برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روس

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه سیستان و بلوچستان

تحصیلات تکمیلی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش کسب وکار الکترونیکی

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی

استادراهنما:

دکتر نورمحمد یعقوبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………2

1-3-اهمیت وضرورت موضوع تحقیق…………………………………………………………………………….4

1-4-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………6

1-5-چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………..7

1-6-سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………7

1-7-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………..7

1-8-متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق……………………………………………………………………..9

2-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..10

2-2- فناوری اطلا عات ایران در سال های اخیر………………………………………………………11

2-3- خدمات الکترونیکی…………………………………………………………………………………12

2-3-1-مدل ارتباط برقرار کردن ………………………………………………………………………..12

2-3-2-مدل فعال‌کردن ‌…………………………………………………………………………………….13

2-3-3-مدل ادغام ………………………………………………………………………………………..13

2-3-4-مدل رشد ………………………………………………………………………………………..14

2-3-5-گذرگاه ادغام …………………………………………………………………………………..15

2-3-6-ابزار تعامل کاربر ………………………………………………………………………………16

2-3-7-درگاه پرداخت ………………………………………………………………………………..18

2-3-8- پورتال داخلی…………………………………………………………………………………..19

2-4-مدل‌های اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات الکترونیک………………………………………19

2-4-1- مدل انتشاری………………………………………………………………………………..19

2-4-2.مدل جریان اطلاعات حساس…………………………………………………………..20

2-4-3-مدل تحلیل مقایسه‌ای………………………………………………………………………20

2-4-4-مدل مشارکت عمومی…………………………………………………………………….21

2-4-5-مدل ارائه خدمات به صورت تعاملی…………………………………………………21

2-4-6-مدل توسعه دولت الکترونیک………………………………………………………….22

2-5-فناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………..23

2-5-1-فناوری اطلاعات وارتباطات و توسعه انسانی………………………………………..25

2-5-2-فناوری اطلاعات وارتباطات ابزاری برای توسعه روستایی………………………26

2-5-3-کابرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی ……………………….27

2-5-3-1-تسهیلات دسترسی …………………………………………………………………27

2-5-3-2-طراحی خدمات اطلاعات ……………………………………………………………27

2-5-3-3-طراحی مراکز اطلاع رسانی ……………………………………………………..28

2-5-4-زمینه های اطلاع رسانی فناوری اطلاعات وارتباطات ………………………..29

2-5-4-1-تأمین بهداشت عمومی …………………………………………………………..29

2-5-4-2-ایجاد فرصتهای اقتصادی ……………………………………………………….29

2-5-4-3-شبکه های آموزش و یادگیری ……………………………………………………30

2-5-4-4-حفاظت محیط زیست ………………………………………………………………30

2-5-4-5-توانمند سازی و مشارکت افراد ………………………………………………….30

2-6-تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………31

2-7-تجارت الکترونیکی در برابر تجارت سنتی …………………………………………33

2-8-دوران گذار فناوری اطلاعات ایران ………………………………………………34

2-9-فناوری اطلاعات و ارتباطات و روستاهای ایران ……………………………….34

2-9-1–مدیریت روستایی و توسعه کشاورزی ،ICT ………………………………..

2-9-2-ترویج کشاورزی و فناوریهای ارتباطات و اطلاعات ……………………..36

2-9-2-1-رویکرد های برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات ………………37

2-10-تاریخچه سرویسهای اینترنتی و پیدایش آنها ……………………………….38

2-10-1-کیوسکهای اینترنت در کشورهند ………………………………………….38

2-11-اهداف دفاتر ………………………………………………………………………..39

2-12-مدل های TTF, UTAUT …………………………………………………………..

2-12-1-مدل TTF ……………………………………………………………………….

2-12-2-مدل UTAUT ……………………………………………………………………

2-13-روستاهای شهر زادهان ………………………………………………………….40

2-14-پیشینه تحقیق …………………………………………………………………..41

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق …………………………………………………….48

3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………49

3-2 روش تحقیق ………………………………………………………………………..49

3-3-مراحل انجام تحقیق ………………………………………………………………50

3-4.مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………51

3-5- معرفی جامعه آماری تحقیق……………………………………………………….51                            

3-6- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………….53                                

3-7- بررسی معیار های نکوئی پرسشنامه تحقیق…………………………………………54                                    

3-8- بررسی پایایی ابزار سنجش………………………………………………………………54                                                  

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………55                                

3-10- رگرسیون خطی و چندگانه……………………………………………………………56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………….58

4-1-مقدمه‏ ………………………………………………………………………………………….59

4-2- بررسی ویژگیهای توصیفی متغیر های کیفی گروه نمونه…………………..59

4-2-1- اطلاعات مربوط به جنسیت ……………………………………………………..60

4-2-2- اطلاعات مربوط به سن ……………………………………………………………..61

4-2-3- اطلاعات مربوط به جدول تحصیلی …………………………………………….62

4-3- بررسی ویژگیهای توصیفی متغیر های کمی گروه نمونه………………………..63

4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش ………………………………………………..64

4-4-1- فرضیه اول………………………………………………………………………………..69

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………………………………………………..73

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………..74

5-2-یافته های پژوهش و تحلیل نتایج……………………………………………………..74

5-2-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………….74

5-2-2-فرضیه دوم………………………………………………………………………………….75

5-2-3-فرضیه سوم……………………………………………………………………………………75

5-3- خلاصه و نتیجه گیری کلی تحقیق…………………………………………………………..76

5-4- پیشنهادها………………………………………………………………………………………..77

5-4-1- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های تحقیق……………………………………………..78

5-4-2- پیشنهادهای برای تحقیق های آتی……………………………………………………79

چکیده:

این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر توسعه خدمات الکترونیک در میان کاربران روستایی زاهدان می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کاربران روستایی که بصورت نمونه تعداد 105 نفر میباشند .این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است همچنین روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است.. روش آزمون مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون خطی ، رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره برده شده است . جامعه آماری نمونه ایی از افراد ساکن روستا که از خدمات الکترونیک استفاده می کنند و بصورت نمونه تعداد 105نفر می باشند.. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار spss اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است. پس از آزمون فرضیات پژوهش نتایج حاصل از آن نشان می دهد که بین متغیرهای عوامل موثر برتوسعه خدمات الکترونیک،الویت عوامل موثر برتوسعه خدمات دولت الکترونیک و راهکارهای توسعه خدمات دولت الکترونیک بر میزان استفاده کاربران از خدمات الکترونیک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

تحولات دهه پایانی سده ی بیستم میلادی در تاریخ علم و صنعت بی سابقه بود،زیرا دستاوردهای انقلاب صنعتی و انقلاب الکترونیک با تحولات فناوری اطلاعات به هم آمیخت و فناوری ارتباطات و اطلاعات (آی سی تی) را پی ریخت. آی سی تی) محصولی بود که دستاوردها و پیامدهای آن در ذهن گروهی عظیم از پدیدآورندگان آن نمی گنجید، (آی سی تی )، فناوری نوینی است که توانسته است خیلی زود تمامی حصارها، قیدو بندها را گسیخته و مرزهای جغرافیایی در عرصه های مختلف، پنج قاره عالم را درنوردیده و بر کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی اثر گذارد.. عرصه تأثیرگذاری   فناوری های ارتباطات و اطلاعات تنها به محیط­های شهری منحصر و محدود نمی­شود  و دامنه آن حتی دور دست­ترین مناطق روستایی را در برمی­گیرد و  میتواند نقش موثری در فرآیند توسعه روستایی ایفا کند. مدل سازمان ملل، فرآیند توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی دارای پنج مرحله اصلی پیدایش، ارتقاء، تعامل، تراکنش و یکپارچگی است. ایران از سال ١٣٨٢ اولین مرحله در فرآیند توسعه این فنآوری را برای جوامع روستایی آغاز کرد.در حال حاضر مراحل پنجگانه، انجام شده و وقت آن رسیده است تا عوامل مؤثر در پذیرش و بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات

در بین روستائیان مورد ارزیابی قرار گیرند. ھمین امر ضرورت و اھمیت این پژوھش را روشن می سازد . 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 340
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: