برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
پایان نامه هنر همگانی و جایگاه آن در ایران

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده هنر و معماری/گروه نقاشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: نقاشی

عنوان :

هنر همگانی و جایگاه آن در ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حبیب توحیدی

استاد مشاور:

سرکار خانم زهرا چیت ساز

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات طرح

1-1 – بیان مساله تحقیق …………………………………………………………………………………. 2

1-2- اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن…………………………………………………… 3

1-3- هدفهای تحقیق ………………………………………………………………………………………. 4

1-4سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه) ………………….. 4

1-5- چهارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………. 5

1-6- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………. 6

1-7- پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………… 6

1-8- روش گرد آوری اطلاعات ………………………………………………………………………. 6

1-9-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………. 6

1-10- منابع پژوهش …………………………………………………………………………………….. 7

1-11- واژهای کلیدی ……………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم : هنر همگانی

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1- هنرهمگانی ………………………………………………………………………………………….. 14

2-2- چیستی هنر همگانی ………………………………………………………………………………. 20

2-3- ایجاد فضای خلاقه و ایجاد تخیل در بیننده اثر ………………………………………………. 26

2-4- فواید هنر همگانی …………………………………………………………………………………. 30

2-4-1- فرهنگی ………………………………………………………………………………………… 30

2-4-2- اقتصادی…………………………………………………………………………………………… 30

2- 4-3- آموزشی ………………………………………………………………………………………… 30

2-5- انواع هنرهای همگانی………………………………………………………………………………. 31

2-6- شهر بستری برای آفرینش هنر ………………………………………………………………….. 31

2-6-1- عناصر یا فضاهای میانی………………………………………………………………………… 33

2-6-2- شهرنشینی و شهرسازی ایران ………………………………………………………………… 35

2-6-3- اصول طراحی ایرانی ………………………………………………………………………….. 36

2-6-4- شاخصهای زیبایی شناسی …………………………………………………………………….. 37

2-6-5- برنامه زیباسازی شهر تورنتو …………………………………………………… 38

2-6-6- نیاز امروز ما …………………………………………………………………………………….. 38

2-6-7- مطالعات شهری …………………………………………………………………………………. 40

2-6-8- اهمیت و توجه به فضای پیرامون ……………………………………………………………. 41

2-6-9- هنر در فضای همگانی …………………………………………………………………………. 42

2-6-10- میادین شهری ………………………………………………………………………………… 45

2-6-11- هویت در فضای شهری …………………………………………………………………….. 46

2-7- مجسمه شهری ………………………………………………………………………………………. 48

2-7-1- تعریف مجسمه شهری ……………………………………………………………………….. 50

2-7-2- ویژگی‌های آثار شهری ………………………………………………………………………. 52

2-7-3-ایجاد حس مکان و هویت ……………………………………………………………………. 53

2-7-4- انواع مجسمه شهری …………………………………………………………………………… 54

2 – 7 – 5- مجسمه‌ی یادبود یا یادبود مجسمه ……………………………………………………. 54

2-7-6- طاقهای یادمانی ………………………………………………………………………………… 58

2-7-7- ستونهای یادمانی ……………………………………………………………………………….. 58

2-7-8- ساعتهای تزئینی …………………………………………………………………………………. 59

2-7-9-نقشها و کارکردهای مجسمه ………………………………………………………………….. 60

2-7-9-1- تقویت حس مکان ………………………………………………………………………….. 60

2-7-9-2- تعریف و هویت بخشی به فضاهای شهری …………………………………………… 61

2-7-9-3- ارتقای کیفیت و ایجاد سرزندگی فضاهای شهری …………………………………… 66

2-7-9-4- ارتقای آگاهیهای عمومی و معرفی نمادها و ارزشهای فرهنگی ………………….. 74

2-7-9-5- معرفی عملکرد و روحیه میدان یا محدوده پیرامون آن یا تداعی عملکرد تاریخی یا فرهنگی آن 75

2-7-9-6- تعریف مرکز ثقل و نقطه تمرکز میدان ………………………………………………… 75

2-7-9-7- ایجاد یک نشانه شهری …………………………………………………………………… 75

2-7-9-8- تناسب بخشی به نام میدان ………………………………………………………………… 76

2-7-9-9- معرفی سبکها و سنتهای هنری …………………………………………………………… 76

2-8- دیوار نگاری ………………………………………………………………………………………….. 77

2-9- معماری به عنوان یک هنر عملکردی هنری که در آن زندگی می کنیم ………………….. 80

2 – 9– 1 – تأثیر معماری بر مجسمه‌سازی……………………………………………………………. 817

2-10- شهرشب ……………………………………………………………………………………………. 91

2-10-1- ساماندهی نور ساماندهی فضا …………………………………………………………….. 91

2-10-2- سیمای شبانه شهرها ………………………………………………………………………… 93

2-11- هنر همگانی ومبلمان شهری……………………………………………………………………… 95

2-11-1- اهمیت مبلمان در سیمای شهری …………………………………………………………… 98

2-11-2- جایابی بهینه مبلمان شهری …………………………………………………………………. 99

2-11-3- روابط نظام‌مند در بین عناصر مبلمان شهری ……………………………………………. 100

2-11-4- تبلیغات …………………………………………………………………………………………. 103

2-11-5- مواد و مصالح …………………………………………………………………………………. 103

2-11-6- تخریب‌گرایی وندلیسم……………………………………………………………………….. 104

2-11-7- عوامل سازنده سیمای هر شهر ………………………………………………………………. 105

2-11-8- پارک؛ از فضای سبز تا رویداد هنری …………………………………………………….. 106

2-11-8-1- فرهنگسراها؛ مدل‌ ایرانی………………………………………………………………….. 108

2 -11 – 8 – 2 – پارک هزاره ………………………………………………………………………….. 110

2-12- طراحی صنعتی و طراحی شهری ……………………………………………………………… 113

فصل سوم : هنرهمگانیدرایران

3-1- برسی هنر همگانی در ایران ……………………………………………………………………….. 118

3-2- رابطه هنر با اقتصاد …………………………………………………………………………………. 121

3-3- ارتقاء ذائقه هنری مردم ……………………………………………………………………………. 123

3-4 گفتگوی مجید احمدی با حمید شانس ………………………………………………………….. 126

3-5- تهران ومیادین آن ………………………………………………………………………………….. 130

3-6- شهرستانها ومیادین آنها ………………………………………………………………………….. 135

3-7- برسی نقش نشانه‌های شهری در تهران ………………………………………………………. 135

3– 7 – 1 – سردر باغ ملی در تهران…………………………………………………………………… 137

3-7-2- برج آزادی تهران……………………………………………………………………………… 143

3-7-2-1- گفت و گو با حسین امانت طراح میدان آزادی………………………………………… 144

3-7-3- برج میلاد………………………………………………………………………………………….. 151

3-8- ارزش‌ها در طراحی مجسمه‌های شهری ………………………………………………………. 155

فصل چهارم : معرفی هنر مندان مطرح در هنر همگانی

4-1- سیاوش ارمجانی……………………………………………………………………………………… 159

4-2- آنیش کاپور……………………………………………………………………………………………. 164

4-2-1- چند نمونه از آثار آنیش کاپور…………………………………………………………………. 167

4-2-2- گفت‌وگوی آنیش کاپور با «شرق» که به مناسبت رونمایی از برج المپیک لندن انجام

شده……………………………………………………………………………………………………… 169

4-3- ماگدالنا آباکانوویکز………………………………………………………………………………….. 175

4-4- جاناتان بروفسکی……………………………………………………………………………………. 176

4-5- فرناندو بوترو ………………………………………………………………………………………… 176

4-6- مینگ فای …………………………………………………………………………………………….. 177

4-7ـ تتسو هارادا ……………………………………………………………………………………………. 177

4-8ـ گریس نولتون………………………………………………………………………………………….. 178

4-9-ـ کلمنت میدمور ……………………………………………………………………………………… 178

فصل پنجم : پروژه عملی

  • مقدمه …………………………………………………………………………………….. 181

5-1- پروژه عملی (هفت آسمان) ………………………………………………………………………. 182

فصل ششم : نتیجه گیری وپیشنهاد

6-1- چه باید کرد …………………………………………………………………………………………. 184

6- 2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….. 193

– تصاویر……………………………………………………………………………………………………….. 197

– مجسمه های من……………………………………………………………………………………………. 258

– نقاشی های من …………………………………………………………………………………………… 275

منابع …………………………………………………………………………………………………………….. 283

– بیان مساله تحقیق :

در جوامع سنتی، گذار ازسنت به مدرنیته، نه در گذر زمان و بستر جامعه، بلکه از طریق فرهنگ وارداتی شکل می گیرد و در این میان پدیده هایی ظهور می نمایند که عدم توجه شایسته به آنها موجب نتایج جبران ناپذیر می گردد. از جمله نتایج حاصل از تغییر نگرش از سنت به مدرنیته در عرصه هنر، گسست میان مخاطب و هنرمند است. این جدایی در کلیه رشته های هنری، که با آکادمی غربی مرتبط اند، نمود داشته و فاصله هنرمند و مخاطب – به واسطه اثر هنری – فزونی می گیرد. با توجه به پیشینه مجسمه سازی در ایران و گسست طولانی در تاریخ و روند حضور آن در بستر اجتماعی، درک تاریخی جامعه ایرانی از مجسمه و مجسمه سازی با سایر ملل هم قدمت خود، کاملاً متفاوت است. لذا تعریف مجسمه سازی برای مخاطب عام ایرانی، با آموزش نوین مجسمه سازی و رویکردهای جدید آن در آموزه های دانشگاهی- که گاهی حتی توسط خواص نیز مشکل درک می شود تا حد بسیار زیادی متفاوت بوده و ارتباط عموم مردم را با اثر هنری غیرممکن می­نماید. بر این اساس، جدایی هنرمندان و مردم روز به روز بیشتر شده و آثار هنری در گوشه آتلیه ها، سالن نمایشگاه ها و موزه ها مهجور مانده؛ و آثای مبتذل و سطحی در منظر نگاه مردم قرار می گیرند. در این میان، مجسمه سازی شهری می­تواند نقشی موثر برای ارتقای ادراک مخاطب ایجاد کند و با ارتباط بین مخاطب و مجسمه ساز معاصر، عرصه را برای ارائه آثار ارزشمند فراهم آورد.(کردی،1389،2)

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 440
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 11 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: