برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد وحسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته حسابداری

عنوان : تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود

استاد راهنما:

دکتر یداله تاری وردی

استاد مشاور:

دکتر فرزانه حیدر پور

زمستان 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                صفحه
فصل اول:کلیات طرح  
1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2) بیان مساله تحقیق……………………………………………………………………………………….. 3
1-3) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن……………………………………………………. 6
1-4) هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6
1-5) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 7
1-6) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 8
1-7) تعریف واژگان کلیدی………………………………………………………………………………… 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق  
2-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 11
2-2) تئوری نمایندگی………………………………………………………………………………………… 12
2-2-1)مشکلات نمایندگی…………………………………………………………………………………. 15
2-3) مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن…………………………………………………….. 15
2-3-1) مفهوم سود از دیدگاه اقتصادی………………………………………………………………… 17
2-3-2) مفهوم سود از دیدگاه حسابداری……………………………………………………………… 18
2-3-3) اهداف گزارشگری سود………………………………………………………………………….. 18
2-4) مدیریت سود…………………………………………………………………………………………….. 18
2-5) فرضیه ها و نظریه های مدیریت سود…………………………………………………………… 20
2-5-1) فرضیه مکانیکی……………………………………………………………………………………… 20
2-5-2) فرضیه بازار کارا…………………………………………………………………………………….. 21
2-5-3) نظریه اثباتی…………………………………………………………………………………………… 21
2-6 ) مدیریت سود یا تقلب……………………………………………………………………………….. 22
2-7) انگیزه های مدیریت سود……………………………………………………………………………. 23
2-7-2) انگیزه های سیاسی…………………………………………………………………………… 24
2-7-3) انگیزه های مالیاتی…………………………………………………………………………………. 25
2-7-4) افزایش قیمت در عرضه نخستین سهام …………………………………………………….. 25
2-7-5) جذب سهامدار جدید…………………………………………………………………………….. 26
2-7-6) شرایط تأمین مالی بهتر……………………………………………………………………………. 26
2-7-7) حداکثر نمودن پاداش مدیران…………………………………………………………………… 27
2-7-8) اعتبار، شهرت و امنیت شغلی مدیر…………………………………………………………… 29
2-7-9) قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………… 29
2-7-10) عدم تخلف از قراردادهای بدهی……………………………………………………………. 29
2-7-11) تغییرات در مدیران ارشد اجرایی……………………………………………………………. 30
2-7-12) مدیریت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات…………………………………………… 30
2-8) ابزار های مدیریت سود …………………………………………………………………………… 31
2-8-1) نحوه برخورد مدیریت به حسابداری معاملات…………………………………………… 31
2-8-2) انتخاب و تغییر اصول حسابداری…………………………………………………………….. 31
2-8-3) مدیریت اقلام تعهدی……………………………………………………………………………… 32
2-8-4) قیمت های انتقالی………………………………………………………………………………….. 33
2-8-5) تصمیمات اقتصادی واقعی………………………………………………………………………. 33
2-9 ) پیدایش نظریه کیفیت سود……………………………………………………………………….. 33
2-10 ) مفاهیم و دیدگاههای مختلف پیرامون کیفیت سود……………………………………. 34
2-11 ) اهمیت ارزیابی کیفیت سود……………………………………………………………………. 37
2- 12) معیارهای ارزیابی کیفیت سود……………………………………………………………….. 39
2-12-1)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژه گی های سود……………………. 39
2-12-2)مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد…….. 39
2-12-3)مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگی های کیفی چارچوب نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی 40
2-12-4) مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیر گذاری در تصمیم………………………………. 40
2-13) عناصرکیفیت سود ………………………………………………………………………………… 40
2-14) روش­های ارزیابی کیفیت سود ………………………………………………………………. 41
2-14-1)روش مبتنی بر مربوط بودن با ارزش سهام……………………………………………. 41
2-14-2) روش مبتنی بر محتوای اطلاعاتی…………………………………………………………… 41
2-14-3 ) روش مبتنی بر توانایی پیش بینی…………………………………………………………… 41
2-14-4) روش مبتنی بر سود اقتصادی………………………………………………………………… 41
2-15) پیامد های اقتصادی کیفیت سود…………………………………………………………………. 42
2- 16) مطالعات و تحقیقات خارجی……………………………………………………………………. 43
2- 17) مطالعات و تحقیقات داخلی……………………………………………………………………… 44
فصل سوم: روش تحقیق  
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 47
3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. 47
3-2-1 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………….. 48
3-2-2 جامعه و نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………….. 48
3-2-3 ابزار جمع آوری داده های تحقیق……………………………………………………………… 49
3-3 فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 49
3-4 مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………… 50
3-5 متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………. 52
3-5-1 متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………… 52
3-5-2 متغیر های وابسته……………………………………………………………………………………. 52
3-5-3 متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………….. 53
3-5-4 متغیرهای مجازی……………………………………………………………………………………. 54
3-6  روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات……………………………………………………….. 54
3-6-1 روش داده های پانل……………………………………………………………………………… 55
3-6-1-1 روش اثراث ثابت……………………………………………………………………………… 56
3-6-1-2  روش اثرات تصادفی………………………………………………………………………… 56
3-6-1-3  آزمون چاو………………………………………………………………………………………… 56
3-6-1-4  آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………… 57
3-6-2  آزمون معنی دار بودن مدل……………………………………………………………………. 57
3-6-3  آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………….. 58
3-6-4  آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی………………………………… 59
3-6-4-1  فرض نرمال بودن متغیرها و باقی‌مانده‌ها……………………………………………….. 59
3-6-4-2  فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل…………………………………… 60
3-6-4-3  فرض مستقل بودن باقیمانده ها……………………………………………………………. 60
3-6-4-4. فرض همسانی واریانس باقیمانده ها……………………………………………………… 61
3-6-5  تحلیل همبستگی……………………………………………………………………………………. 62
3-6-5-1  ضریب تعیین……………………………………………………………………………………. 62
3-6-5-2  ضریب همبستگی………………………………………………………………………………. 62
3-6-6  تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها………………………………………. 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 64
4-2)آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………. 64
4-3 ) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق ………………………………………… 68
4-4 ) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق………………………………………………………. 69
4-5 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………. 71
4-6 )خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….. 84
فصل پنجم: نتیجه گیری  
5-1 )مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 86
5-2) خلاصه و نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 86
5-2-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق و فرضیه های فرعی آن……………….. 88
5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق و فرضیه های فرعی آن……………….. 90
5_3 ) بررسی تطبیقی یافته های تحقیق…………………………………………………………………. 91
5_4 )پیشنهاد های تحقیق……………………………………………………………………………………. 92
5_4_1) پیشنهاد هایی برخاسته از نتایج تحقیق……………………………………………………… 92
5_4_2) پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………….. 93
فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………… 94

 

 

 

 

 

فهرست نگاره ها

عنوان                                                                                 صفحه
2-1) نگاره (مدلهای ارزیابی کیفیت سود)……………………………………………………………… 36
4-1 ) نگاره (آمار توصیفی متغیرهای تحقیق)………………………………………………………… 65
4-2) نگاره (آمار توصیفی متغیرهای کیفیت سود بر اساس کاهنده و فزاینده)…………….. 67
4-3) نگاره (نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق)……………………………………… 68
4-4) نگاره (نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی)…… 69
4-5) نگاره ( ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق)…………………… 70
4-6) نگاره ( نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل های اول تا چهارم تحقیق)……………. 72
4-7) نگاره (نتایج برآورد مدل های اول تا چهارم تحقیق)……………………………………….. 73
4-8) نگاره (نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل های پنجم تا هشتم تحقیق)…………….. 78
4-9) نگاره ( نتایج برآورد مدل های پنجم تا هشتم تحقیق)…………………………………….. 80
4-10) نگاره (خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها)……………………………………………………….. 84

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                 صفحه
4-1) نمودار(متوسط روند سالانه سطح مدیریت سود در میان شرکت های نمونه)…….. 36
4-2 ) نمودار (متوسط روند سالانه پایداری سود و توان پیش بینی سود شرکت های نمونه)……… 67
4-3) نمودار (توزیع فراوانی باقیمانده های مدل های اول تا چهارم تحقیق)…………….. 74
4-4) نمودار( توزیع فراوانی باقیمانده های مدل های پنجم تا هشتم تحقیق)…………….

81

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 480
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 11 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: