برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه امکان سنجی و ارائه طرح سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب و کارهای دارای م

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(تجارت الکترونیک)

 

 

 

امکان سنجی و ارائه طرح سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب و کارهای دارای مخاطب خاص

 

 

استاد راهنما:

دکتر غلامحسین دستغیبی فرد

 

 

مهرماه ۱۳92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                         صفحه

 

1- مقدمه. 1

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسأله و ضرورت تحقیق.. 3

1-3- اهداف تحیق.. 5

1-4- سازمان‌دهی پایان‌نامه. 6

2- مبانی نظری و پیشینۀ پژوهشی.. 8

2-1- مقدمه. 8

2-2- تبلیغات سیار یا مبتنی بر موبایل. 8

2-3- ویژگی‌های کاربردی پیام کوتاه برای تبلیغات.. 9

2-4- مقایسۀ رسانه‌های مختلف در تبلیغات.. 11

2-5- دسته بندی تبلیغات سیار از نظر ساختاری.. 12

2-6- دسته بندی تبلیغات سیار از نظر نحوۀ اجرا 13

2-7- نگرش کنونی افراد نسبت به تبلیغات موبایل. 15

2-8- فاکتورهای موثر بر پذیرش تبلیغات موبایل از دیدگاه مخاطب طبق پژوهش‌های پیشین   17

2-8-1- محتوای پیام. 17

2-8-2- زمان ارسال پیام. 18

2-8-4- امکان شخصی سازی پیام ها 18

2-8-5- کنترل توسط کاربر. 20

2-8-6- داشتن اجازه از کاربر. 20

2-8-7- حفظ حریم خصوصی.. 20

2-8-8- تعامل دوطرفه. 21

2-8-9- وجود شرایط تشویقی و انگیزه برای کاربر. 22

2-8-10- فرکانس ارسال پیام. 23

2-8-11- اطلاع دهنده و سرگرم کننده بودن. 23

2-8-12- عدم رنجش… 23

2-8-13- ذهنیت مثبت از نام تجاری.. 24

2-8-14- متغیرهای جمعیت شناختی.. 25

2-9- مدل‌های ارائه شده برای بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مخاطب به تبلیغات پیامکی در تحقیقات پیشین   26

2-10- جمع بندی.. 40

3- شرح سامانۀ پیشنهادی تبلیغات مؤثر پیامکی و روش ارزیابی.. 42

3-1- مقدمه. 42

3-2- تشریح ویژگیهای سامانۀ پیشنهادی تبلیغات مؤثر از طریق پیام کوتاه 42

3-2-1- مبتنی بر اجازه بودن. 43

3-2-2- امکان انصراف از سیستم. 44

3-2-3- عدم ارسال انبوه و تکراری تبلیغات.. 44

3-2-4- زمان ارسال تبلیغات.. 45

3-2-5- عدم افشای اطلاعات خصوصی کاربران به سایرین.. 45

3-2-6- امکان انتخاب موضوع تبلیغات توسط کاربران. 46

3-2-7- معرفی محصولات جدید طبق رفتار قبلی کاربر. 46

3-2-8- ایجاد شرایط تشویقی و انگیزه برای کاربر. 46

3-2-9- ایجاد حس مالکیت و وفاداری در مشتری.. 47

3-2-10- ایجاد ذهنیت مثبت از نام تجاری.. 48

3-2-11- امکان مدیریت هزینه ها برای شرکت ها 49

3-2-12- استفاده از جمع سپاری در توزیع تبلیغات.. 50

3-2-13- قابلیت استفاده برای کسب و کارهای خاص… 51

3-3- نحوۀ عملکرد سامانۀ پیشنهادی تبلیغات مؤثر از طریق پیام کوتاه 52

3-4- بررسی مزایای طرح پیشنهادی نسبت به پژوهش های پیشین.. 56

3-5- امکان سنجی پیاده سازی سامانه پیشنهادی در ایران. 58

3-6- مدل پیشنهادی و چگونگی ارزیابی.. 59

3-6-1- روش تحقیق.. 59

3-6-2- روش گرد آوری داده ها 60

3-6-3- طراحی پرسشنامه. 61

3-6-4- جامعه آماری.. 62

3-6-5- متغیرهای مستقل و وابستۀ تحقیق و شاخص های مؤثر در آن‌ها 63

3-6-6- فرضیه های تحقیق.. 66

3-6-7- مدل پیشنهادی تحقیق.. 68

3-6-8- روائی پرسشنامه. 70

3-6-9- پایایی پرسشنامه. 70

3-7- جمع بندی.. 72

4- تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی نظریه ها 73

4-1- مقدمه. 73

4-2- توصیف داده های جمعیت شناختی مربوط به کاربران. 74

4-3- توصیف داده های جمعیت شناختی مربوط به کارشناسان. 76

4-4- آزمون فرضیه های تحقیق.. 78

4-4-1- آزمون فرضیات مربوط به مخاطبان تبلیغات.. 81

4-4-2- آزمون فرضیات مربوط به شرکت ها 83

4-5- اولویت بندی عوامل موثر بر استقبال از تبلیغات پیامکی.. 85

4-6- بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی درمتغیرهای تحقیق.. 87

4-7- جمع بندی.. 88

5- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 90

5-1- مقدمه. 90

5-2- جمع بندی و نتیجه گیری.. 90

5-3- پیشنهادات.. 92

فهرست منابع فارسی.. 94

فهرست منابع لاتین.. 96

پیوست‌ها 99

 

 

فهرست جداول

 

 

شماره و عنوان                                                                                                   صفحه

 

جدول 2-1- مقایسۀ رسانه های مختلف مورد استفاده در تبلیغات ……………………………………. 12

جدول 2-2- دسته بندی مخاطبان تبلیغات سیار با توجه به آغازکنندۀ ارتباط و سطح اطلاعات از مشتریان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15

جدول 3-1- مقایسۀ ویژگیهای سامانۀ پیشنهادی با پژوهش‌های گذشته …………………………. 57

جدول 3-2- نسبت متغیرها با سوالات پرسشنامه ………………………………………………………………. 66

جدول 3-3- ضریب پایایی هر یک از زیرساخت های پرسشنامه کاربران ………………………….. 71

جدول 3-4- ضریب پایایی هر یک از زیرساخت های پرسشنامه کارشناسان ……………………. 71

جدول 4-1- توزیع فراوانی کاربران بر حسب جنسیت ……………………………………………………….. 74

جدول 4-2- توزیع فراوانی کاربران بر حسب تحصیلات …………………………………………………….. 74

جدول 4-3- توزیع فراوانی کاربران بر حسب سن ………………………………………………………………. 75

جدول 4-4- توزیع فراوانی کاربران بر حسب استفاده ماهانه از پیامک ……………………………… 75

جدول 4-5- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب جنسیت …………………………………………………..76

جدول 4-6- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب تحصیلات ………………………………………………..  77

جدول 4-7- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب سن ………………………………………………………….  77

جدول 4-8- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب مدت زمان فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………………………………  78

جدول 4-9- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن جامعه کاربران ………  79

جدول 4-10- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن جامعه کارشناسان  80

جدول 4-11- آزمون t تک نمونه برای فرضیه های مربوط به مخاطبان تبلیغات ……………..  82

جدول 4-12- آزمون t تک نمونه برای فرضیه های مربوط به شرکت‌ها ……………………………  84

جدول 4-13- اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقبال از تبلیغات پیامکی توسط مخاطبان تبلیغات ………………………………………………………………………………………………………………………………….  86

جدول 4-14- اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقبال از تبلیغات پیامکی توسط کارشناسان   86

 

 

فهرست شکل ها

 

 

شماره و عنوان                                                                                                  صفحه

 

شکل 2-1- عوامل مؤثر بر موفقیت تبلیغات موبایل …………………………………………………………… 26

شکل 2-2- زنجیرۀ ارزش تبلیغات موبایل ………………………………………………………………………….. 27

شکل 2-3- عوامل مؤثر بر گرایش و رفتار مشتری نسبت به تبلیغات موبایل …………………… 29

شکل 2-4- عوامل مژثر بر ارزشمندی تبلیغات و گرایش به تبلیغات موبایل……………………… 31

شکل 2-5- عوامل مؤثر بر برای تمایل مشتری به پذیرش تبلیغات موبایل ………………………. 32

شکل 2-6- عوامل مؤثر بر نگرش و انتخاب کاربران نسبت به تبلیغات موبایل ………………….. 35

شکل 2-7- عوامل مؤثر بر پاسخ رفتاری مشتری نسبت به تبلیغات موبایل ……………………… 36

شکل 2-8- عوامل مؤثر بر نگرش نسب به تبلیغات موبایل و موفقیت آن ………………………… 37

شکل 2-9- عوامل مؤثر بر گرایش، تصمیم و رفتار مشتری نسبت به تبلیغات پیامکی …… 40

شکل 3-1- مدل پیشنهادی پایان نامه برای عوامل مؤثر بر استقبال مردم و شرکت‌ها از تبلیغات پیامکی …………………………………………………………………………………………………………………… 69

 

1- مقدمه

 

1-1- مقدمه

 

با شدت گرفتن رقابت بین شرکت ها در مشتری یابی برای محصولات و خدماتشان، و همچنین افزایش قدرت مشتری در دنیای رقابتی امروز، شرکتها دیگر نه تنها به دنبال جذب مشتریان جدید هستند، بلکه حفظ و نگهداری مشتریان قبلی و برقراری روابط مستحکم با آنها را نیز باید مورد توجه قرار دهند.

بازاریابی رابطه مند به دنبال برقراری چنان روابطی با مشتریان هدف است که مجدداً در آینده از شرکت وی خرید کنند و دیگران را نیز به این کار تشویق کنند. بهترین رویکرد جهت حفظ و نگهداری مشتریان این است که رضایتمندی فراوان در مشتری ایجاد کرده و آنچه را که برای او ارزش تلقی می شود مورد توجه قرار داد تا درنتیجه وفاداری او به شرکت مستحکم شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 324
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: