقی

تابستان ١٣٨٧

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این تحقیق در پی آن هستیم تا با استفاده از روش مدل‌سازی پویا، مدلی کلان انرژی در اقتصاد ایران طراحی نماییم. بخش‌های عمده این مدل عبارتند از بخش تولید شامل تولید ناخالص ملی، بخش مصرف شامل مصرف بخش خصوصی و دولتی، بخش مصرف انرژی شامل مصارف انرژی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و مسکونی و بخش سرمایه‌گذاری شامل سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصاد.

در مدل طراحی شده، روابط علی ـ معلولی بین بخش انرژی و بخش‌های واقعی اقتصاد با استفاده از روش مدل‌سازی پویا شبیه‌سازی شده و سپس پارامترهای مدل با روش سابقه تاریخی نتایج مطلوب، کالیبره گردیده‌اند. پس از آن از طریق سه سناریو اثرات تغییر قیمت حامل‌های انرژی بر مصارف برق، گاز و نفت و همچنین میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های برق، گاز و نفت و رشد اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. سه سناریوی فوق عبارتند از: الف) تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، ب) افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به نرخ تورم، ج) تعیین قیمت حامل‌های انرژی با توجه به قیمت تمام شده و افزایش آنها با توجه به تورم. هر یک از این سناریوها چه اثراتی در پی خواهند داشت؟

مقایسه نتایج این سه سناریو نشان می‌دهد که هر سه سناریو مصرف و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را با شدتهای متفاوتی کاهش می‌دهند که شدت آنها از سنایوری الف تا ج بیشتر می‌گردد.

همچنین به این نتیجه رسیدیم که سه سناریو بر رشد اقتصاد اثرات متفاوتی دارند، بدین ترتیب که سناریوی ب رشد اقتصاد را از دو سناریوی دیگر در بلندمدت بیشتر افزایش می‌دهد. سناریوی ج در کوتاه مدت رشد اقتصاد را بیشتر از دو سناریوی دیگر افزایش می‌دهد ولی در بلندمدت اثر کمتری نسبت به دو سناریوی دیگر دارد.

 

کلیدواژه‌ها:

مدلسازی پویا، شبیه سازی، مدل کلان اقتصادی، مدل کلان انرژی

فهرست اجمالی

فصل 1-    کلیات تحقیق.. 1

فصل 2-    آشنایی با تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی.. 6

فصل 3-    مقایسه تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی با اقتصادسنجی و بهینه‌سازی   31

فصل 4-    مروری بر مدل‌های کلان انرژی در جهان و ایران.. 66

فصل 5-    ساختار مدل پیشنهادیو تخمین اولیه پارامترها.. 99

فصل 6-    کالیبراسیون پارامترها، بررسی نتایج و تحلیل حساسیت مدل   132

فصل 7-    جمع بندی و پیشنهادها.. 159

فصل 8-    ضمیمه الف: مفاهیم مدل و مدل‌سازی و جایگاه روش پویایی شناسی سیستمی   167

فصل 9-    ضمیمه ب: مدل‌سازی پویایی شناسی سیستمی در نرم افزار ithink یا STELLA  183

فهرست تفصیلی

فصل 1-    کلیات تحقیق.. 1

1-1-       کلیات تحقیق.. 2

١-١-١-         تعریف مسأله  2

١-١-٢-        سؤالات اصلی تحقیق  3

١-١-٣-        سابقه و ضرورت انجام تحقیق  3

١-١-۴-        فرضیه‌ها 4

1-1-5-       هدف‌ها 4

١-١-۶-        روش انجام تحقیق  5

١-١-۶-١-        روش و ابزار گردآوری اطلاعات   5

١-١-٧-        قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی) 5

فصل 2-    آشنایی با تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی.. 6

2-1-       آشنایی با تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی.. 7

2-1-1-       مراحل مختلف نظری تدوین مدل و فرایند مدل‌سازی پویایی‌شناسی سیستمی   10

2-1-2-       نمودار علّی ـ معلولی مدل‌های ساده تک حلقوی و مدل‌های چند حلقوی   15

2-1-3-       تعریف چند اصطلاح  17

2-1-4-       نحوه نمایش مدل  18

2-1-4-1-       نمودار علی ـ معلولی  18

2-1-4-2-       نمودار حالت جریان  18

2-1-4-3-       نمایش مدل به صورت ریاضی  19

2-1-5-       رویکردهای مختلف تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی به مسأله تخمین پارامتر  19

2-1-5-1-       مکتب کلاسیک   20

2-1-5-2-       مکتب تمایل آماری  25

2-1-6-       کالیبراسیون در مدل‌های تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی   25

2-1-6-1-       روش‌های ابتکاری کالیبراسیون  26

2-1-6-2-       بررسی تطابق مدل با رفتار تاریخی در کالیبراسیون با استفاده از آمار‌های موجود 28

2-1-6-3-       بررسی تطابق مدل با ساختار آن  28

فصل 3-    مقایسه تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی با اقتصادسنجی و بهینه‌سازی   31

3-1-       مقایسه تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی با اقتصادسنجی.. 32

3-2-       محدودیت‌های مدل سازی اقتصادسنجی.. 45

3-2-1-       تفاوت در منابع اطلاعاتی   52

3-2-2-       تفاوت در درجه سختی   54

3-2-3-       تفاوت در ساختار مدل  55

3-2-4-       تفاوت در نوع معادلات   56

3-2-5-       تفاوت در شکل تابع  56

3-2-6-       تفاوت در انعکاس تأخیرها 57

3-2-7-       تفاوت در تخمین پارامتر  57

3-2-8-       تفاوت در نحوه اعتبارسنجی   58

3-2-9-       تفاوت در هدف   59

3-2-10-     استفاده از تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی در مدل‌های اقتصادی ـ آری یا خیر؟  62

فصل 4-    مروری بر مدل‌های کلان انرژی در جهان و ایران.. 66

4-1-       مروری بر تحقیقات کلان انرژی در جهان. 67

4-1-1-       سیستم مدل‌سازی ملی انرژی در آمریکا ،” NEMS”  67

4-1-1-1-       هدف مدل  67

4-1-1-2-       موضوعات قابل اجراء در مدل  68

4-1-1-3-       ساختار کلی مدل  68

4-1-1-4-       ساختار واحدی مدل  69

4-1-2-       مدل جامع مصرف نهایی آسیای اقیانوسیه”AIM”  69

4-1-2-1-       هدف   69

4-1-3-       سیستم مدل‌سازی جامع کانادایی (CIMS) 71

4-1-3-1-       هدف مدل  71

4-1-3-2-       ساختار کلی مدل  71

4-1-4-       مدل کلان‌سنجی بخش انرژی یونان  73

4-1-5-       مدل کشورهای تایلند، فیلیپین، اندونزی و مالزی   74

4-1-6-       مدل انرژی ـ اقتصاد هند  74

4-2-       مدل‌های کلان انجام شده مشتمل بر بخش انرژی در ایران. 76

4-2-1-       پروژه‌ی پیوند  77

4-2-2-       الگوی سازمان برنامه و بودجه (1) 78

4-2-3-       الگوی سازمان برنامه و بودجه (2) 78

4-2-4-       الگوهای فیروز وکیل  78

4-2-5-       الگوهای حبیب آگهی   79

4-2-6-       الگوی رابرت لونی   80

4-2-7-       الگوی سازمان برنامه و بودجه (3) 80

4-2-8-       الگوی آپادانا 81

4-2-9-       الگوی آق اولی و سیروس ساسان‌پور  82

4-2-10-     مدل برنامه اول توسعه  83

4-2-11-     الگوی بانک جهانی برای اقتصاد ایران  84

4-2-12-     الگوی وزارت اقتصاد و دارایی (نو فرستی و عرب مازار)(1) 84

4-2-13-     مدل برنامه‌ی دوم توسعه  86

4-2-14-     الگوی وزارت اقتصاد و دارایی (نوفرستی و عرب مازار) (2) 88

4-2-15-     الگوی بانک مرکزی (بیژن بید آباد) 90

4-2-16-     الگوی بانک مرکزی (کواک، مجرد و جمشیدی) 92

4-2-17-     الگوی سوم توسعه  94

فصل 5-    ساختار مدل پیشنهادیو تخمین اولیه پارامترها.. 99

5-1-       ساختار و ویژگی‌های کلی مدل. 100

۵-١-١-        ویژگی‌های ساختار مدل  100

5-2-       روابط علی و معلولی مدل. 101

5-2-1-       تعریف نمادهای استفاده شده در مدل  103

5-3-       تصریح روابط ساختاری و تخمین اولیه پارامترهای مدل. 105

5-3-1-       بخش تقاضای کل  107

5-3-1-1-       مخارج مصرفی بخش خصوصی  107

5-3-1-2-       مخارج مصرفی بخش دولتی  109

5-3-1-3-       کل سرمایه‌گذاری  111

5-3-1-4-       خالص صادرات و واردات   114

5-3-2-       بخش درآمدهای دولت   114

5-3-2-1-       مالیات   114

5-3-2-2-       درآمدهای نفتی  116

5-3-3-       بخش انرژی   117

5-3-3-1-       تقاضای نفت   117

5-3-3-2-       تقاضای گاز 119

5-3-3-3-       مصرف برق  121

5-3-3-4-       بخش سرمایه‌گذاری انرژی  126

5-3-4-       جمعیت   131

فصل 6-    کالیبراسیون پارامترها، بررسی نتایج و تحلیل حساسیت مدل   132

6-1-       کالیبراسیون پارامترها 133

6-1-1-       بیان ریاضی مدل  133

6-2-       بیان نتایج مدل. 138

6-3-       شبیه سازی در چارچوب مدل. 146

6-3-1-       تغییر قیمت حامل‌های انرژی   146

6-3-1-1-       اثر افزایش قیمت نفت   153

فصل 7-    جمع بندی و پیشنهادها.. 159

فصل 8-    ضمیمه الف: مفاهیم مدل و مدل‌سازی و جایگاه روش پویایی شناسی سیستمی   167

8-1-       مدل چیست؟. 168

8-2-       هدف از ساخت مدل چیست؟. 169

8-3-       معیارهای طبقه بندی مدل‌ها 170

٨-٣-١-        طبقه بندی براساس نحوه مدل‌سازی   170

٨-٣-٢-        طبقه بندی براساس محتوا 171

8-3-3-       طبقه بندی براساس نوع کاربرد مدل‌ها 172

8-4-       مدل‌های ریاضی.. 173

٨-۴-١-        طبقه بندی براساس درجه قطعیت پارامترها و متغیرهای مدل  173

٨-۴-٢-        طبقه بندی براساس نوع برخورد با زمان  174

٨-۴-٣-        طبقه بندی براساس نوع روابط مدل  175

8-5-       اعتبار سنجی مدل. 175

8-6-       تکنیک‌های مدل‌سازی.. 176

فصل 9-    ضمیمه ب: مدل‌سازی پویایی شناسی سیستمی در نرم افزار ithink یا STELLA  183

9-1-       مدل‌سازی پویایی شناسی سیستمی در نرم افزار ithink یا STELLA.. 184

9-1-1-       مؤلفه‌های مدل  184

9-1-2-       مدل‌سازی در ithink و STELLA  186

9-1-3-       اصول مدل‌سازی   197

9-1-4-       چهار روش کلی برای مدل‌سازی در ithink  199

9-1-4-1-       مدل‌های محرک ـ واکنش   199

9-1-4-2-       مدل خود بارگشت   202

9-1-4-3-       مدل هدف‌جو  204

9-1-4-4-       مدل‌ هدف‌ساز 206

9-1-5-       مثالها 209

9-1-5-1-       تجزیه نمایی یک جسم  209

9-1-5-2-       سردشدن تدریجی  211

9-1-6-       تابع‌ها در نرم افزار ithink  213
فهرست جدول‌ها

جدول (٢-1):               مراحل نظری مدل‌سازی.. 12

جدول (٢-2):               ویژگی‌های نمودارهای علّی ـ معلولی و حالت ـ جریان. 16

جدول (۵-1):               تخمین اولیه پارامترهای معادله مخارج مصرفی بخش خصوصی.. 109

جدول (۵-2):               تخمین پارامترهای معادله مخارج مصرفی دولت… 111

جدول (۵-3):               تخمین پارامترهای معادله کل سرمایه‌گذاری.. 113

جدول (۵-4):               تخمین پارامترهای معادله درآمدهای مالیاتی.. 115

جدول (۵-5):                    تخمین پارامترهای معادله تقاضای نفت… 119

جدول (۵-6):               تخمین پارامترهای معادله تقاضای گاز. 120

جدول (۵-7):               تخمین پارامترهای تقاضای برق بخش مسکونی.. 124

جدول (۵-8):               تخمین پارامترهای تقاضای برق بخش صنعت… 125

جدول (۵-9):               تخمین پارامترهای تقاضای برق بخش کشاورزی.. 125

 

جدول (۶-1):               نتایج مدل کلان انرژی طراحی شده 138

 

جدول (٨-1):               فهرست تابع‌های نرم‌افزار ithink. 214

 

فهرست شکل‌ها

شکل (٨-1):                نماد چهار متغیر مورد استفاده در ithink. 186

شکل (٨-2):                نماد انتقال به حالت مدل‌سازی.. 186

شکل (٨-3):                متغیر حالت… 187

شکل (٨-4):                متغیر جریان. 188

شکل (٨-5):                انتخاب نوع متغیر جریان. 189

شکل (٨-6):                ابزار مبدل و ابزار ارتباط دهنده 190

شکل (٨-7):                بازه‌های زمانی جهت اجرای مدل. 190

شکل (٨-8):                نمادهای نمودار و جدول. 191

شکل (٨-9):                ارتباط در جهت عکس…. 193

شکل (٨-10):               نمادهای جابجایی، تغییر رنگ و پاک کردناجزای مدل. 195

شکل (٨-11):               نماد ابزارهای متن و بخش…. 196

شکل (٨-12):               بیان ریاضی مدل رشد جمعیت… 197

شکل (٨-13):               افزایش جمعیت بدلیل مهاجرت… 200

شکل (٨-14):               بیان ریاضی رشد جمعیت بدیل مهاجرت… 202

شکل (٨-15):               مدل خود بازگشت… 203

شکل (٨-16):               مدل هدف‌جو. 205

شکل (٨-17):               مدل هدف ساز. 207

شکل (٨-18):               بیان ریاضی رشد جمعیت در مدل هدف‌ساز. 208

شکل (٨-19):               نرخ تجزیه یک جسم. 210

شکل (٨-20):               بیان ریاضی مدل تجزیه نمایی یک جسم. 211

شکل (٨-21):               مدل روند کاهش دما تا رسیدن به دمای مطلوب… 212

شکل (٨-22):               بیان ریاضی مدل کاهش دما تا رسیدن به دمای مطلوب… 213

شکل (٨-23):               مدلی جهت محاسبه میزان مبلغ قسط ماهانه یک وام. 216

شکل (٨-24):               مدلی جهت محاسبه ارزش فعلی.. 217

 

فهرست نمودارها

نمودار (٢-1):               مراحل مدل‌سازی پویایی‌شناسی سیستمی.. 11

نمودار (٢-2):               مدل چرخه سه مرحله‌ای.. 14

نمودار (٢-3):               متغیر حالت و متغیرهای نرخ.. 15

نمودار (٢-4):               زمان حایل.. 17

نمودار (٢-5):               نمودار حالت ـ جریان افزایش جمعیت… 19

 

نمودار (۴-1):               ساختار مدل مصرف نهایی AIM.. 70

 

نمودار (۵-1):               بخش Interface مدل کلان انرژی طراحی شده 101

نمودار (۵-2):            بخش مدل و روابط علی و معلولی درمدل کلان انرژی طراحی شده 102

نمودار (۵-3):               بخش شبیه سازی در مدل کلان انرژی طراحی شده 103

نمودار (۵-4):               بخشهای مجزا شده در مدل کلان انرژی طراحی شده 106

نمودار (۵-5):               بخش تقاضای کل در مدل. 107

نمودار (۵-6):               اجزای تشکیل دهنده مصرف بخش خصوصی.. 109

نمودار (۵-7):               اجزای تشکیل دهنده مصرف بخش دولتی.. 110

نمودار (۵-8):               کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد. 112

نمودار (۵-9):               کل سرمایه‌گذاری بخش انرژی.. 112

نمودار (۵-10):               رابطه اجزای مخارج سرمایه‌گذاری معمولی.. 113

نمودار (۵-11):               بخش‌های صادرات و واردات… 114

نمودار (۵-12):               درآمدهای مالیاتی دولت… 115

نمودار (۵-13):               بیان درآمدهای حقیقی نفتی دولت بصورت تابعی از زمان. 117

نمودار (۵-14):               رابطه اجزای تشکیل دهنده تقاضای نفت… 118

نمودار (۵-15):               بیان قیمت نفت بصورت تابعی از زمان. 119

نمودار (۵-16):               رابطه اجزای تشکیل دهنده تقاضای گاز. 120

نمودار (۵-17):               مصرف کلی برق (مجموع مصرف سه بخش مسکونی، صنعتی و کشاورزی) 122

نمودار (۵-18):               تقاضای برق بخش مسکونی.. 122

نمودار (۵-19):               بیان قیمت برق مسکونی بصورت تابعی از زمان. 122

نمودار (۵-20):               تقاضای برق بخش صنعت… 123

نمودار (۵-21):               بیان قیمت برق صنعتی بصورت تابعی از زمان. 123

نمودار (۵-22):               تقاضای برق بخش کشاورزی.. 123

نمودار (۵-23):               بیان قیمت برق کشاورزی بصورت تابعی از زمان. 124

نمودار (۵-24):               کل مصرف انرژی.. 126

نمودار (۵-25):               محاسبه سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش نفت… 128

نمودار (۵-26):               محاسبه سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش گاز. 129

نمودار (۵-27):               محاسبه سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش برق.. 130

نمودار (۵-28):               نحوه رشد جمعیت در مدل. 131

 

نمودار (۶-1):               تولید ناخالص ملی و رشد آن. 140

نمودار (۶-2):               رشد جمعیت… 141

نمودار (۶-3):               مصرف حقیقی بخش دولتی.. 141

نمودار (۶-4):               مصرف بخش خصوصی بجز انرژی.. 142

نمودار (۶-5):               سرمایه‌گذاری کل بجز بخش انرژی.. 142

نمودار (۶-6):               سرمایه‌گذاری کل بخش انرژی.. 142

نمودار (۶-7):               سرمایه‌گذاری بخش گاز. 143

نمودار (۶-8):               سرمایه‌گذاری بخش برق.. 143

نمودار (۶-9):               سرمایه‌گذاری بخش نفت… 143

نمودار (۶-10):               مصرف انرژی گاز طبیعی در اقتصاد. 144

نمودار (۶-11):               مصرف فرآورده‌های نفتی در اقتصاد. 144

نمودار (۶-12):               خالص درآمدهای مالیاتی دولت… 144

نمودار (۶-13):               مصرف انرژی الکتریسیته توسط بخش کشاورزی.. 145

نمودار (۶-14):               مصرف انرژی الکتریسیته توسط بخش صنعت… 145

نمودار (۶-15):               مصرف انرژی الکتریسیته توسط بخش مسکونی.. 145

نمودار (۶-16):               بخش شبیه سازی در مدل کلان انرژی طراحی شده 146

نمودار (۶-17):               افزایش GDP از سناریوی اول تا سوم. 148

نمودار (۶-18):               کاهش مصرف برق در بخش کشاورزی از سناریوی اول تا سوم. 148

نمودار (۶-19):               کاهش مصرف برق در بخش صنعتی از سناریوی اول تا سوم. 149

نمودار (۶-20):               کاهش مصرف برق در بخش مسکونی از سناریوی اول تا سوم. 149

نمودار (۶-23):               کاهش سرمایه‌گذاری کل در بخش انرژی از سناریوی اول تا سوم. 151

نمودار (۶-24):               کاهش سرمایه‌گذاری در بخش گاز از سناریوی اول تا سوم. 151

نمودار (۶-25):               کاهش سرمایه‌گذاری در بخش برق از سناریوی اول تا سوم. 152

نمودار (۶-26):            کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت در کوتاه مدت در سناریوی سومنسبت به اول و برعکس در بلند مدت      152

نمودار (۶-27):               افزایش رشد تولید ناخالص ملی در کوتاه مدت در سناریوی سومنسبت به اول و برعکس در بلند مدت      153

نمودار (۶-28):               اعمال افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 153

نمودار (۶-29):               تغییرات GDP پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 154

نمودار (۶-30):               تغییرات مصرف فرآورده‌های نفتی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 154

نمودار (۶-31):               تغییرات در مصرف کل انرژی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 155

نمودار (۶-32):               تغییرات مصرف بخش دولتی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 155

نمودار (۶-33):               تغییرات مصرف بخش خصوصی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 156

نمودار (۶-34):               تغییرات سرمایه‌گذاری غیر از انرژی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 156

نمودار (۶-35):               تغییرات درآمدهای مالیاتی بخش دولتی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 157

نمودار (۶-36):               تغییرات سرمایه‌گذاری بخش انرژی پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 157

نمودار (۶-37):               تغییرات سرمایه‌گذاری بخش نفت پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 158

نمودار (۶-38):            تغییرات رشد اقتصاد پس از افزایش قیمت نفت از سال ١٣٨۴. 158

 

نمودار (٧-1):               کاهشرشد تولید ناخالص ملی با افزایش قیمت‌های انرژی.. 161

نمودار (٧-2):            کاهش تولید ناخالص ملی با افزایش قیمت‌های انرژی.. 161

نمودار (٧-3):               کاهشمصرف انرژی بخش خصوصی با افزایش قیمت‌های انرژی.. 161

نمودار (٧-4):               کاهشمصرف بخش خصوصی با افزایش قیمت‌های انرژی.. 162

نمودار (٧-5):               کاهش مصرف گاز طبیعی با افزایش قیمت گاز. 162

نمودار (٧-6):               کاهش مصرف مشتقات نفتی با افزایش قیمت نفت… 163

نمودار (٧-7):               کاهش مصرف الکتریسیته در بخش مسکونی با افزایش قیمت الکتریسیته. 163

نمودار (٧-8):               کاهش مصرف الکتریسیته در بخش صنعتی با افزایش قیمت الکتریسیته. 163

نمودار (٧-9):            کاهش مصرف الکتریسیته در بخش کشاورزی با افزایش قیمت الکتریسیته. 164

نمودار (٧-10):               سرمایه گذاری مورد نیاز برای تولید گاز با افزایش قیمت گاز. 164

نمودار (٧-11):               کاهش مصرف مشتقات نفتی با افزایش قیمت نفت… 164

نمودار (٧-12):               کاهش سرمایه گذاری مورد نیاز برای تولید الکتریسیته با افزایش قیمت الکتریسیته. 165

نمودار (٧-13):               کاهش کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز در انرژی با افزایش قیمت‌های انرژی.. 165

نمودار (٧-14):               کاهش کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد با افزایش قیمت‌های انرژی.. 165

 

نمودار (٨-1):               مراحل ساختن یک مدل. 185

نمودار (٨-2):               نمودار رشد جمعیت… 191

نمودار (٨-3):               تشکیل یک تابع گرافیکی.. 194

نمودار (٨-4):               رشد جمعیت پس از اعمال ارتباط در جهت عکس…. 194

نمودار (٨-5):               تابع گرافیکی نرخ مهاجرت… 200

نمودار (٨-6):               رشد جمعیت بوسیله مهاجرت… 201

نمودار (٨-7):               تابع گرافیکی نرخ خالص تولد. 203

نمودار (٨-8):               رشد جمعیت در حالت ارتباط بین نرخ خالص تولد و سطح جمعیت… 204

نمودار (٨-9):               رشد جمعیت با توجه به یک هدف… 206

نمودار (٨-10):               تابع گرافیکی رابطه بین تراکم جمعیت و جمعیت هدف… 207

نمودار (٨-11):               تابع گرافیکی تغییر مساحت محیط.. 208

نمودار (٨-12):               رشد جمعیت تا رسیدن به هدف مورد نظر. 208

نمودار (٨-13):               روند تجزیه نمایی یک جسم. 210

نمودار (٨-14):               روند کاهش دما تا رسیدن به دمای مطلوب… 212

نمودار (٨-15):               روند افزایش ارزش فعلی (NPV) 217

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 330
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: