برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
دانلود پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات س

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

 

عنوان:

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

 

 

استاد راهنما :

دکتر سینا خردیار

 

استاد مشاور:

دکتر کیهان آزادی

 

1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل  سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده 1

 

فصل اول– کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مساله. 5

1-3 ) اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-4) اهداف تحقیق. 7

1-4-1) اهداف علمی.. 7

1-4-2) اهداف کاربردی.. 8

1-5)چارچوب نظری.. 8

1-6) فرضیات تحقیق. 11

1-7) حدود مطالعاتی.. 11

1-7-1) قلمرو  مکانی تحقیق. 11

1-7-2) قلمرو زمانی تحقیق. 11

1-7-3) قلمرو موضوعی تحقیق. 11

1-8) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق. 12

1 -9) ساختار تحقیق. 13

 

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه. 16

2-2)عناصرکیفیت گزارشگری مالی.. 16

2-3) کیفیت صورت های مالی درمقایسه با کیفیت گزارشگری مالی.. 18

2-4) رویکرد های مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی.. 18

2-4-1) رویکرد نیازهای استفاده کنندگان. 19

2-4-2) رویکرد حمایت ازسرمایه گذار/ سهامدار. 20

2-5)چارچوب پیشنهادی.. 21

2-6) هدف های گزارشگری مالی.. 22

2-6-1) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی.. 22

2-6-2) فرآهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری.. 22

2-6-3) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تامین و مصرف وجوه نقد. 23

2-6-4 ) فراهم آوردن  اطلاعات لازم  برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی   24

2-6-5)  فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی.. 25

2-7 ) سئوالات مرتبط  با ارزیابی کیفیت گزارشگری.. 26

2-7-1) استمرارسود: 26

2-7-2)  اطلاعات تفکیکی: 27

2-7-3) ارزش تأیید کنندگی: 27

2-7-4) بموقع بودن: 28

2-7-5) رسیدگی پذیری: 28

2-7-6) کامل بودن: 29

2-7-7) محتوا: 29

2-7-8) بیطرفی: 30

2-7-9) مقایسه پذیری: 31

2-7-10) ثبات رویه: 31

2-7-11) شفافیت (صراحت و روشنی): 32

2-8) ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری.. 32

2-8-1) خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات.. 33

2-8-1-1) مربوط بودن: 33

2-8-1-2) قابل اتکا بودن: 34

2-8-2)خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات: 35

2-8-2-1) قابل مقایسه بودن: 35

2-8-2-2) قابل فهم بودن: 36

2-9) ویژگی های کیفی بین المللی اطلاعات.. 36

2-10) محدودیت های اجرایی حاکم بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی.. 37

2-10- 1) بموقع بودن: 37

2-10-2) فزونی منافع برهزینه: 38

2-10-3) اهمیت: 38

2-10-4) موازنه بین خصوصیات کیفی : 38

2-11) مفهوم کیفیت سود. 39

2-12) اهمیت ارزیابی کیفیت سود. 40

2-13) روش های اندازه گیری کیفیت سود. 41

2-13-1) اندازه گیری کیفیت سود براساس ویژگی های سریهای زمانی سود. 42

2-13-1-1) ثبات سود. 42

2-13-1-2) قابلیت پیش بینی.. 43

2-13-1-3) تغییرپذیری.. 44

2-13-2) اندازه گیری کیفیت سود براساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد. 44

2-13-2-1) نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود. 46

2-13-2-2) پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری.. 47

2-13-2-3) پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی.. 49

2-13-3)اندازه گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB. 49

2-14) مفاهیم مرتبط با سیاست تقسیم سود. 50

2-14-1) سیاست تقسیم سود. 50

2-14-2) اهداف سیاست تقسیم سود. 52

2-14-3) عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود. 53

2-14-4) تئوری‌های مربوط به سیاست تقسیم سود. 56

2-14-4-1) مدل اطلاعات کامل – عامل مالیات: 57

2-14-4-2) مدل نابرابری اطلاعاتی(عدم تقارن اطلاعاتی) : 58

2-14-4-3) مدل های رفتاری: 60

2-15) پیشینه تحقیق. 62

2-15-1) تحقیقات خارجی.. 62

2-15-2) تحقیقات داخلی.. 67

2-16) تاریخچه مطالعاتی.. 74

2-17)خلاصه فصل. 79

 

فصل سوم– روش‌ اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 82

3-2) روش تحقیق. 82

3-3( جامعه مطالعاتی و نمونه آماری.. 83

3-4) مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 86

3-4-1) متغیرهای مستقل. 86

3-4-1-1) کیفیت گزارشگری مالی : 86

3-4-1-2)  تقسیم سود  : 89

3-4-2)  متغیرهای وابسته. 89

3-4-2-1) کل سرمایه گذاری : 89

3-4-2-2) سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه : 89

3-4-2-3) مخارج سرمایه ای ( وجوه سرمایه گذاری شده ) : 89

3-4-3)  متغیر های کنترل. 89

3-5) روش های جمع آوری اطلاعات.. 90

3-6)روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات و آزمون های تحقیق. 90

3-6-1) تحلیل رگرسیون. 92

3-6-2) بررسی ناهمسانی واریانس… 93

3-6-3) بررسی خود همبستگی.. 93

3-7 )روش آزمون فرضیات: 94

3-7-1)  روش آزمون فرضیه اول. 94

3-7-2 ) روش آزمون فرضیه دوم. 94

3-7-3 ) روش آزمون فرضیه سوم. 95

3-8)مراحل عمومی تجزیه و تحلیل داده ها: 96

3-8-1) روش داده های پانل. 96

3-8-1-1) روش اثراث ثابت: 97

3-8-1-2) روش اثرات تصادفی: 98

3-8-2) آزمون چاو یا F لیمر: 98

3-8-3) آزمون هاسمن: 99

3-8-4) آزمون معنی دار بودن مدل. 100

3-8-5) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق. 100

3-8-6) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی.. 101

3-8-6-1) فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها: 101

3-8-6-2) فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل: 102

3-8-6-3) فرض مستقل بودن باقیمانده ها: 102

3-8-6-4) فرض همسانی واریانسباقیمانده ها: 102

3-8-7) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 103

3-9)خلاصه فصل: 104

 

فصل چهارم – برآورد الگو و یافته های تحقیق

4-1) مقدمه. 106

4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 106

4-3) آزمون های ریشه واحد. 107

4-4) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته. 109

4-5) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق. 110

4-6) بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق. 112

4-7) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 112

4-7-1) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه اول تحقیق. 119

4-8) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. 120

4-8-1) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه دوم تحقیق. 126

4-9) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. 126

4-9-1) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه سوم تحقیق. 132

4-10) خلاصه فصل. 133

 

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 ) مقدمه. 135

5-2) خلاصه تحقیق. 135

5-3) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 135

5-3-1 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 135

5-3-2 ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. 136

5-3-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. 137

5-4) نتایج کلی تحقیق. 138

5-5) پیشنهادها 140

5-5-1) پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 140

5-5-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 141

5-6)  محدودیت های تحقیق. 141

5-7) خلاصه فصل. 142

منابع و ماخذ. 143

پیوست ها 149

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………178

 

فهرست جداول

جدول                                                                                                                  صفحه

جدول (2-1):تحقیقات مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی.. 74

جدول (2-2): تحقیقات مرتبط با سیاست تقسیم سود. 75

جدول (2-3): تحقیقات مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی.. 76

جدول (2-4): تحقیقات مرتبط با سیاست تقسیم سود. 78

جدول (3-1): روند انتخاب نمونه. 84

جدول  (4-1): تحلیل توصیفی متغیرهای به کار رفته در مدل آزمون فرضیات.. 106

جدول( 4-2 ) : نتایج آزمون ریشهواحد دیکی- فولر تعمیم یافته متغیرها 108

جدول( 4-3): آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق. 109

جدول 4-4: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق پس از نرمال سازی.. 110

جدول (4-5) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق. 111

جدول( 4- 6): نتایج تجزیه و تحلیل آماری مدل (4-1) آزمون تاثیر تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری.. 113

جدول (4-7): نتایج تجزیه و تحلیل آماری مدل (4-2) آزمون تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین تقسیم سود و سرمایه گذاری.. 116

جدول( 4-8:): نتایج تجزیه و تحلیل آماری مدل رگرسیونی(4-3) برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته تحقیق و توسعه)  120

جدول4-9: نتایج تجزیه و تحلیل آماری مدل رگرسیونی(4-4) برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته مخارج سرمایه‌ای)  123

جدول( 4-10): نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(فرصت های رشد بالا) 127

جدول (4-11): نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(فرصتهای رشد پایین) 130

جدول (4-12): خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. 133

جدول( 5-1): نتایج حاصل از آزمون مدل (4-1 ) و (4 – 2) فرضیه اول. 136

جدول (5-2): نتایج حاصل از آزمون مدل (4-3 ) و (4 – 4) فرضیه دوم. 137

جدول 5-3 نتایج حاصل از آزمون مدل (4-5 ) فرضیه سوم. 138

 

فهرست نمودارها

نمودار                                                                                                               صفحه

نمودار (3-1) مدل مفهومی.. 85

نمودار (4-1) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (4-1) تحقیق. 115

نمودار(4-2) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (4-2) تحقیق. 118

نمودار(4-3) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (4-3) تحقیق. 122

نمودار(4-4) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (4-4) تحقیق. 125

نمودار (4-5) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (4-5) تحقیق (فرصت های رشد بالا ) 129

نمودار(4-6) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (4-5) تحقیق (فرصتهای رشد پایین) 132

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 471
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 11 تير 1395 | نظرات ()
مطالب مرتبط با این پست
لیست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: