برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه کشف قوانین انجمنی عددی چند هدفه با استفاده از الگوریتم بهین

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده فنی و مهندسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
عنوان :
کشف قوانین انجمنی عددی چند هدفه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی
مورچهها برای دامنۀ پیوسته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
 در حال حاضر اکثر الگوریتمهای جستجوی به کار گرفته شده در ابزارهای کاوش قوانین انجمنی عددی از روشهای گسسته سازی متغیرهای پیوسته استفاده کرده و فرض میکنند که تمامی متغیرها گسسته هستند. این مسئله، منجر به تولید قوانین انجمنی میشود که از دقت و صحت قابل قبولی برخوردار نیستند. از آن جایی که مسئلۀ کاوش قوانین انجمنی عددی یک مسئلۀ بهینه سازی سخت به شمار میرود،تا یک مسئلۀ گسسته سازی ساده، الگوریتمهای جستجوگری که میتوانند با متغیرهای پیوسته سروکار داشته باشند و جواب هایی دقیقتر از جوابهای روشهای مرسوم فراهم آورند، میتوانند جالب توجه باشند.
 در این پایان نامه، الگوریتم جدیدی برای کاوش قوانین انجمنی عددی چند هدفه ارائه شده که قادر است که بدون نیاز به مشخص کردن آستانۀ حداقل پشتیبان و حداقل اطمینان و در یک مرحله به کشف بازههایی از صفات عددی که قوانین انجمنی جذاب، با پشتیبان و اطمینان بالا بپردازد. برای این کار، الگوریتم کلونی مورچهها در حوزه پیوسته (ACOR) به گونهای به کار گرفته شده است که به تولید قوانین انجمنی عددی بهینۀ یک مجموعه داده، که شامل متغیرهای عددی پیوسته است، بینجامد.
مقدمه:
دادهکاوی سودمندترین ابزار کشف دانش از میان تراکنشها است [3] [2] [1]. یکی از کاربردهای مهم دادهکاوی، کشف قوانین انجمنی میباشد که یکی از مهمترین روشهای بازشناسی الگو در سیستمهای بدون نظارت است. کشف قوانین انجمنی مانند جستجوی طلا در یک پایگاه داده بسیار بزرگ است، که در اینجا منظور از طلا یک قانون جذاب که هنوز کشف نشده است، میباشد. از این طریق میتوان تمام قوانین ممکن را در یک پایگاه داده پیدا کرد، اما مسئله اینجاست که تحلیل تعداد زیادی قانون کار سختی است. به همین جهت، معیارهایی همچون ضریب پشتیبان و ضریب اطمینان برای مشخص کردن قوانین با کیفیت بالاتر به کار میروند.
 اکثر الگوریتمهای کاوش قوانین انجمنی، مانند الگوریتم Apriori و AIS، مبتنی بر روشهایی هستند که توسط Agrawalدر [4] و [5] پیشنهاد شدهاند. با استفاده از این متدها نمیتوان قوانینی را که شامل صفات خاصه عددی هستند کشف نمود. این الگوریتمها مسئله کاوش قوانین انجمنی را به دو قسمت
تقسیم میکنند [1 : [6) تولید مجموعه اقلام مکرر، که در آن همه اقلامی که معیار حداقل پشتیبان را ارضا میکنند پیدا میشوند.تولید قوانین انجمنی، که در آن قوانین انجمنی که حد اقل اطمینان را ارضا میکنند از مجموعه اقلام مکرر تولید شده در مرحله قبل استخراج میشوند. از میان این دو مرحله، تولید قوانین انجمنی، پیچیدگی محاسباتی بالاتری دارد، لذا روشهایی که به طور کارا مجموعه اقلام مکرر را تولید میکنند میتوانند جالب توجه واقع شوند. به محض پیدا شدن مجموعه اقلام مکرر، قوانین انجمنی از این مجموعه اقلام استخراج میشوند.
 در بسیاری از مسائل، ممکن است با اقلام دادهای سر و کار پیدا کنیم. که صریح 3 یا 4عددی هستند.
قوانین حاصل از این مجموعه اقلام را قوانین انجمنی عددی مینامند. به همین دلیل، الگوریتمهایی برای کاوش قوانین انجمنی عددی ارائه شدند. در یک قانون انجمنی عددی صفات خاصۀ دادهها محدود به نوع بولین نیستند، بلکه میتوانند دو نوع عددی (مثل سن، حقوق و گرما) و یا صریح (مثل جنسیت و علامت تجاری) باشند [7]. از آنجایی که کاوش قوانین انجمنی عددی یک مسئله بهینه سازی سخت است تا یک مسئله گسسته سازی ساده، دستۀ مهمی از مسائل کاوش قوانین انجمنی وجود دارند که تنها زمانی میتوانند با یک الگوریتم بهینه سازی ترکیبی حل شوند که بازه پیوستۀ مقادیر مجاز صفات خاصۀ عددی به مجموعۀ محدودی تبدیل شوند. مسئله تبدیل بازه پیوسته به مجموعۀ متناهی همیشه کار راحتی نیست، به خصوص
زمانی که بازه اولیه، بازه وسیعی باشد و شفافیت و دقت بالایی مد نظر باشد. بنابراین، در این گونه موارد، معمولاً الگوریتمهایی که به طور طبیعی و ساده قادر به کار کردن با متغیرهای پیوسته عددی هستند، بهتر عمل میکنند [8].
 هم چنین، کاوش قوانین انجمنی عددی باید به عنوان یک مسئلۀ چند هدفه تلقی شود، چرا که یک قانون انجمنی باید قانونی جذاب و با مقدار پشتیبان و اطمینان بالایی باشد؛ لذا الگوریتمهای کاوش قوانین انجمنی بایستی چند هدفه بوده و به طور همزمان همۀ معیارها را برای کشف قوانین انجمنی مفید بررسی نمایند.
 در سالهای اخیر، الگوی هوش جمعی و به خصوص از این میان بهینه سازی کلونی مورچهها و بهینه سازی گروه ذرات، توجه زیادی را در تحقیقات به خود جلب کرده است. همینطور، این الگوریتمها رایجترین متاهیوریستیکهایهوش جمعی برای داده کاوی هستند.
 هوش جمعی، شاخه نسبتاً جدیدی از هوش مصنوعی است که به بررسی هوش جمعی حاصل از گروهی از عاملهای ساده میپردازد. الگوریتمهای هوش جمعی مبتنی بر رفتار اجتماعی هستند که درطبیعت قابل مشاهده است، مانند کلونی مورچهها، دسته پرندگان، گروه ماهیها و کندوی زنبور عسل که در
آنها تعدادی از اعضاء که قابلیتهای محدودی دارند با همکاری هم قادرند به راه حلهایی برای مسائل پیچیده، دست پیدا کنند.
 اولین الگوریتم ACO، توسط Dorigo و همکارانش در سال 1992 در [8] جهت حل مسئله فروشنده دورهگرد ارائه شد. این الگوریتم از رفتار جستجوی غذا در مورچه های حقیقی الهام گرفته شده است. اساس این رفتار، ارتباط غیر مستقیم مورچهها از طریق دنبالههای شیمیایی فرومون است که آنها را
قادر به کشف کوتاهترین مسیر از لانه تا منبع غذا میسازد. تا کنون الگوریتمهای ACO متعددی برای حل مسائل بهینه سازی گسسته و پیوسته، ارائه شده است. اخیراً، نسخۀ پیوستۀ متاهیوریستیک بهینه سازی کلونی مورچهها، با هدف حل مسائل بهینه سازی پیوسته توسط Socha و Dorigo، به نام ACOR، در [10] ،[8] و [11] ارائه شده است. نسخۀ ACOR، به جای استفاده از تابع احتمالی که، یک مقدار برای هر رأس (که نشان دهنده یک مقدار منفرد برای متغیر گسسته است) در نظر میگیرد، از یک توزیع احتمال که شامل توابع چگالی احتمال گوسی متعددی است و به راحتی قابل نمونهگیری میباشد، استفاده میکند. این الگوریتم در دادهکاوی برای آموزش وزنهای یک شبکه عصبی در [12] به کار رفته است. بر اساس آزمایشات انجام گرفته روی سه مجموعه داده تشخیصپزشکی، آنها دریافتند، نسخه هیبرید، که الگوریتم 13] Levenberg-Marquart] را با ACOR ترکیب میکند، بهتر از الگوریتمهای Levenberg-Marqunt و انتشار به عقب عمل میکند. نتایج نشان میدهد، با وجود این که محیط آزمایشگاهی نسبتاً محدود است، پتانسیل کاربرد ACOR در داده کاوی امید بخش است.
 تا کنون هیچ مطالعهای صورت نگرفته است که از ACOR برای کاوش قوانین انجمنی عددی استفاده کرده باشد. در این پایان نامه، به توصیف چگونگی پیدا کردن بازههای پر تکرار دادگان عددی و قوانین انجمنی حاصل از آنها توسط ACOR، در یک مرحله و بدون نیاز به مشخص کردن حد اقل
پشتیبان و اطمینان قوانین پرداخته شده است. در الگوریتم پیشنهادی، تابع هدفی که قرار است بهینه شود، تابعی وزن دار بوده، که سه معیار پشتیبان، اطمینان و جذابیت را به طور همزمان بهینه میکند و عملکرد چند هدفه دارد. نتایج نشان میدهد که قوانین انجمنی دقیق و صحیحی از این طریق، قابل تولید خواهند بود.
 در فصل اول این پایان نامه، مروری بر کلیات تحقیق ارائه میشود که شامل هدف تحقیق، پیشینۀ آن و روش تحقیق میباشد. سپس در فصل دوم، مفاهیم داده کاوی و کاوش قوانین انجمنی و هم چنین الگوریتمهای بهینه سازی کلونی مورچهها تحت عنوان ادبیات موضوع مطرح میشود. فصل سوم به توصیف الگوریتم پیشنهادی اختصاص دارد و نتایج و ارزیابی الگوریتم پیشنهادی و مقایسۀ آن با روشهای قبلی در فصل چهارم آورده شده است. در نهایت در فصل پنجم، جمعبندی صورت گرفته و کارهای آینده پیشنهاد میشود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 325
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 8 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: