برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه ارایه یک روش تلفیقی برای ارزیابی حاکمیت بلوغ معماری

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان:

ارایه یک روش تلفیقی برای ارزیابی حاکمیت بلوغ معماری سرویس گرا

استاد راهنما:

دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور:

دکتر همایون موتمنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق……………………………………………………………………………….. 1

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2-هدف از تحقیق………………………………………………………………………………………………… 3

1-3-محدوده تحقیق………………………………………………………………………………………………… 4

1-4-ساختارپایان نامه ……………………………………………………………………………………………… 5

1-5-نتایج وخروجی مورد نظر ………………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-1- معماری چیست؟…………………………………………………………………………………………….. 7

2-2-معماری سازمانی………………………………………………………………………………………………. 7

2-3-تاریخچه معماری سازمانی………………………………………………………………………………….. 8

2-4-فرایند معماری سازمانی……………………………………………………………………………………… 10

2-4-1- برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات……………………………………………………………… 10

2-4- 2-برنامه ریزی معماری سازمانی………………………………………………………………………….. 10

2-4-3- اجرای معماری سازمانی……………………………………………………………………………….. 10

2-5-معماری سرویس گرا…………………………………………………………………………………………. 10

2-5-1- تعریف شرکت IBM……………………………………………………………………………………

2-5-2- تعریف Microsoft…………………………………………………………………………………….

2-5-3- تعریف W3C……………………………………………………………………………………………………..

2-5-4- تعریف Open Group………………………………………………………………………………………..

2-6-مفاهیم اصلی معماری سرویس گرا……………………………………………………………………….. 12

2-6-1-تعریف سرویس……………………………………………………………………………………………. 12

2-6-2-پروتکل ها و استانداردها………………………………………………………………………………… 14

2-7-معماری سازمانی سرویس گرا……………………………………………………………………………… 18

2-8-اهداف و چالشهای معماری سرویس گرا………………………………………………………………… 18

2-9-فواید و ضرورت SOA از نگاه ذینفعان………………………………………………………………… 19

2-10-چرخه ی حیات SOA…………………………………………………………………………………….

2-11-حاکمیت چیست؟…………………………………………………………………………………………… 21

2-11-1-محدوده ی حاکمیت …………………………………………………………………………………… 22

2-11-2-مدیریت و حاکمیت ……………………………………………………………………………………. 22

2-11-3-حاکمیت فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………….. 22

2-12-حاکمیت معماری سرویس گرا…………………………………………………………………………… 23

2-12-1-چالش های معماری سرویس گرا……………………………………………………………………. 26

2-12-2-شروع حاکمیت SOA………………………………………………………………………………….

2-12-3-چرخه ی حیات سرویس………………………………………………………………………………. 32

2-13-چارچوب های حاکمیت معماری سرویس گرا……………………………………………………….. 33

2-13-1-چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاه WebMethod………………………..

2-13-2- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهIBM……………………………………..

2-13-3- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهOracle………………………………….

2-13-4- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاه AG reSoftwa……………………..

2-13-5- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاه Bieberstein…………………………

2-13-6- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهSAE – CBDI………………………

2-13-7- چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاهITIL……………………………………..

2-14-چارچوب های بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرا…………………………………………………. 43

2-15-منطق فازی……………………………………………………………………………………………………. 45

2-15-1-مدل فازی متغیرها……………………………………………………………………………………….. 45

2-15-2-عملیات برروی مجموعه های فازی…………………………………………………………………. 47

2-15-3-رابطه بین مجموعه های فازی…………………………………………………………………………. 49

2-15-4-اتصال دهنده ها…………………………………………………………………………………………… 50

2-15-5-استنتاج……………………………………………………………………………………………………… 51

2-16-روشهای انجام شده برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی سرویس گرا……………………….. 52

2-16-1-جوانبخت و همکاران…………………………………………………………………………………… 52

2-16-2-محمودی و همکاران……………………………………………………………………………………. 54

2-16-3-مدل رزمی و همکاران………………………………………………………………………………….. 55

2-16-4-مدل AMO CURT………………………………………………………………………………….

2-16-5-مدل ECKERT JULIAN………………………………………………………………………

2-16-6-مدل زبانی…………………………………………………………………………………………………. 57

2-16-7-مدل نامداریان و همکاران………………………………………………………………………………. 58

2-16-8-مدل امتیازدهی……………………………………………………………………………………………. 58

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………… 60

3-1-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش _ ابزار گرداوری اطلاعات……………………………………… 61

3-2-جامعه اماری و نمونه گیری…………………………………………………………………………………. 61

3-3-روش پیشنهادی……………………………………………………………………………………………….. 62

3-3-1-تعیین چارچوب……………………………………………………………………………………………. 62

3-3-1-1-مدل ارائه شده توسط AG Software…………………………………………………………..

3-3-1-2مدل ارائه شده توسط مارکس……………………………………………………………………. 63

3-3-1-3مدل SCHEPER……………………………………………………………………………………..

3-3-1-4-مدل بلوغ کنترل اهداف اطلاعات و فناوری……………………………………………………… 65

3-3-1-5-مدل نامداریان و همکاران…………………………………………………………………………….. 66

3-3-1-6-مدل بلوغ یکپارچگی سرویس………………………………………………………………………. 67

3-3-1-7-مدل بلوغ SOA سازمان…………………………………………………………………………….. 68

3-3-1-8-مدل بلوغ قابلیت سرویس فناوری اطلاعات…………………………………………………….. 69

3-3-1-9-مدل بلوغ معماری سرویس گرا SOAMM…………………………………………………….

3-3-2-مشخص کردن فاکتورهای لازم برای ارزیابی………………………………………………………… 74

3-3-4-تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. 79

3-3-4-1-پایگاه قواعد فازی……………………………………………………………………………………… 79

3-3-4-2-موتور استنتاج فازی……………………………………………………………………………………. 80

3-3-4-3-فازی ساز………………………………………………………………………………………………… 80

3-3-4-4-غیرفازی ساز……………………………………………………………………………………………. 80

3-3-5-جمع اوری اطلاعات از خبرگان……………………………………………………………………….. 80

3-3-6-ارزیابی خروجی با نمودار راداری……………………………………………………………………… 82

3-3-7- روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………. 82

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………… 84

4-1- مطالعه موردی………………………………………………………………………………………………… 85

4-2-تجزیه و تحلیل داده ها با موتور استنتاج فازی………………………………………………………….. 93

4-3-ارزیابی روش پیشنهادی…………………………………………………………………………………….. 97

4-4-جمع بندی مطالعه موردی…………………………………………………………………………………… 98

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………. 100

5-1-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….101

5-2-مزایای مدل پیشنهادی…………………………………………………………………………………….101

5-3-اقدامات آتی……………………………………………………………………………………………………102

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….103

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 108

چکیده:

فناوری اطلاعات و به خصوص معماری سرویس گرا (SOA )برای بهبود و سرعت بخشی به نیازهای کسب و کار فرصت هایی را ایجاد نموده اند.از آنجا که سازمان ها بدون حاکمیت قوی نمی توانند ارزش چندانی را از معماری سرویس گرا کسب کنند وبا توجه به اهمیتی که حاکمیت بر معماری سرویس گرا درموفقیت آن دارد تحقیق حاضروضعیت حاکمیت بر معماری سرویس گرارا با در نظر گرفتن وضعیت سازمان از لحاظ بلوغ معماری سرویس گرا مطرح کرده است و تصویر بهتری از وضعیت سازمان از لحاظ سرویس گرایی و نوع حاکمیت مورد نیاز سازمان به ما نشان می دهد.از طریق این نقشه راهنمای فراهم شده ، سازمان می تواند وضعیت فعلی خود را بهتر بشناسد و راحت تر بتواند وضعیت آتی خود را تعیین کند. بدین منظور در گام نخست فهرستی اولیه از چالشهای پیاده سازی SOA و قابلیتهای مورد نیاز برای برطرف سازی آنها تدوین و در ادامه ویژگی ها و خصوصیات چارچوب های حاکمیت معماری سرویس گرا بررسی می شوند. بعد از بررسی و انتخاب جامع ترین چارچوب, ارزیابی بر روی آن صورت می گیرد. در این تحقیق از روش فازی برای بررسی بلوغ حاکمیت سرویس گرایی در سازمان استفاده شده است سپس برای بررسی صحت روش پیشنهادی , از مقایسه ان با روش اماری استفاده شده و مزایای روش فازی از طریق اجرای هر دو روش در یک مطالعه ی موردی مشاهده گردید.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه:

از زمان ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف و سازمانها و شرکت ها حدودا بیست سال می گذرد و هرروزه بکارگیری و سرمایه گذاری بخشهای دولتی وخصوصی در این بخش بیشتر می شود. میان سازمانها و دستگاههای دولتی حجم عظیمی از سرمایه گذاری را در این بخش انجام داده اند و هم اکنون نیز در حال تخصیص منابع و سرمایه گذاری می باشند. بسیاری از شرکت ها و سازمان ها طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات خود را تهیه نموده یا در حال تهیه می باشند.یکی از نکات مهم انطباق طرح های فوق با روش معماری سازمانی است لذا نیازبه ایجاد زمینه لازم جهت تصحیح و یا تکمیل طرح های فوق به وجود می آید.در سازمان‌های امروزی که اغلب دارای ابعاد و ساختارهای پیچیده و از نظر فیزیکی توزیع شده هستند تنها ذکر اینکه چه کارهایی باید توسط چه کسانی (شرح وظایف) انجام شود کافی نیست، بلکه فرآیندها، داده‌ها، اهداف و نقش افرادی که در سازمان انجام وظیفه می‌کنند باید با اهداف و راهبردهای سازمان که در قالب برنامه‌ریزی راهبردی ارائه می‌شوند، همخوانی داشته باشد. چنین امری مستلزم آن است که سازمان دارای یک نقشه از تمام ابعاد خود باشد تا بتواند با استفاده از این نقشه، روابط بین ابعاد سازمان را درک نموده و در صورت نیاز با تغییرات هماهنگ نماید. این نقشه از سازمان، که حاوی اطلاعات افراد، فرآیندها، مکان‌ها و دیگر ابعاد و خصوصیات سازمان است، معماری سازمانی نامیده می‌شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 331
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: