برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته : مهندسی فناوری اطلاعات

 

عنوان / موضوع نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه

استاد راهنما : جناب آقای دکتر جواد وحیدی

استاد مشاور : جناب آقای دکتر بابک شیرازی

(تابستان  1393)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با رشد سریع اینترنت و پیشرفت در ارتباطات دیجیتال و تکنیک های فشرده سازی ، محتوای رسانه های دیجیتال ، از قبیل موسیقی ، فیلم و تصویر می تواند بطور آنی توسط کاربران نهایی در اینترنت منتشر شود . داده های دیجیتال در برابر نمونه آنالوگ آن  برتری های بسیاری دارد .  یکی از مشکلات احتمالی در کنترل داد های دیجیتالی این است که این داده ها می توانند بدون افت کیفیت تغییر داده شده و به راحتی تکثیر شوند . بنابراین بدون حفاظت و مدیریت حق مالکیت دیجیتال ،محتوای مورد نظر می تواند به راحتی و در حجم وسیعی تکثیر شود .این کار ضرر بسیار بزرگی  را به شرکت هایی که در زمینه تولید محتوی دیجیتال فعالیت می کنند وارد می نماید.

نهان نگاری دیجیتال یکی از تکنیک های نوظهور می باشد که اطلاعات حق مالکیت را به طور مستقیم در درون محتوی رسانه دیجیتال به طور دائم جاگذاری می کند .از اطلاعات جاگذاری به عنوان نهان نگار تعبیر می شود . به طور ایده ال نباید هیچ تفاوتی بین داده نهان نگاری شده و داده اصلی وجود داشته باشد ، و نهان نگار باید به راحتی قابل استخراج بوده و در برابر عملیات رایج پردازش سیگنال   مقاومت یا استحکام مناسب داشته باشد.

با توجه به اهمیت نهان نگاری ،این پایان نامه به دنبال طراحی الگوریتمی برای نهان نگاری تصاویر دیجیتال با بهره گیری از تبدیل موجک چندگانه ، به خاطر ویژگی های خاص این تبدیل که می تواند در کابردهای پردازش تصویر سودمند بوده می باشد. بدین منظور به معرفی مفاهیم نهان نگاری ، علی الخصوص نهان نگاری تصاویر دیجتال ، تبدیل موجک و تبدیل موجک چندگانه  می پردازیم . سپس در ادامه تحقیق الگوریتمی جهت نهان نگاری تصاویر دیجیتال با به کار گیری تبدل موجک چند گانه عرضه می گردد و در انتها به ارزیابی الگوریتم پیشنهادی  با استفاده از معیار های ارزیابی رایج می پردازیم .

کلید واژه ها :  نهان نگاری تصاویر دیجیتال ، موجک ، تبدیل موجک ، تبدیل موجک گسسته ، تبدیل موجک چندگانه

 

فهرست  رئوس  مطالب

فصل اول.. 1

1-1 مقدمه.. 2

2-1 طرح مساله.. 2

3-1 ضرورت تحقیق.. 3

4-1 سوالات تحقیق.. 3

5-1 محدوده پژوهش.. 4

6-1 ساختار پایان نامه.. 4

فصل دوم.. 5

1-2 مقدمه.. 6

2-2 نهان نگاری دیجیتال .. 6

2-2-1 مقدمه.. 6

2-2-2 مفهوم نهان نگاری دیجیتال.. 6

3-2-2 ساختار کلی نهان نگاری دیجیتال.. 7

4-2-2  نهان نگاری به زبان ریاضی.. 8

5-2-2 انواع سیستم های نهان نگاری دیجیتال.. 9

3-2 آنالیز در حوزه فرکانس.. 12

1-3-2 مقدمه.. 12

2-3-2 تبدیل فوریه .. 13

3-3-2  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻮرﻳﻪ زﻣﺎن-ﻛﻮﺗﺎه.. 16

4-3-2  آﻧﺎﻟﻴﺰ چند رزولوشنه .. 19

5-3-2  آشنایی با موجک.. 20

6-3-2  تبدیل موجک پیوسته .. 22

7-3-2 مقیاس.. 23

8-3-2 انتقال .. 25

9-3-2 پنج مرحله تا رسیدن به تبدیل موجک پیوسته.. 25

10-3-2 رزولوشن در صفحه زمان – فرکانس.. 28

4-2  رواﺑﻂ رﻳﺎﺿﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک.. 30

5-2 ﻋﻜﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک پیوسته.. 33

6-2  ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺳﺎزی ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ.. 34

7-2  ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک  ﮔﺴﺴﺘﻪ 36

8-2 عکس تبدیل موجک گسسته .. 39

9-2  ﺗﺒﺪﻳﻞ موجک گسسته دو ﺑﻌﺪی.. 41

10-2  موجک های چندگانه.. 44

1-10-2 مقدمه.. 44

2-10-2 آشنایی با موجک چندگانه.. 44

3-10-2 انگیزه به کار گیری از تبدیل موجک چند گانه.. 45

4-10-2 تبدیل موجک چندگانه.. 46

5-10-2 بانک فیلتر موجک های چند گانه.. 47

6-2-10 موجک های چندگانه متوازن در مقابل نامتوازن.. 48

7-2-10 نسخه های پیاده سازی  موجک چندگانه در کامپیوتر.. 49

11-2 نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از موجک های چندگانه    50

فصل سوم.. 53

1-3 مقدمه.. 54

2-3 نهان نگاری تصویر دیجیتال با موجک های چندگانه.. 54

3-3 تبدیل موجک چندگانه تصویر.. 55

4-3 انتخاب مکان  مناسب برای درج نهان نگار.. 56

5-3 الگوریتم جاگذاری نهان نگار.. 57

6-3 الگوریتم آشکار سازی نهان نگار.. 58

7-3 نتایج.. 59

فصل چهارم.. 60

1-4  مقدمه.. 61

2-4 کیفیت تصویر نهان نگاری شده.. 61

3-4 استحکام نهان نگار.. 62

4-4 بررسی استحکام تصویر در برابر حملات رایج.. 62

5-4 مقایسه سیستم نهان نگاری پیشنهادی با روش ها قبل.. 63

6-4 نتیجه گیری.. 64

فصل پنجم.. 65

1-5   خلاصه تحقیق.. 66

2-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده.. 67

منابع و مآخذ.. 68

Abstract 71

فهرست اشکال

شکل 2 –  1  درج نهان نگار [7] 8

شکل 2 –  2  تشخیص نهان نگار [7] 8

شکل 2 –  3  تکنیک های پنهان سازی اطلاعات  [3] 10

شکل 2 –  4  دو نمونه سیگنال شامل مخلوطی از فرکانس های 5 ، 10 ، 20 ، 50 هرتز و تبدیل فوریه آنها [4] 16

شکل 2 –  5  نمایش گرافیکی نحوه پنجره کردن سیگنال غیر ایستا به منظور محاسبه تبدیل فوریه زمان کوتاه[4] 18

شکل 2 –  6  موج سینوسی در مقایسه با موجک  [10] 21

شکل 2 –  7  مقیاس کردن موجک  ، a بیانگر مقیاس می باشد .[10] 24

شکل 2 –  8 انتقال تابع موجک[10] 25

شکل 2 –  9 مراحل تبدیل موجک گسسته ، نمای شماره ی 1 [10] 26

شکل 2 –  10   مراحل تبدیل موجک گسسته ، نمای شماره 2  [10]   26

شکل 2 –  11  مراحل تبدیل موجک گسسته ، نمای شماره 3 [10] 27

شکل 2 –  12   نمایش سه بعدی تبدیل موجک پیوسته سیگنال های نشان داده شده در شکل 2-1 با استفاده از موجک مادر 8  db  (الف) تبدیل موجک سیگنال ایستا ، (ب) تبدیل موجک سیگنال نا ایستا  [4] 28

شکل 2 –  13    نمایش رزولوشن در صفحات مختلف (الف ) صفحه زمان  (ب) صفحه فرکانس  (پ) صفحه زمان – فرکانس در تبدیل فوریه زمان – کوتاه (ت) صفحه زمان – فرکانس در تبدیل موجک [4] 29

شکل 2 –  14  محل موج ها به هنگام گسسته کردن بر روی درجه بندی دودویی [5] 36

شکل 2 –  15 نمایش نحوه محاسبه تبدیل موجک گسسته سه مرحله ای با استفاده از ایده بانک فیلتر برای یک سیگنال دلخواه [4].. 38

شکل 2 –  16 تبدیل موجک گسسته  [28] 39

شکل 2 –  17   عکس تبدیل موجک گسسته [10] 40

شکل 2 –  18 تبدیل موجک گسسته و عکس آن در یک نگاه [10] 40

شکل 2 –  19 سیگنال های یک بعدی به دست آمده از چند سطر و ستون دلخواه از یک نمونه سیگنال دوبعدی (تصویر) . [4] 42

شکل 2 –  20 تبدیل دوبعدی یک نمونه تصویر[4] 42

شکل 2 –  21 ساختار تبدیل موجک تصویر [2] 43

شکل 2 –  22  تبدیل موجک چندگانه دوبعدی سطح یک [12].. 46

شکل 2 –  23  تبدیل موجک چندگانه در مقایسه با تبدیل موجک اسکالر   47

شکل 2 –  24 مراحل ترکیب و تجزیه توسط موجک چندگانه [11] 48

شکل 3-  1 فرآیند درج نهان نگار در سیستم مورد استفاده.. 53

شکل 3-  2 فرآیند استخراج نهان نگار.. 53

شکل 3-  3   تصویر تبدیل یافته باربارا  با تبدیل موجک چندگانه GHM    54

شکل 3-  4 مکان مورد نظر برای درج نهان نگار.. 56

شکل 3-  5   مقایسه تصویر اصلی با تصویر نهان نگاری شده.. 58

شکل 3-  6 مقایسه نهان نگار استخراج شده با نهان نگار اصلی   58

فهرست جداول

جدول 2-  1 بسته های نرم افزاری موجک چندگانه.. 49

جدول 4-  1 بررسی کیفیت تصویر   61

جدول 4-  2 بررسی مقاومت نهان نگار.. 62

جدول 4-  3 بررسی مقاومت نهان نگار در برابر حملات.. 63

جدول 4-  4 مقایسه الگوریتم پیشنهادی با کارهای پیشین.. 64

مقدمه

افزایش سرعت اینترنت و پیشرفت در زمینه تکنیک های فشرده سازی باعث شد تا استفاده از محصولات چند رسانه ای در این بستر رونق چشمگیری پیدا کند. امروزه منابع دیجیتال براحتی توسط افراد مختلف در اینترنت به اشتراک گذاشته می شوند واین مطلب باعث نگرانی تولید کنندگان آثار چند رسانه ای شده است واین نشان می دهد که حمایت از حق کپی بالاخص در مورد منابع چند رسانه ای توجه بیشتری را می طلبد . [1]

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 433
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: