برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه ارشد:تعیین ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

۴ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

شاخص­های توصیف داده­ها به سه گروهِ شاخص­های مرکزی، شاخص­های پراکندگی و شاخص­های شکل توزیع تقسیم می­شوند. دراین بخش چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس مهم ترین شاخص­های مرکزی (میانگین[۱] و میانه[۲])، شاخص­های پراکندگی (واریانس[۳] و انحراف معیار[۴]) و شاخص­های شکل توزیع (ضریب چولگی[۵] و ضریب کشیدگی[۶]) مورد بررسی قرار می­گیرند.

جدول ۴-۴٫ شاخص­های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرها

متغیرها میانگین میانه انحراف معیار واریانس چولگی کشیدگی
گذشت و وفاداری کارکنان ۰۹/۳ ۱۷/۳ ۶۴/۰ ۴۱/۰ ۵۸/۰- ۶۵/۰
نیت پاک و خوب کارکنان ۳۲/۳ ۴۰/۳ ۶۴/۰ ۴۱/۰ ۱۹/۰- ۴۰/۰
وجدان کاری کارکنان ۱۲/۳ ۰۰/۳ ۷۰/۰ ۴۹/۰ ۲۳/۰- ۱۶/۰
نوع دوستی کارکنان ۶۵/۳ ۶۷/۳ ۷۷/۰ ۵۹/۰ ۲۳/۰- ۴۶/۰-

منبع: داده­های پژوهش

 

با توجه به جدول ۴-۴، متغیر نوع دوستی کارکنان بیشترین میانگین (۶۵/۳) و متغیر گذشت و وفاداری کارکنان (۰۹/۳) کمترین میانگین را دارا می باشد. با توجه به ضرایب چولگی؛ تمامی متغیرهای تحقیق دارای چوله به چپ می باشند (ضریب چولگی منفی). همچنین از آن جایی که قدر مطلق ضریب چولگی متغیر گذشت و وفاداری کارکنان بیشتر از ۵/۰ می باشد لذا از نظر قرینگی دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است ولی سایر متغیرها دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال می باشند. ضریب کشیدگی متغیر نوع دوستی کارکنان منفی می باشد که نشان دهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع نسبت به توزیع نرمال است و چون قدر مطلق ضریب کشیدگی متغیر گذشت و وفاداری کارکنان بیشتر از مقدار ۵/۰ می باشد دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است درصورتی که توزیع کشیدگی سایر متغیرها تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد (قدر مطلق ضریب کشیدگی کمتر از ۵/۰).

۴-۳ آمار استنباطی

آزمون نرمال بودن داده ها

در این مرحله از پژوهش برای تعیین نوع آمار استنباطی ابتدا از آزمون کولموگروف – اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن داده ها استفاده می شود.

۴-۳-۱ آزمون کولموگروف اسمیرنف

این آزمون باتوجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده می پردازد.

H0داده­ها دارای توزیع نرمال هستند.

H1داده­ها دارای توزیع نرمال نیستند.

نحوه داوری با توجه به جدول آزمون کلموگروف- اسمیرنف بدین صورت است که اگر سطح معنی­داری (sig) برای کلیه متغیرها بزرگتر از سطح آزمون (۰۵/۰) باشد توزیع داده­ها نرمال می­باشد. نتیجه این آزمون در جدول ۴-۵ نشان داده شده است.

جدول ۴-۵٫ سطح معنی‌داری آزمون کولموگروف  اسمیرنف شاخص ها

مولفه ها سطح معناداری Sig نتیجه آزمون
گذشت و وفاداری کارکنان ۰۱/۰ رد
نیت پاک و خوب کارکنان ۰۳/۰ رد
وجدان کاری کارکنان ۰۲/۰ رد
نوع دوستی کارکنان ۰۴/۰ رد

 

تمامی متغیر هابا توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع غیرنرمال می­باشد چون سطح معنی­داری به دست آمده از این آزمون کوچکتر از ۰۵/۰ می­باشد. بنابراین فرض یک تأیید می شود و می توان از آزمون های ناپارامتریک  برای تحلیل روابط استفاده نمود.

۴-۳-۲٫ آزمون فرضیات تحقیق

در این بخش به دلیل حجم کم نمونه آماری (کوچکتر مساوی از ۱۵۰ ) از نرم افزار pls برای تحلیل داده ها استفاده شده است.

هر یک از فرضیه‌های تحقیق به تفکیک با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفته‌اند. همچنین در نهایت مدل کلی تحقیق نیز با استفاده از همین تکنیک به بوته آزمون قرار داده شده است. در تکنیک حداقل مربعات جزئی چند نکته از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است:

۱- قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می‌شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از ۳/۰ باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف‌نظر می‌شود. بارعاملی بین ۳/۰ تا ۶/۰ قابل قبول است و اگر بزرگتر از ۶/۰ باشد خیلی مطلوب است.

[۱] Mean

[۲] Median

[۳] Variance

[۴] Std. Deviation

[۵] Skewness

[۶] Kurtosis

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

 

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 251
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 مرداد 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: