برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(تجارت الکترونیک)

 

 

بررسی پذیرش دورکاری بر مبنای مدل پذیرش فناوری

 

 

 

استاد راهنما :

 دکتر امیر مانیان

 

 

آذر 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در سالهای اخیر بحث های زیادی درباره دورکاری شده و مزایای بسیاری برای آن برشمرده اند. دورکاری را می توان از منظر های متفاوتی بررسی کرد . برای به کارگیری دورکاری به عنوان گونه ای از فناوری اطلاعات  نیازمند ارزیابی تمایلات کاربران در استفاده از دورکاری هستیم .بر این اساس بررسی دورکاری با استفاده از مدل های پذیرش فناوری توضیحی برای چگونگی و چرایی انتخاب دورکاری توسط مدیران و کارکنان را فراهم می آورد.هدف از انجام این تحقیق میدانی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش دورکاری و دستیابی به یک مدل مفهومی است. که با استعانت از نظریه های مرتبط ، عوامل مهم و اثر گذار مورد بررسی قرار می گیرد .اساس چارچوب مفهومی این تحقیق را مدل مفهومی بر مبنای مدل پذیرش فنآوری تشکیل می دهد .روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه است .جامعه آماری آن، کارکنان وزارت صنایع و معادن در شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 201 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. با استفاده از نرم افزار  spss یافته های این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته و یافته ها نشان میدهد که ابعاد مدل پیشنهادی روایی و پایایی بالایی جهت سنجش میزان پذیرش دورکاری دارند.با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری، با استفاده از نرم افزار لیزرل اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس نتایج تحلیل،مسیر ارتباط متغیرهای این تحقیق نیز تأیید شده است.

یافته ها نشان می دهد رفتار ،‌هنجار و کنترل رفتاری بر پذیرش دورکاری موثرند بعبارتی فرضیه مدل پذیرش فناوری قابل بسط به پذیرش دورکاری است مورد تائید قرار گرفت.به ترتیب  ادراک از مفید بودن و ادراک ازمنافع شخصی حاصل از دورکاری ،‌کارایی فرد ،فرهنگ,‌ درک از درستی ، درک از راحتی استفاده،‌سازگاری شغل ،‌در دسترس بودن منابع در هنگام دورکاری و در آخر در دسترس بودن فناوری  بیشترین تأثیر را در پذیرش  دورکاری دارند.

واژه های کلیدی : ادراک از مفید بودن ، ادراک ازمنافع شخصی ،‌کارایی ،فرهنگ ،‌ درک از درستی ، درک از راحتی استفاده ،‌سازگاری ،‌در دسترس بودن منابع، در دسترس بودن فناوری

 

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه2

عنوان تحقیق.. 3

طرح مسئله و بیان موضوع3

اهداف تحقیق.. 4

سوالات تحقیق.. 5

فرضیه ها 5

روش تحقیق.. 6

ابزار گردآوری داده ها 6

اعتبار درونی پژوهش…. 6

طراحی طرح تحقیق.. 7

اجرای طرح تحقیق.. 8

انتقال.. 8

محدوده تحقیق.. 8

محدودیت های تحقیق.. 9

محدودیت موضوعی.. 9

محدودیت زمانی.. 9

فصل دوم

مقدمه11

مفاهیم.. 11

تعریف دورکاری.. 11

دورکاری در مقابل Telecommuting. 13

حضور از راه دور 14

همکاری از راه دور 14

انواع دورکاری.. 14

مزایای دورکاری.. 17

مشکلات پیاده سازی دورکاری.. 20

دورکاری چالش عصر حاضر21

مدل های پذیرش فناوری.. 22

مدل رفتار منطقی.. 23

مدل رفتار برنامه ریزی شده 24

مدل پذیرش فناوری.. 24

مدل ترکیبی پذیرش فناوری و رفتاربرنامه ریزی شده 26

مدل انگیزشی.. 27

خلاصه و نتیجه گیری.. 28

فصل سوم

مقدمه30

وضعیت دورکاری.. 30

دورکاری در ایران.. 30

دورکاری در خارج از ایران.. 31

مطالعات پیشین.. 34

تحقیقات داخلی.. 34

تحقیقات خارجی : 36

تاریخچه پذیرش دورکاری.. 57

خلاصه و نتیجه گیری : 61

فصل چهارم

مقدمه63

روش تحقیق.. 63

متغیرهای تحقیق.. 64

متغیر وابسته واسطه (میانجی) 64

متغیر وابسته نهایی.. 64

تقسیم بندی متغیر ها بر اساس سطح قابلیت مشاهده65

متغیر مشاهده گر (آشکار) 65

متغیر مکنون یا پنهان. 65

تقسیم بندی متغیر ها بر اساس ارزش… 65

تعریف متغیرها 65

تعریف مفهومی.. 66

  1. درک از راحتی استفاده 66
  2. درک از مفید بودن. 66
  3. درک از منافع شخصی.. 66
  4. سازگاری.. 66
  5. درک از درستی.. 66
  6. ساختار فرهنگ.. 66
  7. درجه کارایی.. 67
  8. میزان در دسترس بودن منابع. 67

تعریف عملیاتی متغیر ها 67

جامعه و نمونۀ آماری.. 69

جامعۀ آماری.. 69

نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 69

واحد نمونۀ مورد مشاهده 69

برآورد حجم نمونه69

روشهای گرد آوری داده ها 70

مطالعات کتابخانه ای.. 70

مطالعات میدانی.. 71

مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه71

روش توزیع پرسش نامه72

روائی و پایائی ابزار72

روایی.. 72

اعتبار محتوای پرسشنامه. 72

اعتبار عاملی پرسشنامه73

مراحل اجرای تحلیل عاملی.. 73

پایایی پرسشنامه74

روش های تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 76

مدل معادلات ساختاری.. 76

تعریف مدل معادلات ساختاری.. 76

ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر77

خلاصه و نتیجه گیری.. 77

فصل پنجم

مقدّمه80

آمار توصیفی.. 82

بررسی ویژگی جامعه از لحاظ جنسیت… 82

بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت شغلی.. 83

بررسی ویژگی جامعه از لحاظ وضعیت انجام دورکاری.. 83

تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناخت متغیرهای مکنون.. 84

آزمون کولموگروف  اسمیرنوف.. 85

شاخص KMO و آزمون بارتلت… 85

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر رفتار86

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر هنجار90

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر کنترل رفتاری.. 92

تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش…. 95

نیکویی برازش مدل.. 96

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار97

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار100

مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتاری.. 101

آمار پارامتریک و  آزمون میانگین یک جامعه به منظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق.. 103

وضعیت متغیر رفتار در جامعه آماری چگونه است؟104

وضعیت متغیر هنجار در جامعه آماری چگونه است؟106

وضعیت متغیر کنترل رفتاری در جامعه آماری چگونه است؟107

وضعیت متغیر تمایل به پذیرش دوکاری در جامعه آماری چگونه است؟108

آزمون فرضیات تحقیق توسط تحلیل عاملی مرتبه دوم و سوم110

فصل ششم

مقدمه117

‌جمع بندی و ارائه نتایج تحقیق.. 117

وضعیت متغیرها 118

نتایج مربوط به برازش مدل.. 119

پیشنهادات برآمده از نتایج آماری تحقیق.. 121

پیشنهادات کاربردی برای مدیران و صاحبان کسب و کار و علاقه مندان به راه اندازی دورکاری.. 124

‌پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 125

کتاب شناسی (منابع) 126

 

 

 

 

 

فهرست  شکل ها

شکل 1-1)‌ فرآیند تکمیل تحقیق.. 7

شکل 2-1) مقایسه انواع دورکاری در کشورهای پیشرو 16

شکل 2-2) مزایای دورکاری منتشر شده از سوی CEO.. 20

شکل 2-3)‌ ساختار مفهومی مدل های پذیرش فناوری اطلاعات.. 23

شکل 2-4) مدل رفتار منطقی (TRA) 24

شکل 2-5) مدل رفتار برنامه ریزی شده (TPB) 24

شکل 2-6) مدل پذیرش فناوری اطلاعات.. 25

شکل 2-7) مدل بسط یافته پذیرش فناوری 2. 27

شکل 3-1) شاخص های استخراج شده از مقاله  بررسی دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر. 35

شکل 3-2)  مدلی برای انتقال شبکه کار سنتی به نظام دورکاری در کشور 36

شکل 3-3) شاخص استخراج شده از مقاله  شریت و همکاران. 37

شکل 3-4) شاخص استخراج شده از از مقاله  مایو و همکاران 2009. 38

شکل 3-5) شاخص استخراج شده از از مقاله  واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری.. 39

شکل 3-6) شاخص استخراج شده از از مقاله پذیرش دورکاری و مدیریت تغییر و کارایی شرکتها 40

شکل 3-7) شاخص استخراج شده از از مقاله امکانات و محدودیت های دورکاری در محیط اداری.. 41

شکل 3-8) شاخص استخراج شده از از مقاله دورکاری در ژاپن.. 42

شکل 3-9) ‌ مدل تاثیر دورکاری ارائه شده توسط محمد خلیفه و جمشید اعتضادی.. 43

شکل 3-10) ‌ شاخص استخراج شده  مقاله  محمد خلیفه و جمشید اعتضادی.. 43

شکل 3-11)‌ مدل پذیرش و انتشار دورکاری شین و همکاران. 44

شکل 3-11)‌ شاخص استخراج شده از مقاله شین و همکاران. 45

شکل 3-11)‌ مدل پذیرش و انتشار دورکاری کلارک.. 46

شکل 3-12) مدل پذیرش دورکاری هرینگتون و راپل.. 49

شکل 3-14) مدل پذیرش دورکاری هرینگتون و راپل.. 50

شکل 3-15)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران. 51

شکل 3-16)‌ شاخص استخراج شده از مقاله لینگ و همکاران. 52

شکل 3-17)‌ مدل پذیرش دورکاری در مالزی.. 52

شکل  3-18)‌ مدل پذیرش دورکاری در مالزی.. 53

شکل 3-19)‌ مدل پذیرش دورکاری مبتنی بر IDM در وزارت دفاع آمریکا 54

شکل  3-20)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط جانسون. 55

شکل  3-21)‌ مدل پذیرش دورکاری استخراج شده در تحقیق.. 56

شکل 5-1 ) نمودار مستطیلی وضعیت جنسیتی نمونه. 82

شکل 5-2 ) نمودار مستطیلی وضعیت شغلی.. 83

شکل 5-3) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار در حالت تخمین استاندارد. 98

شکل 5-4) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر رفتار در حالت ضرایب معناداری.. 99

شکل 5-5) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار در حالت تخمین استاندارد. 100

شکل 5-6) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر هنجار در حالت ضرایب معناداری.. 101

شکل 5-7) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتار درک شده در حالت تخمین استاندارد. 102

شکل 5-8) مدل اندازه گیری مرتبه اول در متغیر کنترل رفتار درک شده در حالت ضرایب معناداری.. 103

شکل 5-9( هیستوگرام متغیر رفتار 105

شکل 5-10)  هیستوگرام متغیر هنجار 107

شکل 5-11)  هیستوگرام متغیر کنترل رفتاری.. 108

شکل 5-12) هیستوگرام متغیر تمایل به پذیرش دورکاری.. 109

شکل 5-13) مدل اندازه گیری مرتبه دوم پذیرش دورکاری در حالت تخمین استاندارد. 111

شکل 5-14) مدل اندازه گیری مرتبه دوم  پذیرش دورکاری در حالت ضرایب معناداری.. 112

شکل 5-15) مدل اندازه گیری مرتبه سوم پذیرش دورکاری در حالت تخمین استاندارد. 113

شکل 5-16) مدل اندازه گیری مرتبه سوم  پذیرش دورکاری در حالت ضرایب معناداری.. 114

شکل 6-1) مدل مفهومی برای پذیرش دورکاری.. 118

 

 

فهرست  جداول

جدول 2-1) ابعاد دورکاری.. 16

جدول 3-1) بررسی دورکاری در سازمان اقتصادی کوثر. 34

جدول 3-2) شاخص استخراج شده از مقاله  شریت و همکاران 2009. 37

جدول 3-3) شاخص استخراج شده از مقاله  مایو و همکاران 2009. 38

جدول 3-4) شاخص استخراج شده از مقاله واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری.. 39

جدول 3-5) شاخص استخراج شده از مقاله واریانس منابع فرهنگی در پذیرش دورکاری.. 43

جدول 3-6) شاخص استخراج شده از مقاله شین 1997. 45

جدول 3-7) مدل پذیرش دورکاری کلارک.. 45

جدول 3-8) مدل پذیرش دورکاری کلارک.. 49

جدول  3-9)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران. 51

جدول  3-10)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط لینگ و همکاران. 53

جدول  3-11)‌ مدل پذیرش دورکاری توسط جانسون 2008. 55

جدول 3-12) تاریخچه مطالعات انجام شده درباره دورکاری.. 57

جدول شماره 1-4 ) تعریف عملیاتی متغییر ها 67

جدول 4-2) مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ بر هر کدام از ابعاد مورد بررسی.. 75

جدول 5 -1) وضعیت جنسیت مربوط به نمونه. 82

جدول 5-2) وضعیت شغلی مربوط به نمونه. 83

جدول 5-3) وضعیت نرمال بودن نمونه. 85

جدول 5-4) آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت متغیر رفتار 86

جدول 5-5) جدول اشتراکات متغیر رفتار 86

جدول 5-6) جدول کل واریانس تبیین شده 88

جدول 5-7) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر رفتار 89

جدول5-8)آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت  متغیر هنجار 90

جدول 5-9) جدول اشتراکات متغیر هنجار 90

جدول 5-01) جدول کل واریانس تبیین شده 91

جدول 5-11) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر هنجار 92

جدول 5-21)آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت کنترل رفتاری.. 92

جدول 5-31) جدول اشتراکات کنترل رفتاری.. 93

جدول 5-41) جدول کل واریانس تبیین شده 94

جدول 5-51) ماتریس چرخش یافته عاملی متغیر کنترل رفتاری.. 95

جدول 5-16) آماره های یک نمونه ای  متغییر رفتار 105

جدول 5-17)آزمون یک نمونه ای متغییر رفتار 105

جدول 5-18) آماره های یک نمونه ای هنجار 106

جدول 5-19)آزمون یک نمونه ای هنجار 106

جدول 5-20) آماره های یک نمونه ای کنترل رفتاری.. 107

جدول5-21)آزمون یک نمونه ای کنترل رفتاری.. 108

جدول 5-22) آماره های یک نمونه ای  پذیرش دوکاری.. 109

جدول 5-23)آزمون یک نمونه ای پذیرش دوکاری.. 109

جدول 5-25 ) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق بصورت خلاصه. 110

جدول 6-1) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق بصورت خلاصه. 118

جدول 6-2) نتایج مربوط به برازش مدل. 119

جدول 6-3) نتایج مربوط به  میزان تاثیر مولفه های مرتبه دوم. 120

جدول 6-4) نتایج مربوط به  میزان تاثیر مولفه های مرتبه اول. 121

 

صفحه نشانه های اختصاری

هرجا- هر وقت Any Time-any Place
حضور از راه دور Telepresence
همکاری از راه دور Telecollaboration
سبک زندگی چند وجهی portfolio lifestyles
تئوری عمل مستدل TRA: Theory Of Reasonel Action
نظریه رفتاربرنامه ریزی شده TPB:Theory Of Planed Behavior
مدل پذیرش فناوری  TAM :Technology Acceptance Model
مدل ترکیبی پذیرش فناوری و رفتاربرنامه ریزی شده Model Of Combining Technology Accptance Model and TPB

 

مدل انگیزشی Motivational Model
درک از راحتی استفاده Perceived  Ease Of  Use
درک از مفید بودن Perceived Usefulness
درک از منافع شخصی Perceived Personal Benefit
سازگاری Compatibility
درک از درستی Legitimacy
ساختار  فرهنگ Culture structure
درجه کارایی Self Efficacy
میزان در دسترس بودن منابع Resource Facilitating Condition
تعریف عملیاتی Technology Facilitating Condition
روایی Operational definition
آلفای کرانباخ validity
مدل معادلات ساختاری Cronbach ‘s Alpha
متغیرهای مشاهده شده Structural Equation Modeling
متغیرهای مکنون Observed
ساختارهای کوواریانس Latent
  Covariance Structures Analysis

 

 

مقدمه

رشد فناوری ها به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ شگفت آور آن در سطح جامعه، تغییرات گسترده ای را در ابعاد مختلف زندگی انسانها پدیده آورده است. امروزه در کمتر حیطه ای از کسب و کار است که در آن صحبت از ورود قدرتمند فناوری اطلاعات مطرح نباشد. سازمانها تلاش می کنند برای ارتقائ سطح کیفی خدمات خود و بقا در چرخه فناوری اطلاعات هر روز به معرفی خدمت جدید الکترونیکی بپردازندو مهمتر اینکه مشتریان نیز با همین آهنگ پرشتاب مطالبه خدمات الکترونیکی می نمایند. چنانچه انتظار می رفت حیطه کاربردی فناوری اطلاعات گسترده تر گشت و مفاهیم جدیدی نظیر کار از راه دور یا دورکاری  مطرح گردید. با طرح این موضوع به نظر می رسد انقلاب دیگری در بهره ور نمودن سازمانها، بکارگیر فناوری اطلاعات در حوزه اشتغال زایی، ارتقا کیفی خدمات، توسعه عدالت اجتماعی در راه است. بسیاری از کشورهای دنیا در حال انتقال از یک جامعه مبتنی بر صنعت به جامعه مبتنی بر اطلاعات هستند. این انتقال، انقلابی در زمان، مکان، و چگونگی انجام کار پدید آورده است و شرایط کاری جدید برای اشخاص و سازمان ها به دنبال داشته است. در عصر صنعتی، مراکز تجاری در موقعیت جغرافیایی معین جهت هماهنگی و تولید بیشتر سازماندهی شده بودند، و نیاز بود که کارمندان به صورت فیزیکی در محل کار جهت تولید و توزیع خدمات حضور یابند. ابزار و وسایل تولید به طور متمرکز در کارخانه یا اداره قرار داشتند و غیر قابل انتقال بودند؛ 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 434
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: