برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده اقتصاد

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته اقتصاد – گرایش محیط زیست

بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

 

استاد راهنما: آقای دکتر علی اصغر بانوئی

استاد مشاور: آقای دکتر فرشاد مؤمنی

 

شهریور ماه  1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)


فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 10
1-2) بیان مسئله 15
1-3) ضرورت های خاص انجام تحقیق 17
1-4) سوال تحقیق 17
1-5) فرضیه تحقیق 17
1-6) اهداف تحقیق 18
1-7) روش شناسی 18
1-8) روش گردآوری اطلاعات و داده ها 19
1-9) روش جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه 19
1-10) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح 19
1-11) ساختار تحقیق 20
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه 22
2-2) اهمیت توسعه پایدار 23
2-3) مبانی نظری توسعه پایدار 26
2-3-1) مفهوم توسعه 26
2-3-1-1) تحول مفهوم توسعه و ابعاد آن 27
2-3-2) مفهوم پایداری و توسعه پایدار 29
2-3-3) انواع توسعه پایدار 32
2-3-3-1) پایداری ضعیف 32
2-3-3-2) پایداری قوی 32
2-3-4) توسعه پایدار از رویکرد اقتصاد نهادگرایی 32
2-3-5) شاخص های توسعه پایدار 36
2-4) ردپای بوم شناختی و معیار سنجش آن 39
2-4-1) ردپای بوم شناختی در سطح جهان 39
2-4-2) سابقه و روند تحول ردپای بوم شناختی 42
2-4-3) مزایای ردپای بوم شناختی 44
2-4-4) نقد ردپای بوم شناختی و پاسخ بدانها 46
2-5) ردپای بوم شناختی، شاخص حرکت به سوی توسعه پایدار 48
2-6) پیشینه تحقیق 52
2-6-1) پیشینه تحقیق در ایران 52
2-6-2) پیشینه تحقیق در جهان

2-7) جمع بندی

54
56
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه 58
3-2) ساختار جدول داده-ستانده 59
3-3) مراحل محاسبه ردپای بوم شناختی زمین 60
3-3-1) استخراج ماتریس ترکیب ضریب فزاینده زمین 60
3-3-2) ردپای بوم شناختی زمین داخلی 61
3-3-3) ارتباط ردپای بوم شناختی با تجارت بین الملل 62
3-3-3-1) ردپای بوم شناختی زمین بکار رفته در تولید کالای صادراتی 62
3-3-3-2) ردپای بوم شناختی زمین بکار رفته در تولید کالای وارداتی 62
3-3-3-2-1) ردپای بوم شناختی زمین بکار رفته در تولید کالای وارداتی نهایی 63
3-3-3-2-2) ردپای بوم شناختی زمین بکار رفته در تولید کالای وارداتی واسطه ای 63
3-3-3-4) تراز تجاری بوم شناختی 64
3-3-1) ردپای بوم شناختی کل و سرانه 65
3-3) مثال عددی 66
3-4) جمع بندی 70
فصل چهارم:پایه های آماری و  تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 72
4-2) پایه های آماری 73
4-2-1) زمین 73
4-2-1-1) زمین کشاورزی 74
4-2-1-2) باغ 75
4-2-1-3) مرتع 75
4-2-1-4) جنگل 76
4-2-1-5) زمین شیلات 77
4-2-1-6) زمین ساخته شده 78
4-2-1-6-1) زمین صنعتی 79
4-2-1-6-2) زمین اختصاص یافته به احداث ساختمان 79
4-2-1-6-3) زمین اختصاص یافته به احداث جاده ها 80
4-2-1-7) ظرفیت زیستی 81
4-2-3) جدول داده-ستانده 81
4-3) تجزیه و تحلیل داده ها 82
4-3-1) زراعت 84
4-3-2) باغداری 86
4-3-3) دامپروری 87
4-3-4) جنگلداری 88
4-3-5) ماهیگیری 89
4-3-6) صنعت و معدن 89
4-3-7) ساختمان ها 90
4-3-8) حمل و نقل 91
4-3-9) نتایج کلی 92
4-4) جمع بندی 93
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و  محدودیت ها و چند پیشنهاد اساسی برای پژوهش های آتی
5-1) جمع بندی 95
5-2) نتیجه گیری 96
5-2-1) نتیجه گیری از فرضیه اول 96
5-2-2) نتیجه گیری از فرضیه دوم 96
5-2-3) ارائه راهکارها 96
5-4) محدودیت های پیشروی پژوهش های آتی 98
5-5) پیشنهاد برای تحقیقات آتی 99
منابع
منابع فارسی 101
منابع انگلیسی 103
منابع اینترنتی 107
جدول ها
جدول 1: ردپای بوم شناختی و ظرفیت زیستی (هکتار جهانی) کشورهای منتخب 43
جدول 2: جدول داده-ستانده با تفکیک واردات

جدول 3: جدول داده-ستانده سه بخشی فرضی(میلیون ریال)

60
68
جدول 4: مقایسه نتایج ضریب فزاینده زمین و ترکیب ضریب فزاینده زمین 70
جدول 5: ردپای بوم شناختی اقتصاد سه بخشی فرضی 69
جدول 6: مساحت کره زمین(هکتار) 73
جدول 7: مساحت ایران(هکتار) 73
جدول 8: مساحت ایران(هکتار) 74
جدول 9: مساحت زمین کشاورزی کشور(هکتار) 75
جدول 10: مساحت باغ های کشور(هکتار) 75
جدول 11: مساحت چراگاه و مراتع کشور(هکتار) 76
جدول 12: مساحت جنگل های کشور(هکتار) 77
جدول 13: مساحت زمین شیلات کشور(هکتار) 78
جدول 14: مساحت معادن و شهرک های صنعتی کشور(هکتار) 79
جدول 15: مساحت حریم قانونی شهرها(هکتار) 80
جدول 16: طول و حریم(متر) و مساحت(هکتار) جاده های کشور 81
جدول 17: ظرفیت زیستی سرانه کشور(هکتار) 81
جدول 18: زمین لازم برای تولید محصول به ارزش یک میلیون در سال 1380 و 1385(هکتار) 82
جدول 19: جزییات ردپا و تراز تجاری بوم شناختی در سال 1380(هکتار جهانی) 83
جدول 20: جزییات ردپا و تراز تجاری بوم شناختی در سال1385(هکتار جهانی) 84
جدول 21: تغییرات اجزای ردپای و تراز تجاری بوم شناختی 84

) مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی، مستلزم افزایش کمی و مداوم تولید و درآمد سرانه از طریق افزایش کمیت و کیفیت عوامل تولید مانند نیروی انسانی، سرمایه فیزیکی و منابع طبیعی می باشد. برای دستیابی به رشد بالاتر، بکارگیری منابع و طبیعت با چنان شتابی است که قدرت ترمیم را از منابع تجدیدپذیر سلب کرده و افزون بر آن، حقوق نسل های آینده نسبت به منابع تجدیدناپذیر را نادیده می گیرد. موضوع دیگر، انباشت زباله و پسماندهای حاصل از تولید می باشد که محیط زیست توان جذب آن ها را ندارد. امروزه همگان به صورت گسترده به این اتفاق نظر رسیده اند که رشد اقتصادی دیگر نمی تواند بدون به حساب آوردن آلودگی، ضایعات و خطراتی که فعالیت اقتصادی، نحوه تولید و مصرف بر محیط زیست و در نهایت به خود انسان وارد می آورد، تداوم یابد(فطرس، 1375).

همچین علیرغم رشد اقتصادی قابل توجه، با افزایش جمعیت در نیم قرن اخیر، همچنان انتظار بشر
از کره زمین رو به فزونی است، به طوریکه این انتظار فراتر از ظرفیت آن می باشد. از اینرو در برخی کشورها، درختان زودتر از جایگزینی مجدد قطع می شوند، یا به دلیل چرای بی رویه مراتع به بیابان تبدیل شده،
در زمین های کشاورزی، فرسایش خاک سریعتر از تشکیل خاک زراعی جدید اتفاق می افتد و خاک به تدریج حاصلخیزی خود را از دست می دهد و یا اینکه نرخ ماهیگیری از دریاها و اقیانوس ها بیش از زاد و ولد آنها شده است. موسسه بازتعریف پیشرفت[1] طی پژوهشی توسط ماتیس واکرناگل[2] و دیگران(2002) نشان می دهد، طبع حریص ساکنین کره زمین در مصرف منابع برای اولین بار در سال 1980 از ظرفیت جایگزینی زمین تجاوز کرد. همچنین مطالعه آکادمی ملی علوم آمریکا در همین زمینه حاکی از آنست که این تجاوز از ظرفیت در سال 1999 از مرز 20 درصد فرا رفت(آل یاسین، 1386).

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 338
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: